Ο ΡΕ-ΑΛΕΞΗΣ:ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - FAMAGUSTA

.

Ο ΡΕ- ΑΛΕΞΗΣ: ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

., .

……….Μία ἰδιαίτερα ἀξιόλογη ἀλλά ὄχι καὶ τόσο γνωστὴ μορφὴ τῆς περιόδου τῆς φραγκοκρατίας, ἦταν ὁ Κύπριος δουλοπάροικος καὶ ἐπαναστάτης Ἀλέξης, ποὺ ἀποκαλέστηκε Ρὲ-Ἀλέξης (=βασιλιᾶς Ἀλέξης). Ὑπῆρξε ὁ ἡγέτης ἐπανάστασης τῶν Κυπρίων χωρικῶν καὶ δουλοπαροίκων κατὰ τῶν Φράγκων κυριάρχων.

……….Βασικὴ πηγὴ γιὰ τὸν Ρῆγα Ἀλέξη (ἤ Ρὲ-Ἀλέξη) καὶ τὸ κίνημά του, εἶναι ὁ Κύπριος Μεσαιωνικὸς χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιρᾶς. Ἀπό τὸν Μαχαιρᾶ ἔχουμε, λοιπόν, συγκεντρωμένα μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἀλέξη:

ΣΙΔΕΡΟΦΡΑΚΤΟΣ……….Ἦταν χωριάτης, καὶ μάλιστα δουλοπάροικος, καταγόταν ἀπό τὸ χωριὸ Κατωμηλιᾶ (πιθανῶς τὸ σημερινὸ χωριὸ Μία Μηλιᾶ, κοντὰ στὴ Λευκωσία, ἤ τὴν Μηλιᾶ Ἀμμοχώστου) καὶ βρισκόταν στὴν ὑπηρεσία τοῦ βασιλιᾶ ὡς μέλος τοῦ σώματος τῶν ἀγγελιαφόρων του. Στὴν θέση αὐτὴ φαίνεται πὼς εἶχε ὑπηρετήσει μέχρι τὸ 1426, χρονιὰ σοβαρότατων γεγονότων στὴν Κύπρο. Τὴν χρονιὰ αὐτή, εἶχαν εἰσβάλει στὸ νησὶ ἀπό τὴν Αἴγυπτο οἱ Σαρακηνοὶ (Μαμελοῦκοι), εἶχαν κατανικήσει τὸν στρατὸ τοῦ βασιλιᾶ Ἰανοῦ σὲ μεγάλη μάχη στὴν Χοιροκοιτία, εἶχαν μάλιστα πιάσει αἰχμάλωτο καὶ τὸν ἴδιο τὸν βασιλιᾶ, καὶ εἶχαν λεηλατήσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ νησιοῦ, περιλαμβανομένης τῆς Λευκωσίας.

……….Τὸν ἴδιο χρόνο εἶχε ἐκδηλωθεῖ καὶ τὸ κίνημα τοῦ Ἀλέξη, ὁ ὁποῖος ἐκμεταλλεύτηκε, ὅπως φαίνεται, τὸ χάος ἀπό τὴν ἀποδιοργάνωση τοῦ βασιλείου ποὺ ἀκολούθησε τὴν ἥττα στὴν Χοιροκοιτία, τὶς λεηλασίες τῶν Σαρακηνῶν καὶ τὴν ἀπουσία τοῦ ἴδιου τοῦ βασιλιᾶ Ἰανοῦ, ποὺ εἶχε μεταφερθεῖ αἰχμάλωτος στὸ Κάϊρο, ἀπό ὅπου ἐπέστρεψε τὸν ἐπόμενο χρόνο ἀφοῦ ἐξαγόρασε τὴν ἐλευθερία του.

……….Τὸ κίνημα τοῦ λαοῦ ἐκδηλώθηκε ἀφοῦ ἀναχώρησε ἀπό τὸ νησὶ τὸ φουσᾶτο τῶν Σαρακηνῶν, καὶ τοῦτο θὰ πρέπει νὰ ἦταν ὀργανωμένο, ἀλλά καὶ θὰ πρέπει νὰ εἶχε εὐρεῖα ἀπήχηση στὶς μᾶζες, ἀφοῦ οἱ ἐπαναστάτες κατόρθωσαν νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους μεγάλο μέρος τῆς Κύπρου, περιλαμβανομένων καὶ σημαντικῶν ἀστικῶν καὶ ἀγροτικῶν κέντρων καὶ νὰ διορίσουν δικοὺς τους διοικητὲς στὴν Μόρφου, Λεμεσό, Λεῦκα, Περιστερῶνα, Ὀρεινήν καὶ βέβαια στὸ Λευκόνοικο.

……….Στὸ Λευκόνοικο βρισκόταν ὅπως φαίνεται τὸ ἀρχηγεῖο τοῦ Ἀλέξη, ὁ ὁποῖος ἀνακηρύχθηκε ἀπό τοὺς ἐπαναστάτες βασιλιᾶς (ρῆγας),

 ‘‘καὶ ὅλοι οἱ χωργιᾶτες ἐδόθησαν εἰς τὴν πόταξίν του’’,   ὅπως γράφει ὁ Μαχαιρᾶς.

……….Φαίνεται ὅτι ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἐπιβληθεῖ στὴν ὕπαιθρο.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση