ΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

.

ΝΑΖΙΣΜΟΣΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ.

……….Στὴν «Κομμουνιστικὴ Ἐπιθεώρηση» (τεῦχος Ὀκτωβρίου 1924 σελ. 348-349), ἐδημοσιεύθη ἡ ἀπόφασις τῆς Κ.Δ. περὶ τῆς Μακεδονίας καὶ Θρᾲκης, ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

……….Τὰ ζητήματα τῆς Μακεδονίας καὶ Θρᾲκης, εἶναι ἀπὸ δέκα χρόνια τώρα ἡ αἰτία ἀκαταπαύστων αἱματηρῶν συγκρούσεων μεταξὺ τῆς Τουρκίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ ἕνα μέσον ἰμπεριαλιστικῆς πολιτικῆς μέσα στὰ Βαλκάνια.

……….Τὸ μοίρασμα τῆς Μακεδονίας μεταξὺ τῆς Γιουγκοσλαβίας, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Βουλγαρίας, ἐνίσχυσεν ἀκόμα περισσότερο τὸν πόθο τῶν Μακεδόνων στὰ διάφορα κομμάτια τῆς διαμελισμένης των πατρίδος πρὸς τὴν συνένωση καὶ τὴν ἀποκατάσταση μιᾶς Μακεδονίας ἑνιαῖας καὶ ἀνεξάρτητης.

……….Ὁ ἴδιος πόθος γιὰ μία ἑνιαῖα καὶ ἀνεξάρτητη Θρᾲκη συνενώνει τὸ Θρᾳκικὸ λαό, ποὺ ἔχει κατατεμαχισθῆ σὲ τρία μέρη, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Τουρκία καὶ τὴ Βουλγαρία.

……….[ ] Τὸ Συνέδριο, παραδέχεται ὅτι τὰ συνθήματα ποὺ διατύπωσε ἡ Βαλκανικὴ Ὁμοσπονδία: «Ἑνιαῖα καὶ ἀνεξάρτητη Μακεδονία», «ἑνιαῖα καὶ ανεξάρτητη Θρᾲκη», εἶναι τελείως ὀρθά καὶ ἀληθινά ἐπαναστατικά.

……….[ ] Τὰ συνθήματα τῆς αὐτονομίας διαφόρων τμημάτων τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾲκης ἐντὸς τῶν ὁρίων ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἀστικὰ κράτη ποὺ τεχνητὰ δημιούργησε ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν καὶ οἱ ἄλλες ἰμπεριαλιστικές συνθῆκες, πρέπει νὰ παραμερισθοῦν, διότι εἶναι ὀπορτουνιστικὰ καὶ ὑποβοηθοῦνε μία συνεννόηση τῶν πλουσίων στοιχείων τοῦ Μακεδονικοῦ καὶ Θρᾳκικοῦ πληθυσμοῦ, μαζὶ μὲ τὶς κυρίαρχες τάξεις τῶν κρατῶν αὐτῶν γιὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ καταπίεση τῶν φτωχῶν λαϊκῶν στρωμάτων τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾲκης.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria .com
***

……….[Σύμφωνα μὲ τὸν 1ο ὅρο τῆς Κομμουνιστικῆς  Διεθνοῦς, τὰ Κ.Κ. πρέπει νὰ συμμορφώνονται πρὸς τὸ πρόγραμμα καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Γ’ Διεθνοῦς” (βλ. “Το ΚΚΕ” Τ.Α’ 532). Δηλαδὴ ὑπάρχει ἀπόλυτη ἀποδοχή τῶν ἀποφάσεων τῆς Κ. Διεθνοῦς, ἀπό ὅλα τὰ Κομμουνιστικὰ κόμματα, ἀνεξαρτήτως τῶν συμφερόντων τους.

……….Ὁ Κορδᾶτος, ἡγετικὸ στέλεχος τῆς Κ.Ε τοῦ ΚΚΕ, μὲ ἄρθρο του στὸν Ριζοσπάστη (23-4-1921) γράφει: ” Γ’.Διεθνής, διὰ νὰ ἀποφύγῃ νέα σφάλματα, προδοσίες καὶ παραστρατήματα ἐκ μέρους τῶν διαφόρων σοσιαλιστικῶν κομμάτων, δὲν δέχεται τὴν αὐτονομίαν, ἀλλά τὴν ἀπόλυτον ὑποταγὴν αὐτῶν εἰς τὴν ἐκτελεστικὴν Ἐπιτροπὴν αὐτῆς. Εἰσάγει δηλαδὴ αὐστηρῶς συγκεντρωτικὸν σύστημα συνθέσεως καὶ ὀργανώσεως τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων”.

……….Ὁ Κορδᾶτος οὐσιαστικὰ “δικαιολογεῖ ” τὸν 2ο ὅρο σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο «Τὰ μέλη τοῦ Κόμματος, τὰ ὁποῖα διαφωνοῦν εἰς τὰς ἀρχᾶς καὶ τοὺς ὅρους τῆς Γ’ Διεθνοῦς, ἤ ἀντιτάσσονται είς τὸ πρόγραμμα τοῦ κόμματος, ἀποκλείονται ἐκ τοῦ κόμματος».]

*** ** ***

Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΟΥ Χ.ΦΛΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Αφήστε μια απάντηση