Αρχείο κατηγορίας Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΛΙΑΚΕΣ (+19/8/1821)

,

,

Η ΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΛΙΑΚΕΣ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΛΗ (+19/8/1821)

.

Οι δύο κόσμοι τής Κρήτης

……….Οι δύο κόσμοι τής Κρήτης, ο οθωμανικός και ο χριστιανικός –  αυτή είναι η διάκριση αφού και οι δύο είχαν κοινή την κρητική καταγωγή – βρέθηκαν οριστικά αντιμέτωποι στην Επανάσταση τού 1821.  Βεβαίως υπήρξαν και οι κρυπτοχριστιανοί (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Μιχαήλ Κουρμούλη), οι οποίοι εξισλαμίσθηκαν μεν, αλλά στην ψυχή τους παρέμεινε ακοίμητη η συνείδηση τής καταγωγής τους και τού εθνισμού τους. Υπήρχαν όμως Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΛΙΑΚΕΣ (+19/8/1821)

ΤΟ ΑΡΜΟΣΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΤΟΜΠΑΖΗΣ 21/5/1823-12/4/1824)

,

Ἐμμανουὴλ Τομπάζης. Πρόκριτος τῆς Ὕδρας καὶ «ἁρμοστὴς» τῆς Κρήτης. Χαρακτικὸ -Ἀθήνα- Συλλογὴ Ἰωάννας Τομπάζη- Χριστοπούλου. Σε άλλη πηγή αναφέρεται ως έργο τού Νικηφόρου Λύτρα που απεικονίζει τον Ιάκωβο Τομπάζη.

.

Ἀποστόλου Β. Δασκαλάκη, τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

Τὰ τοπικὰ πολιτεύματα κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821
Ἡ μορφὴ τοῦ πολιτεύματος στὴν Κρήτη 

………..(…) Τὸ ψηφισθὲν αὐτό φιλελεύθερον πολίτευμα τῆς Κρήτης δὲν ηὐδοκίμησε. Αἱ δραματικαὶ πολεμικαὶ περιπέτειαι, αἱ ὁποῖαι ἀπῂτουν πρὸ παντὸς ἄλλου στιβαρὰς στρατιωτικὰς χεῖρας πρὸς διαχείρισιν τοῦ Ἀγῶνος, καὶ ἡ ἀδυναμία ἀποστολῆς ἐνισχύσεων ὑπὸ τῆς κεντρικῆς κυβερνήσεως, παρέλυον τὴν πολιτικὴν διοίκησιν. Ἐξ ἄλλου, εἰς τὴν ἀπομεμακρυσμένην ἀπὸ τῆς λοιπῆς ἐν ἐπαναστάσει Ἑλλάδος μεγαλόνησον αὐτήν, δὲν ὑπῆρχεν οὔτε παράδοσις, οὔτε προπαίδευσις πολιτικὴ ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν καθιερωθέντων δημοκρατικῶν θεσμῶν. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΡΜΟΣΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΤΟΜΠΑΖΗΣ 21/5/1823-12/4/1824)

Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

.

Ἐπαναστᾶτες τοῦ Θερίσου
Ἐπαναστᾶτες τοῦ Θερίσου.

.

Ἡ Ἕνωσις τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ πρὸ αὐτῆς διαδραματισθέντα γεγονότα

,

,Ἐφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ”. Ἠράκλειο Κρήτης   1/12/2000

,……….Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορία τους ὅπως πολὺ εὔστοχα εἰπώθηκε, εἶναι καταδικασμένοι νὰ τὴν ἐπαναλάβουν. Μέσα στὸ πνεῦμα τῆς φράσης αὐτῆς, ποὺ κινεῖται μεταξὺ ἐθνικῆς ἐπιταγῆς καὶ ἐξορκισμοῦ, θὰ γραφτοῦν λίγα λόγια μιᾶς ποὺ σήμερα συμπληρώνονται 87 (την 1/12/2000)  χρόνια ἀπό τὴν ἐπίσημη Ἕνωση τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ