Α΄ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ-Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΔΟΡΥΛΑΙΟ

.

petchenegscv0gw7[1].

.Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΔΟΡΥΛΑΙΟ

..

Ἀπὸ τὸ μοναδικὸ ἔργο τοῦ Στίβεν Ράνσιμαν, Ἱστορία τῶν Σταυροφοριῶν.

……….Ὅσο καὶ ἄν φιλονικοῦσαν ὁ αὐτοκράτωρ καὶ οἱ σταυροφόροι ἀρχηγοὶ γιὰ τὰ τελικὰ τους δικαιώματα, καὶ γιὰ τὴ διανομὴ τῶν μελλοντικῶν κατακτήσεων, δὲν ὑπῆρχε καμμία διαφωνία γιὰ τὰ ἀρχικὰ στάδια τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῶν ἀπίστων.

……….Ἄν ἡ Σταυροφορία ἐπρόκειτο νὰ φθάσει στὴν Ἰερουσαλήμ, ἔπρεπε νὰ ἐκκαθαρισθοῦν οἱ δρόμοι διὰ μέσου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Καὶ ἡ ἀπώθησις τῶν Τούρκων ἔξω ἀπὸ τὴ Μικρᾶ Ἀσία ἦταν ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Βυζαντινῆς πολιτικῆς.Ὑπῆρξε πλήρης συμφωνία ὡς πρὸς τὴ στρατηγική, καὶ ὅπως ἦταν τὰ πράγματα τώρα, μὲ ἕνα βυζαντινὸ στρατὸ στὸ πλευρὸ τους, οἱ σταυροφόροι ἦταν πρόθυμοι νὰ προστρέχουν στοὺς ἔμπειρους στρατηγοὺς του γιὰ ζητήματα τακτικῆς.

……….Οἱ σταυροφόροι ξεκίνησαν κατὰ μῆκος τῆς παλιᾶς βυζαντινῆς ὁδοῦ ποὺ διέσχιζε τὴ Μικρᾶ Ἀσία. Ἡ ὁδὸς ἀπὸ τὴν Χαλκηδόνα καὶ τὴ Νικομήδεια συναντοῦσε τὴν ὁδὸ ἀπὸ τὴν Ἑλενούπολη καὶ τὴ Νίκαια στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Σαγγαρίου. Σὲ λίγο ἄφηνε τὸν ποταμὸ γιὰ ν’ ἀνεβῇ κατὰ μῆκος μιᾶς κοιλάδας παραποτάμου πρὸς νότο, περνῶντας ἀπὸ τὸ σύγχρονο Μπιλετζὶκ, κατόπιν ἀνέβαινε μὲ στροφὲς ἕναν αὐχένα πρὸς τὸ Δορύλαιο, κοντὰ στὸ σημερινὸ Ἐσκὴ Σεχήρ. Ἐκεῖ χωριζόταν στὰ τρία. Ὀποιοδήποτε δρόμο κι ἄν ἀποφάσιζαν νὰ πάρουν οἱ σταυροφορικὲς δυνάμεις, ἔπρεπε πρῶτα νὰ φθάσουν στὸ Δορύλαιο.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο [καὶ] γιὰ τὴν μάχη τοῦ Δορυλαίου μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση