ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

.

Λαϊκὴ εἰκόνα ποὺ ἀπεικονίζει τὴν μάχη τοῦ Σαγγαρίου.

Στρατηγικὰ καὶ τακτικὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Μικρᾶ Ἀσία

 ,

……….Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴν Σμύρνη τὸν Μάϊο τοῦ 1919 κατόπιν Συμμαχικῆς συναινέσεως, μὲ ἀποστολὴ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν τάξη στὴν περιοχὴ αὐτὴ καὶ νὰ προστατεύσῃ τὸ πολυπληθὲς Ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 1919 μέχρι τὸν Μάϊο τοῦ 1920, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιχειρήσεις τοπικοῦ χαρακτῆρος γιὰ τὴν έκκαθάριση τῆς κατεχομένης περιοχῆς.

……….Γενικῶς ἦταν μία περίοδος στασιμότητος καὶ ἀναγκαστικῆς ἀναμονῆς γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, λόγῳ τῶν ἀπαγορευτικῶν διαταγῶν τῶν Συμμαχικῶν ΔυνάμεωνΜία κηδεμονία δεσμευτικὴ στὶς ἐνέργειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, χωρὶς τὴν δυνατότητα ἀντιδράσεως, γεγονὸς ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ χαθῇ πολύτιμος χρόνος εἰς βάρος τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων.

……….Οἱ ἐπιχειρήσεις πρὸς Φιλαδέλφεια – Προύσα – Οὐσάκ ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1920, εἶναι οἱ πρῶτες σὲ σχετικὰ μεγάλη κλίμακα ποὺ ἀνέλαβε ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς. Κατὰ τὶς ἐπιχειρήσεις αὐτὲς οἱ Ἑλληνικὲς δυνάμεις, δὲν μπόρεσαν νὰ πραγματοποιήσουν τὸν στρατηγικὸ τους ἀντικειμενικὸ σκοπό. Πέτυχαν μὲ εὐχέρεια καὶ μὲ μικρὲς ἀπώλειες νὰ καταλάβουν τοὺς γεωγραφικοὺς ἀντικειμενικοὺς τους σκοπούς, ἀλλὰ δὲν πέτυχαν τὴν συντριβὴ καὶ τὴν αἰχμαλωσία τῶν τουρκικῶν δυνάμεων κυρίως διότι ἡ στρατηγικὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ἦταν ἡ ἀποφυγὴ μάχης ἐκ παρατάξεως καὶ ἡ ὑποχώρησις λόγῳ ἀνάγκης σὲ ἄλλη τοποθεσία. Ἡ στρατηγικὴ αὐτὴ ἐφαρμοζόταν μὲ τὴν παραχώρηση μεγάλων ἐδαφικῶν ἐκτάσεων, τὴν καταστροφὴ τῶν συγκοινωνιῶν καὶ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη ἀπομάκρυνση τοῦ ἀντιπάλου ἀπὸ τὶς βάσεις του.

……….Ἔτσι τὴν περίοδο αὐτή, ἡ κατάληψις ἐκτεταμένων περιοχῶν δὲν εἶχε μόνο ὡς συνέπεια τὸ διπλασιασμὸ τοῦ Μικρασιατικοῦ Μετώπου, ποὺ πραγματοποιήθηκε χωρὶς παράλληλη αὔξηση τῆς Ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ τὸν διαχωρισμὸ τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων σὲ δύο μέτωπα, μεταξὺ τῶν ὁποίων παρεμβαλλόταν τὸ Μικρασιατικὸ ὁροπέδιο.

……….Γενικῶς ἡ Διοίκησις τῆς Στρατιᾶς Μ. Ἀσίας σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, διέπονταν ἀπὸ αὐστηρῶς συγκεντρωτικὸ πνεῦμα στὸ ζήτημα τῆς διεξαγωγῆς τους, ἀλλὰ καὶ στὴν διαδικασία τῶν ἀνεφοδιασμῶν καὶ μεταφορῶν, χωρὶς νὰ ἀφήνῃ στὰ ὑφιστάμενα κλιμάκια πρωτοβουλία ἐνεργείας, ἐπεμβαίνοντας πολλὲς φορὲς καὶ μέχρι τοῦ κλιμακίου τοῦ Συντάγματος.

……….Ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ νὰ ἔχει θετικὸ ἀποτέλεσμα, ἀπαιτοῦσε πρωτοβουλία καὶ τόλμη ἐνεργείας ὄχι μόνο στὸ κλιμάκιο τῆς Στρατιᾶς, ἀλλὰ καὶ στοὺς ὑφισταμένους Σχηματισμοὺς μὲ ταχεῖς ἀποφάσεις καὶ ἄμεση ἐκτέλεσή τους, καθὼς καὶ ἄμεση ἐκμετάλλευση τυχὸν εὐνοϊκῶν καταστάσεων μὲ χρησιμοποίηση ἐφεδρικῶν Μονάδων.

……….Μετὰ τὶς ἐκλογὲς Νοεμβρίου τοῦ 1920, ἡ Στρατιᾶ προέβει σὲ δύο ἐπιθετικὲς ἐνέργειες χωρὶς καμμία ἀριθμητικὴ ἤ ὑλικὴ ἐνίσχυση τῶν μέσων της καὶ ὄχι ἐπαρκῶς πληροφορημένη γιὰ τὴν σημαντικὴ αὔξηση τῶν πολεμικῶν μέσων τῆς κεμαλικῆς τουρκίας.

……….Ἡ πρώτη ἀπὸ αὐτὲς, ἡ ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1920 στὴν περιοχὴ Ἐσκῆ Σεχῆρ γιὰ τὴν διαπίστωση τῶν ἐχθρικῶν δυνατοτήτων, ἦταν μία λανθασμένη τακτικὴ ἐπιλογή, δίνοντας στὸν Κεμὰλ τὴν εὐκαιρία νὰ ὁμιλῇ γιὰ ἦττα τῶν Ἑλλήνων.

……….Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι, κατὰ τοὺς σκληροὺς καὶ αἰματηροὺς ἀγῶνες ποὺ διεξήχθησαν Ἀνατολικὰ τοῦ Σαγγαρίου, ὁ Ἕλληνας μαχητής, παρὰ τὶς δυσχέρειες καὶ τὰ σφάλματα, ἀναδείχθηκε κυρίαρχος τοῦ πεδίου μάχης.

……….Καρτερικὸς, λιτοδίαιτος καὶ γενναῖος, ἀνέπτυξε τὸ ἐπιβαλλόμενο ἐπιθετικὸ πνεῦμα καὶ ἀπέσπασε τὸν θαυμασμὸ τοῦ ἀντιπάλου.

……….Ὑπῆρξε ὁ κύριος συντελεστὴς τῶν ἐπιτυχιῶν στὸ Ταμποὺρ Ὀγλοῦ, Σαπάντζα, Καλὲ Γκρότο, Ἀρντίζ Ντὰγ καὶ Τσὰλ Ντάγ, ὅπου ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἐπιβλήθηκε τακτικῶς ἐπὶ τοῦ κεμελικοῦ νεοτουρκικοῦ στρατοῦ. Λόγῳ ἀδυναμίας ἀνεφοδιασμοῦ, τμήματά μας τράφηκαν γιὰ μέρες μὲ βραστὸ σιτάρι.

……….Παρ’ὅλες τὶς κακουχίες ἡ Ψυχὴ τοῦ Ἕλληνος στρατιώτου παρέμεινε Ἀλύγιστος, φτάνοντας νὰ διακωμωδήσῃ ἀκόμα καὶ αὐτὴ του τὴ δυστυχία, καθὼς τὸ φοβερὸ αὐτὸ σιτηρέσιο ὀνομάστηκε ἀπὸ τοὺς φαντάρους μας «τὰ κόλλυβα τοῦ Γούναρη».


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση