Αρχείο κατηγορίας ΜΟΓΓΟΛΟΙ

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Α΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΓΓΟΛΟ ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

,

Πίνακας τοῦ Stanisław Chlebowski (1835–1884) μὲ τίτλο «Sułtan Bajazyt w niewoli u Timura» «Ὁ σουλτάνος Βαγιαζήτ Α’ αἰχμαλωτισμένος ἀπό τὸν Τιμούρ»

,

Ὁ Βαγιαζήτ Α΄, σουλτᾶνος τῶν τούρκων καὶ υἱός τοῦ Μουρᾶτ Α΄, γεννήθηκε τῷ 1347, ἀνῆλθε στὸν θρόνο τῷ 1389 καὶ πέθανε τῷ 1403. Μεταξὺ τῶν πολέμων ποὺ διεξήγαγε, εἶναι ἡ μάχη τῆς Νικοπόλεως στὴ Θρᾲκη, ὅπου νίκησε τὸν Οὕγγρο Σιγισμόνδο καὶ τοὺς συμμάχους του, ἡ πολιορκία τῆς Βασιλεύουσας ἐπί 8 χρόνια φέρνοντας τους πολιορκούμενους σὲ ἀπελπιστική κατάσταση, ἀναγκάζοντας τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη Παλαιολόγο νὰ προσφύγῃ γιὰ βοήθεια στὴν Δύση – χωρὶς οὐσιαστική ἀνταπόκριση – καὶ ἡ ἐπιδρομές κατὰ τοῦ Μορέως καὶ τοῦ Δεσπότη του, Θεόδωρου Παλαιολόγου. Στράφηκε ὅμως καὶ κατὰ τούρκων ὁμοθρήσκων του, μὲ ἀποτέλεσμα.. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Α΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΓΓΟΛΟ ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΤΖΟΥΚΩΝ (ΣΕΛΔΖΟΥΚΩΝ) ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (β΄)

,

Χειρόγραφο τοῦ 16ου αἰ.
Χειρόγραφο τοῦ 16ου αἰ.

.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΔΖΟΥΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (β΄)

……….Πρὸ τοῦ J. Laurent δὲν ἦτο διηυκρινισμένον πῶς ἔγινεν ἡ κατάκτησις τῆς Μ. Ἀσίας ὑπὸ τῶν Σελδζούκων. Οὗτος ἀπέδειξεν ὅτι δὲν ἀληθεύει ἡ τέως κρατοῦσα γνώμη ὅτι οἱ Σελδζοῦκοι, ἀφοῦ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἐλεηλάτησαν κατ’ ἀρέσκειαν πᾶσαν τὴν Μ. Ἀσίαν, ἔνθα δὲν ὑπῆρχε πλέον βυζαντινὸς στρατὸς ἱκανὸς ν’ ἀντιστῇ εἰς αὐτοὺς καὶ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἐξηφάνιζε τὴν τελευταίαν δύναμιν τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἐπέτυχον τῷ 1074 ἐπὶ Μιχαὴλ Ζ΄ τοῦ Δούκα παραχώρησιν μεγάλου τμήματος τῆς Μ. Ἀσίας διὰ συνθήκης.

……….Βέβαιον εἶναι μόνον ὅτι, ἐπὶ Μιχαὴλ Ζ΄(1071-1078), ἤρχισεν ἡ ὁριστικὴ ἐγκατάστασις τῶν Σελδζούκων ἐν Μ. Ἀσίᾳ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΤΖΟΥΚΩΝ (ΣΕΛΔΖΟΥΚΩΝ) ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (β΄)