Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ – Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (482-565)

.

Ὁ θρίαμβος τοῦ  Αὐτοκράτορος (πιθανότατα) Ἰουστινιανοῦ, σκαλισμένος σὲ ἐλεφαντόδοντο. (Γνωστὸ ὡς «Ἐλεφανόδοντο Μπαρμπερίνι-The Barberini Ivory»). Μουσεῖο Λούβρου.
Ἰουστινιανὸς  Α΄– ὁ ἀναμορφωτὴς τοῦ Βυζαντίου .

……….«Τὸ σημαντικότερο ἐπίτευγμα τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ Α΄ ἦταν ἡ κωδικοποίηση τῶν ῥωμαϊκῶν νόμωνπού, ὡς Corpus Juris Civilis, ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στὴν διαμόρφωση τῶν νομικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιλήψεων στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα καὶ ἐντεῦθεν. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ – Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (482-565)

ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΣΤΑΣΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

,

joustinianos

,

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Οι βένετοι στασιώτες στην εποχή τού Ιουστινιανού

Τής Διονυσίας Μίσιου

……….[ ] Ο Προκόπιος ασκεί αρνητική κριτική στις αλλαγές που επέφερε στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄. Ενώ οι άλλοι βυζαντινοί αυτοκράτορες εμφανίζονται ως φύλακες και υπερασπιστές τής παράδοσης, τής τάξης, τού κόσμου, ο Ιουστινιανός έρχεται να αντικαταστήσει όλα αυτά, καταγγέλει ο Προκόπιος,με την σύγχυση, την αταξία, και την ακοσμία. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΣΤΑΣΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 541

.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
Ὁ στρατηγὸς Βελισσάριος

.

Ἡ ἐξωτερική πολιτικὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ μέχρι τὸ 541

 .

……….Ἡ Στάσις τοῦ Νίκα – ἡ ἐπανακατάληψις τοῦ Δυτικοῦ τμήματος τῆς Αὐτοκρατορίας – ἡ συνθήκη εἰρήνης μὲ τοὺς Πέρσες – οἱ επιχειρήσεις κατά τῶν Βανδάλων στὴν Β. Ἀφρική καὶ τῶν Ὀστρογότθων σὲ Σικελία καὶ Ἰταλία – ἡ ἐμφάνιση γιὰ πρώτη φορὰ τοῦ βουλγαρικοῦ ἐχθροῦ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 541

ΤΙΒΕΡΙΟΣ Β΄(TIBERIUS II CONSTANTINUS) 26/9/578-14/8/582

,

,

Χρυσὸ γαμήλιο κόσμημα, τυπωμένο ἐπί Τιβερίου Β’ σὲ ἀνάμνησι τῶν γάμων τῆς κόρης του Χαριτοὺς καὶ τοῦ Μαγίστρου τῆς Utriusque Militae, Γερμανοῦ. Ἡ εἰκονογραφία του ἔχει ὡς πηγὴ τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο καὶ χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο ὁ Ἀρχάγγελος ἀναγγέλει στὴν Παρθένο Μαρία ὅτι θὰ γεννήση τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἐγχἀρακτο: «XAIPE KEXAPITOMENH O K[YRIO]C META COV».
Χρυσὸ γαμήλιο κόσμημα, τυπωμένο ἐπί Τιβερίου Β’ σὲ ἀνάμνησι τῶν γάμων τῆς κόρης του Χαριτοὺς καὶ τοῦ Μαγίστρου τῆς Utriusque Militae, Γερμανοῦ. Ἡ εἰκονογραφία του ἔχει ὡς πηγὴ τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο καὶ χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο ὁ Ἀρχάγγελος ἀναγγέλει στὴν Παρθένο Μαρία ὅτι θὰ γεννήση τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἐγχἀρακτο: «XAIPE KEXAPITOMENH O K[YRIO]C META COV».

……….Στὶς 14 Αὐγούστου τοῦ 582, πέθανε ὁ γεννημένος στὴν Θρᾲκη,Τιβέριος Β΄ (TIBERIUS II CONSTANTINUS), Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἀπό τὸ 578· κατάφερε νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν αὐτοκρατορία ἔναντι τῶν Περσῶν στὴν Ἀνατολή, ἀλλά δέχθηκε ἐπιθέσεις καὶ ἀπό τοὺς Ἀβάρους και Σλαύους στὸν Βορᾶ καὶ τὴν Δύση. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΙΒΕΡΙΟΣ Β΄(TIBERIUS II CONSTANTINUS) 26/9/578-14/8/582

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

.

Ὁ βυζαντινὸς στρατὸς στὸ «Στρατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου  
Ὁ ὁπλισμὸς τοῦ πεζικοῦ - ὁ ὁπλισμὸς τοῦ ἱππικοῦ - τακτικὲς - ὅπλα ἰδιαίτερης σημασίας  - στρατιωτικὲς ὁδηγίες – οἱ μισθοφόροι τὴν ἐποχὴ τοῦ Μαυρικίου, ἐπιδράσεις – συμπεράσματα.

.

……….Τὸ λεγόμενο «Στατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται περὶ τὸ ἔτος 600, γράφτηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιο ἤ κάποιον στρατηγὸ του καὶ ἀποτελεῖ ἕνα θεμελιῶδες ἔργο γιὰ τὴ δομή, τὴν τακτική, τὸν ὁπλισμὸ καὶ ἄλλα στοιχεῖα τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ