ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

.

Στέφανος_Μ._Δραγούμης_και_Ιωάννης_Στ._Δραγούμης__Νώντας_Τσίγκας_Εφημερίδα_της_Καστοριάς_Οδός[1]
Στέφανος καὶ Ἴων Δραγούμης

.

Τὸ χρονικὸ τῆς δολοφονίας τοῦ Ἴωνος Δραγούμη σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο κατηγορητήριο τῆς Εἰσαγγελίας Ἀθηνῶν.

 

……….Στὶς 31 Ἰουλίου 1920,  δολοφονήθηκε στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ἕνας ἀπό τοὺς ἀρχηγούς τῆς «Ἠνωμένης Ἀντιπολιτεύσεως», ὁ Ἴων Δραγούμης. Ὁ τρόπος τῆς δολοφονίας ἦταν στυγνὸς καὶ ἐν ψυχρῷ,  ἐνῶ σημαντικὰ πολιτικὰ πρόσωπα τῆς ἐποχῆς συνδέονταν μὲ αὐτόν εἴτε ἔμμεσα (Ρέπουλης) εἴτε ἄμεσα (Μπενάκης).

……….Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς ἡ ἐκτέλεση τοῦ Ἴωνος Δραγούμη μέρα μεσημέρι στοὺς Ἀμπελoκήπους ἀπό τὰ Βενιζελικὰ «τάγματα ἀσφαλείας» τοῦ Γύπαρη, εἶχε σημαντικὲς πολιτικὲς προεκτάσεις καὶ ἀναμφίβολα ἐπηρέασε τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1920.

……….Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1922, συντάχθηκε τὸ ἐπίσημο κατηγορητήριο τῆς Εἰσαγγελίας Ἀθηνῶν γιὰ τὴν παραπομπὴ τῶν κατηγορουμένων τῆς δολοφονίας Δραγούμη, ποὺ προέκυψε μετὰ ἀπό πολλὲς ἀνακρίσεις καὶ ἔρευνες. Νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ σχετικὸς φάκελος “χάθηκε” ὅλως τυχαίως μετὰ τὸ πραξικόπημα (ἤ “ἐπανάσταση” ὅπως γράφει ὁ Δαφνῆς) τῶν ἀδιάφθορων Πλαστῆρα – Γονατᾶ.

……….Ἄν διαβάσουμε τὰ ὀνόματα ὅσων θὰ παραπέμπονταν σὲ δίκη (ὅλοι Βενιζελικοὶ καὶ συνεργάτες τῆς “ἐπανάστασης”) ἀντιλαμβανόμαστε γιατί….

……….“….Τὴν στιγμὴν ἀκριβῶς ταύτην, ἀλαλαγμοὶ τῶν ὁρδῶν τοῦ Γύπαρη καὶ τῶν ἄλλων μισθοφόρων δολοφόνων δονούσι τὸν ἀέρα «νᾶτος, νᾶτος, σκοτῶστε τὸν προδότη τὸν κακοῦργον, τὸν δολοφόνον, ἦτο καὶ ἡ Κοτοπούλη μαζὶ του, ποῦ εἶναι ἡ Κοτοπούλη…» ἅμα ὡς ἐθεάθη, μακρόθεν σχετικῶς, τὸ φέρον τὸν Δραγούμην αὐτοκίνητον. Τοῦτο φθάσαν πρὸ τῆς ἐπαύλεως, σταματᾶ ἀναγκαστικῶς, πολίται δὲ καὶ στρατιῶται τοῦ Γύπαρη ἐπιτίθενται κατὰ αὐτοῦ μετὰ μανίας καὶ βιαίως καταβιβάζουσιν αὐτόν, ἐνῶ συγχρόνως δέχεται χτυπήματα διὰ ξιφολογχῶν, ροπάλων καὶ γρόνθων.

……….Μεταξὺ τῶν ἐπιτεθέντων ἀναγνωρίζονται οἱ κατηγορούμενοι Ἀντωνιάδης,– ὅστις ἐξαγάγων τὸ περίστροφο τοῦ ἐζήτησε νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ αὐτοῦ –, Μαλιγκουνάκης, Χατζόπουλος και Πεζαζόγλου, ἐνῶ ὁ κατηγορούμενος ἐπιλοχίας Σαρτζέτης ὁ ὁρισθεῖς κατόπιν ὡς ἀρχηγός τῆς συνοδείας, δὶς διὰ περιστρόφου ἀπεπειράθει νὰ τὸν φονεύσῃ , ἀνεχαιτίσθει ὅμως ὑπό τοῦ Γύπαρη.

……….Καὶ ἐνῶ τοιοῦτον διέτρεχε κίνδυνον ἡ ζωὴ τοῦ Δραγούμη, ἀπό στιγμὴν πρὸς στιγμή, ὁ κατὰ τὰς ἀγρίας ταῦτας ἐπιθέσεις παριστάμενος κατηγορούμενος Μπενάκης, ὁ τόσο ἀσκῶν ἐπιβολὴ ἐπί τῶν Βενιζελικῶν, ὄχι μόνο οὐδεμίαν καταβάλλει προσπάθειαν ὅπως ἀποτρέψει τοῦτον, ἀλλά καὶ τουναντίον, θέτει ἔλαιον εἰς τὴν πυρᾶν λέγων πρὸς τοὺς παρευρισκομένους :

 “ ἐδῶ τὸν πρόεδρό μας σκοτώνουν καὶ ἡμεῖς θὰ τοὺς φυλᾶμε”….

,,,,,,,,,,Ἐν τῷ οἰκήματι εἰσέρχονται συγχρόνως οἱ κατηγορούμενοι, Ἀντωνιάδης, Μελιγκουνάκης, Χατζόπουλος, ἔνθα συσκέπτονται μετὰ τοῦ Γύπαρη, ὅστις ἐξέρχεται μετ΄ ὁλίγον καὶ ἐκλέγει ἐκ τῶν προσφερομένων ὅπως συνοδεύσωσιν τὸν Δραγούμη ἀπόσπασμα, ἐκ τῶν Θ. Κατσίγαρη Λοχίου, Γιαλεδάκη, Δασκαλογρηγοράκη, Καλλιτσάκη, Καραβανάκη, Μαυρογένη, Ξυδάκη, Παντελάκη, Χαλκιαδάκη, Χριστοδουλάκη, ἀπάντων στρατιωτῶν τοῦ σώματος Γύπαρη καὶ κατηγορουμένων. Παραλαβόντες οὗτοι ἀμέσως τὸν Δραγούμην καὶ φέροντες ἀνηρτημένα τὰ ὄπλα των ἐπ΄ὤμου, πορεύοντο πεζῇ πρὸς τὰς Ἀθήνας καίτοι ἐστάθμευον ἐκεῖ αὐτοκίνητα.

……….Ὅταν δ΄ αὔτη ἡ πομπή, οὔτω βαδίζουσα εἶχε πλησιάσει κάτωθι τῶν Στρατιωτικῶν λουτρῶν, καὶ εἰς τὴν θέσιν ἐν ἦ ὑπάρχει τὸ ὑψηλότερον φυσικὸν προτείχισμα, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς ταύτης Σαρτζέτης, σταματᾶ διὰ τῶν λέξεων : “αὐτοῦ, αὐτοῦ”, μετὰ δὲ τὴν στάσην της, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Δραγούμην, τοῦ λέγει : “στάσου, θὰ σὲ σκοτώσωμεν”, συγχρόνως δὲ τὸν ὡθεῖ μετὰ σκαιότητος πρὸς τὸ πεζοδρόμιον, τὸν τοποθετεῖ πρὸ τοῦ προτειχίσματος μὲ μέτωπον πρὸς τὴν ὁδόν ἐπί τοῦ ἄκρου τῆς ὁποίας παρατάσσονται ἀμέσως οἱ στρατιῶται, πρὸς οὕς δίδεται ἀμέσως τὸ παράγγελμα «πῦρ».

……….Μία ὁμοβροντία διασχίζει τὸν ὁρίζοντα, καὶ ὁ Δραγούμης ὅστις κατ΄αὐτήν πίπτει νεκρός, ἀλλά καὶ κατ΄αὐτοῦ ἄπνου πεσόντος, καὶ διὰ δευτέραν φορὰν ἐκκενούσι τὰ ὄπλα των οἱ δολοφόνοι, καὶ μετ΄αὐτό, λογχίζουν τὸ ἄψυχο σῶμα.

Ἡ  ἰατρική ἔκθεσις πιστοποιεῖ δεκατρία τραύματα πυροβόλου ὄπλου, πέντε διὰ ξιφολόγχης, κάταγμα τέλειον τοῦ δεξιοῦ μηριαίου ὀστοῦ…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε  στό : www.e-istoria.com .

4 απαντήσεις στο “ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ”

 1. ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

  ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ “ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΗΝ ΕΝΤΙΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ”

  Ο Δραγούμης μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες του βαλκανικού ελληνισμού. Όχι τόσο γιατί κατενόησε την ιστορική εποχή στην οποία ζούσε. Ούτε γιατί πρόσφερε κάτι στη θετική αντιμετώπιση των πρωτοφανών προκλήσεων και στην ευτυχή έκβαση των μεγάλων συγκρούσεων. Αλλά γιατί προσπάθησε στο μέτρο των δυνατοτήτων του να συγκροτήσει ένα ουτοπικό σύστημα επιβίωσης του ελληνισμού σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη εποχή ριζικού, ολοκληρωτικού μετασχηματισμού της ευρύτερης περιοχής μας.[1]
  …………………
  …………………

  http://kars1918.wordpress.com/2010/12/27/i_dragumis/

  1. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.

   Απαντώ ευθέως.
   Ουτοπίες στην ιστορία της Ελλάδος έχει να μετρά μόνον το ΚΚΕ, το οποίο προσωπικά εκφράζεις και καλά κάνεις. Όσον αφορά όμως τις ιδέες, τις πράξεις και το έργο του Δραγούμη, ευτυχώς για την Πατρίδα, έχουν υλοποιηθεί όλα.

   Και μια παρατήρηση…
   Αν οι σχολιασμοί έχουν να κάνουν με την προώθηση των άρθρων σας (…), λυπάμαι πολύ που σας χαλούμε τα σχέδια με τις απαντήσεις μας. Θα φταίει που δεν μας εκφράζει η άκρα αριστερά.

  2. Οι σταλινικές διώξεις

   Μια από τις πλέον άγνωστες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αποτελούν οι διώξεις κατά των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης που ξεκινούν το 1937 και τερματίζονται το 1949, με τη μαζική και βίαιη μεταφορά της πλειονότητας των ελληνικών πληθυσμών του Καυκάσου στην Κεντρική Ασία….
   ……………….
   ……………….

   http://kars1918.wordpress.com/2009/02/10/10-2-2009/

 2. Καλημέρα και καλήν υγεία.
  Αυτό τώρα θα ‘πεί τί κύριε καθηγητά; Μήπως αποχαρακτηρίζει την ιδεολογία και το πνεύμα σχεδόν του συνόλου των άρθρων σας; Σε εσάς ανήκει το “Πόντος Και Αριστερά” ή κάνω λάθος; Στο πρώτο μάλιστα σχόλιο που κάνατε εδώ, με το όνομα του ιστολογίου σας έγινε η καταχώρηση (…)

  Πάντως, θα ‘πώ κάτι που ίσως δεν αρέσει. Αυτό το “διαβάστε το άρθρο μου” (με έμμεσο φυσικά τρόπο), εκτός του ότι θυμίζει έντονα κάποιους τηλεβιβλιοπώλες είναι πολύ ενοχλητικό για έναν μόνο λόγο. Το έχεις κάνει ήδη τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ και τις 3 μπήκες για να λοιδορίσεις άρθρα και να ευτελίσεις άρθρα που φιλοξενεί το ιστολόγιο.
  Το γράφω ευθέως΄ επειδή το Ε.Η. έχει φιλοξενήσει και δικά σου κείμενα (και πίστεψέ με είναι αρκετά δύσκολο να απαντάς στον καθένα ο οποίος αμφισβητεί και χλευάζει καταξιωμένους συγγραφείς μέχρι και καθηγητές), από εδώ και πέρα θα αλλάξω το σύστημά μου με ‘σένα. Όποτε γράφεις ένα σχόλιο που δεν μ’ αρέσει (λόγω ύφους, ιδεολογίας, κλπ), θα μπαίνω στα δικά σου ιστολόγια και θα βάζω από κάτω 5 τα οποία αμφισβητούν αυτά που γράφεις εσύ.
  Επειδή μάλιστα ξέρω και εγώ να μιλάω όπως εσείς, θα φροντίσω σε όλα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, σαν αυτή που κάνατε στα δύο πρώτα (…)

  ΥΓ. Συγνώμη για τον τρόπο που σας μιλώ, αλλά μέχρι σήμερα μόνο εμπάθεια εισπράξαμε από εσάς.

Αφήστε μια απάντηση