Αρχείο κατηγορίας ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ-ΛΗΣΤΕΙΕΣ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

,,

Ληστές τής συμμορίας των Αρβανιτάκηδων

……….«Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ἡ   ἀ  δ  ι  κ  ί  α   πρυτανεύει ἐν τῇ κοινωνίᾳ καὶ οἱ λησταὶ τῶν πόλεων θριαμβεύουσιν, οὐδ’ οἱ  λησταὶ τῶν ὀρέων ἐξολοθρεύονται· διότι ἡ πηγὴ τῆς ληστείας τῶν ὀρέων εἶναι οὐχὶ  τὰ ὄρη, ἀλλ’ αἱ πόλεις.  Ἀδικία δὲ εἶναι οὐ μόνον ἡ ἔλλειψις πραγματικῆς ἰσονομίας ἐν τῇ πολιτείᾳ, ἀλλὰ καὶ ἡ στέρησις θρησκευτικῆς διαπλάσεως καὶ παιδαγωγίας τοῦ λαοῦ». Γ.Π. Κρέμος: «Ἡ λῃστεία ἐν τῇ ἑλληνικῇ ἱστορίᾳ»

Το Φαινόμενο τής Ληστείας στην Ελλάδα

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ