Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

,

Δημήτριος Καλαποθάκης

,

Ὁ Μακεδονικὸς ἀγῶν ἦτο ἰδιόμορφος εἰς τὴν προπαρασκευὴν καὶ τὴν ὀργάνωσιν καὶ πολύμορφος εἰς τὴν ἔνοπλον δράσιν. Εἰς ὅλας τὰς φάσεις αὐτοῦ μετέχουν οἱ Μανιᾶται, οἱ ὁποῖοι ἐθελοντικῶς ἐπολέμησαν καὶ προηγουμένως εἰς τὴν Κρήτην τὸ 1841, 1892, 1895, 1897, εἰς τὴν Θεσσαλίαν τὸ 1854 καὶ εὶς τὴν Μακεδονίαν τὸ 1897.

 Προπαρασκευή.

Εἰς αὐτὴν σθεναρῶς ἔδωσαν τὸ παρὸν δύο Μανιᾶται διαπρεπεῖς δημοσιογράφοι καὶ διευθυνταὶ ἐφημερίδων, ὁ Πέτρος Κανελλίδης τῶν «Καιρῶν» και ὁ Δημήτριος Καλαποθάκης τοῦ «Ἐμπρός».

Ὁ Δημήτριος Καλαποθάκης, διεδραμάτισε τὸν σημαντικώτερον ρόλον. Τὸ κύρος του ὡς εἰδικοῦ πολιτικοῦ ἀρθογράφου ὑπῆρξεν ἀσύγκριτον. Τὸ κριτικὸν πνεῦμα του εἰς τὰ σχόλια τῶν γεγονότων συνήρπαζεν. Ἡ τιμιότης, ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ παρρησία καὶ τὸ δημοσιογραφικὸν ἦθος του, εἶχον προκαλέσει ἐντύπωσιν καὶ τὸν εἶχον ἐπιβάλει ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς ἀντιπάλους του. Τὸ σθεναρὸν ὕφος τῆς πολιτικῆς ἐπιχειρηματολογίας του ἐπηρέαζε τὰ μέγιστα τὴν κοινὴν γνώμην καὶ συνεκλόνιζε τὴν Κυβέρνησιν. Ἡ ἀρθογραφία του διὰ τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα, ὑπὸ τὸ ψευδώνυμον «Μακεδονικὸς» ἦτο ἡφαίστειον.

Διὰ πυρίνων ἄρθρων συνιστᾶ εἰς τοὺς ὑπευθύνους τῆς Κυβερνήσεως ὅπως τάχιστα λάβουν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς Μακεδονίας. Ἦτο τὸ κατάλληλο πρόσωπον καὶ εἰς τὸ  κατάλληλον βῆμα διὰ τὴν κρίσιμον ἐκείνην ἐθνικὴν περίστασιν.

Ὁ Καλαποθάκης συνέλαβε τὴν ἰδέαν τῆς συστάσεως τοῦ Μακεδονικοῦ Κομιτάτου. Τοῦτο οὐσιαστικῶς ἦτο ἔργον  δικὸν του καὶ ὡς σύλληψις ἰδέας εὶς τὴν ἀρχὴν καὶ ὡς προώθησις καἰ ἀξιοποίησις πρὸς δράσιν ἀργότερον. Ἦτο προσφορὰ τὴν ὁποίαν ὅλοι τοῦ ἀνεγνώρισαν. Εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ «Ἐμπρὸς» τὴν 22αν Μαῒου 1904 συνεστήθη τὸ Μακεδονικὸν Κομιτάτον, τοῦ ὁποίου ὁ Καλαποθάκης γίνεται πρόεδρος, ὡς μέλος δὲ τῆς Ὁργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς μετεῖχε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ ὁ Π. Κανελλίδης.

Κανελλίδης Πέτρος ἐκδότης ἐφημερίδος

Οἱ Διόσκουροι οὗτοι τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος ἐπυρπόλουν συνεχῶς τὴν Ἑλληνικὴν ψυχὴν μὲ αδάμαστον θέλησιν πρὸς ἀκατανίκητον δράσιν.

Τὸ γραφεῖον τοῦ Καλαποθάκη ἦτο τὸ ἐντευκτήριον τῶν ὀπλαρχηγῶν καὶ τὸ γραφεῖον τῆς ἀλληλογραφίας μετὰ τῶν καπεταναίων…

 Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

Ἀπὸ τὸ ὑπέροχο βιβλίο τοῦ Δικαίου Β. Βαγιακάκου δ. Φ. «Ἡ συμβολὴ τῆς Μάνης εἰς τὸν Μακεδονικὸν Ἀγῶνα 1904 – 1908», ἐκδ. Σύλλ. Πρὸς Διάδοσιν Ὡφελίμων Βιβλίων.

.

Αφήστε μια απάντηση