Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

.

Ὁ βυζαντινὸς στρατὸς στὸ «Στρατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου  
Ὁ ὁπλισμὸς τοῦ πεζικοῦ - ὁ ὁπλισμὸς τοῦ ἱππικοῦ - τακτικὲς - ὅπλα ἰδιαίτερης σημασίας  - στρατιωτικὲς ὁδηγίες – οἱ μισθοφόροι τὴν ἐποχὴ τοῦ Μαυρικίου, ἐπιδράσεις – συμπεράσματα.

.

……….Τὸ λεγόμενο «Στατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται περὶ τὸ ἔτος 600, γράφτηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιο ἤ κάποιον στρατηγὸ του καὶ ἀποτελεῖ ἕνα θεμελιῶδες ἔργο γιὰ τὴ δομή, τὴν τακτική, τὸν ὁπλισμὸ καὶ ἄλλα στοιχεῖα τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ.

……….Ἡ ἐπόμενη μεγάλη στρατιωτικὴ πραγματεῖα, τὰ «Τακτικὰ» τοῦ Λέοντος ΣΤ΄, (γράφηκαν στὰ τέλη τοῦ ἐνάτου αἰῶνος), δὲν ἐπέφεραν κάποια ριζικὴ ἀλλαγὴ στὸν βυζαντινὸ στρατό, καθὼς ὁ Λέων ΣΤ΄ στὴν οὐσία ἀντέγραψε τὶς ὀδηγίες τοῦ «Στρατηγικοῦ» καὶ πραγματοποίησε ὁρισμένες προσθῆκες μικρῆς σημασίας.

……….Ἔτσι οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Μαυρικίου στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰῶνος, συνέχισαν νὰ εἶναι σὲ ἰσχὺ τὸν 8ο καὶ τὸν 9ο αἰῶνα, διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο ἡ βυζαντινὴ τακτικὴ δὲν ὑπέστη καμμία σημαντικὴ ἀλλαγή.

……….Ὁ αὐτοκράτωρ Μαυρίκιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀραβισσὸ τῆς Καππαδοκίας καὶ κατὰ τὰ χρόνια τῆς βασιλείας του, ἀπὸ τὸ 582 ὡς τὸ 602, ἀντιμετώπισε πολυαρίθμους ἐχθροὺς – κυρίως Πέρσες, Σλάβους καὶ Ἀβάρους – τὰ πολεμικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ὁποίων κατέγραψε στὴν περίφημη στρατιωτικὴ πραγματεῖα του. Δίχως νὰ εἶναι στρατιωτικὸς, ἄρχισε τὴ σταδιοδρομία του ὡς γραμματέας τοῦ Θρᾲκα αὐτοκράτορα Τιβερίου (578-582), ὁ ὁποῖος, ἔχοντας οὐσιαστικῶς τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸ 574, τὸν ὅρισε ἀρχικῶς κόμη τῶν Ἐξκουβιτόρων, ἔπειτα κόμη τῶν Φοιδεράτων καὶ τελικῶς τὸ 577, ἀρχιστράτηγο τῆς Ἀνατολῆς.

……….Ἡ ἄνοδός του στὸν βυζαντινὸ θρόνο, τὸ 582, ἐπῆλθε ὡς ἐπισφράγισμα τῶν μεγάλων ἐπιτυχιῶν του ἐναντίων τῶν Περσῶν, οἱ ὁποῖες εἶχαν [ὡς] συνέχεια τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας του.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση