ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – “ΒΙΒΛΙΑ”

.

111.

.

Τὸ “ Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο” ἐμπλουτίζεται μὲ μία νέα κατηγορία.  Μέσω αὐτῆς θὰ παρουσιάζονται βιβλία, τῶν ὁποίων τὸ περιεχόμενο θὰ «ἀνεβαίνει» σὲ δύο ἤ τρεῖς συνέχειες.

 

Ὁ κύριος Τσακνάκης Α., Φιλόλογος-Θεολόγος, μᾶς τίμησε μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη του, παραχωρώντας μας μὶα σειρᾶ, ἐξαιρετικῆς θεματολογίας.

 

Τὸ βιβλίο ποὺ θὰ φιλοξενήση ἡ ἑνότητα/κατηγορία, φέρει τὸν τίτλο :

« Π Ο Λ Ι T Ε Υ Μ Α T Α »

 Στὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο θὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε ἀναλυτικὰ δύο εὐσύνοπτα πολιτικὰ κείμενα. Τὸ πρῶτο, κατὰ σειρὰ, εἶναι τοῦ Πλουτάρχου καὶ τὸ δεύτερο τοῦ Σαλουστίου.

Ἤδη ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐφιστοῦμε τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη στὰ ἀκόλουθα: (α) στὴν διαφορετικὴ καὶ ἐνίοτε ἀντικρουόμενη πολιτικὴ ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ δύο στοχαστὲς καὶ (β) στὴν διαφορετικὴ σκοπιᾶ ἀπὸ τὴν ὁποῖα ἐξετάζουν τὰ πολιτικὰ φαινόμενα.

Πίσω, ὅμως, ἀπὸ τὴν ὁρολογία καὶ τὴν ἀφορμὴ τῆς συγγραφῆς τῶν δύο κειμένων διαφαίνεται ἡ ἀνήσυχη σκέψη τῶν ἀληθινῶν καὶ μεγάλων φιλοσόφων, οἱ ὁποῖοι δικαιολογημένα ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὴν ὕπαρξη ἑνὸς «παντοτινὰ καλύτερου πολιτεύματος» ἤ μίας διακυβέρνησης «ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς» ἤ μίας «μονίμως δίκαιης πολιτεῖας.

Εἶναι σημαντικὸ, λοιπὸν, νὰ λάβουμε ἀπὸ τὰ δύο κείμενα τὴν ἀφορμὴ ποὺ θὰ μᾶς ὀδηγήσει νὰ ἐπανεξετάσουμε τὶς ἀφελεῖς ἀπόψεις, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουμε ἐθιστεῖ νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ φαινόμενα τῆς πολιτικῆς καὶ τῶν πολιτευμάτων. Ἡ πολιτικὴ, ἐξ ἄλλου, κατὰ τὸν Πλάτωνα,  ἡ «τέχνη τοῦ ἐφικτοῦ». Ἡ πολυδιαφημισμένη «κατάκτηση τοῦ ἀνέφικτου» εἶναι μία ἀπλὴ (ὀφθαλμ-) ἀπάτη.

Ἀθανάσιος Α. Τσακνάκης

«Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι –ἐάν ὑπάρξει πόλη ἀγαθῶν ἀνθρώπων – θὰ ἦταν ἀντικείμενο διαμάχης ἡ μὴ ἀνάληψη ταῆς ἐξουσίας, ὅπως τώρα εἶναι ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας».

Πλάτων

Τὸ βιβλίο μὲ τίτλο «ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ», θὰ δημοσιευθῆ σὲ δύο μέρη.

 

Τὸ πρῶτο μέρος μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ :

.

 .

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται, μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορὰ στὴν πηγὴ

.

.

.

Αφήστε μια απάντηση