ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ-ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

,

Κρυπτοχριστιανοι[1].

……….Οἱ πρῶτοι ἐξισλαμισμοὶ Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν χρονολογοῦνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου  αἰῶνα καὶ σημειώνονται στὴν περιοχὴ τοῦ Ὄφεως. Ἀκολουθοῦν οἱ περιοχὲς τῶν Σουρμένων, Ἀργυρούπολης, Τόνιας καὶ ἄλλες.  Ἄλλοτε ὁ ἐξισλαμισμὸς εἶναι πλήρης καὶ ἄλλοτε ἐπιφανειακὸς μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μεγάλη ἐμφάνιση τῶν κρυπτοχριστιανῶν ποὺ διατηροῦσαν τὴν θρησκευτικὴ πίστη τους συμμετέχοντας κρυφὰ στὰ θρησκευτικὰ μυστήρια ποὺ τελοῦσαν κληρικοὶ τοῦ Πόντου.

……….Μέχρι τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ οἱ ἐξισλαμισθέντες ἑλληνόφωνοι καὶ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ διατηροῦσαν ζωντανὲς καὶ διαρκεῖς τὶς σχέσεις μὲ τοὺς Ἕλληνες Χριστιανούς. Ἡ ἀπομάκρυνση ὅμως τῶν τελευταίων μετὰ τὴν καταστροφὴ ἄφησε αὐτοὺς τοὺς πληθυσμοὺς χωρὶς ἐπαφὴ τόσο μὲ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο ὅσο καὶ μὲ τὴν ἐκκλησία, πλὴν ὅσων μετανάστευσαν στὴν Πόλη.

……….Ἐντοῦτοις παρὰ τὴν ἀπουσία ὁποιασδήποτε ἐπαφῆς καὶ τὴν προϊοῦσα ἐνσωμάτωσή τους στὸ τουρκικὸ περιβάλλον διατηροῦν στοιχεῖα ἑλληνικῆς συνείδησης, τὰ ὁποῖα καὶ ἀρχίζουν νὰ ἀναζητοῦν ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970, ὅταν συμμετεῖχαν καὶ αὐτοὶ στὸ τουρκικὸ μεταναστευτικὸ κῦμα πρὸς τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη. Ἐκεῖ ἀνακαλύπτουν τοὺς πόντιους μετανάστες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ σταδιακὰ ἀποκαθίστανται οἱ πρῶτες ἐπαφές, τὰ κοινὰ γλέντια κλπ. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ πηγαίνουν στὸν Πόντο καὶ οἱ πρῶτοι Ἕλληνες τουρίστες ζωντανεύοντας τὶς χαμένες μνῆμες.

……….Ἐπειδὴ ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀνταλλαγὴ ἔγινε μὲ βάση μόνο τὸ θρήσκευμα χωρὶς νὰ ληφθοῦν ὑπόψη τὰ ἄλλα ἐθνικὰ χαρακτηριστικά, οἱ ἑλληνόφωνοι μουσουλμάνοι ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν ὡς σήμερα στὸν Πόντο.

……….Μὲ δεδομένη τὴν ἐχθρότητα τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν πρὸς τὴν ἔρευνα τῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς τῶν κατοίκων τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τὰ προφανὴ ἐμπόδια στὸν ἐθνικὸ τους αὐτοπροσδιορισμό, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ γίνουν ἀκριβεῖς ἐκτιμήσεις γιὰ τὸν ἀριθμὸ τους. Διπλωμάτες (ὅπως οἱ Άμερικάνοι Ἄντονι Πίνι καὶ Τζάνετ Μόργκαν) μὲ ἐξοικείωση στὸ θέμα, ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ Ἑλληνόφωνοι μπορεῖ νὰ φθάνουν τὶς 100.000 μόνο στὴν περιοχὴ τῆς Τραπεζούντας(!), ἐνῶ εἶναι ἐκατοντάδες χιλιάδες στὸ σύνολο τῆς τουρκίας.

……….Ἡ συνείδηση αὺτῶν τῶν πληθυσμιακῶν ὁμάδων ποικίλει ἀπὸ ἕναν τοπικισμό, μία ἀόριστη αἴσθηση διαφορετικότητας, μέχρι καὶ τὴν πλήρη ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση!..


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση