ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΗ ἤ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ

.

Ηράκλεια Πόντου.

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΗ ἤ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ

Ἡράκλεια ἡ Ποντικὴ ἤ Ποντοηράκλεια

,

Ἡ ἴδρυσή της ἔγινε τὸν 6ο αι. καὶ κατὰ τὸν Στράβων ἦταν ἀποικία Μιλησίων, ἐνῶ ὁ Ξενοφῶν λέγει Μεγαρέων. Εἶχε ἀσφαλές λιμάνι καὶ πολὺ εὔφορη γῆ.  Ἡ Ποντοηράκλεια, ἡ ὁποῖα στὰ 1.404 κατοικούνταν κυρίως ἀπό Ἕλληνες, φαίνεται ὅτι στὴν διάρκεια τοῦ 15ου αι. ἔχασε ἕνα μέρος ἀπό τὸν ἑλληνικό πληθυσμό της, καὶ τοῦτο τεκμαίρεται ἀπό τὸ ὅτι ἡ πόλις αὐτόν τὸν αἰῶνα ἔπαψε νὰ ἐμφανίζεται στὸν κατάλογο τῶν μητροπόλεων.

Ὡστόσο, στὴν πόλη ἔμεινε ἕνας μικρὸς πυρήνας τοῦ παλιοῦ βυζαντινοῦ πληθυσμοῦ της, ὁ ὁποῖος ἐνισχύθηκε μὲ τὴν προσέλευση νέων ἐποίκων ἀπό διάφορα μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (τουρκοφώνων στὴν πλειοψηφία τους), κατὰ τὰ τέλη τοῦ 17ου αι. καὶ ἔπειτα. Οἱ τοῦρκοι τῆς πόλεως στὰ μέσα τοῦ 17ου αι., μετοίκησαν στὴν παραλία, χτίζοντας ἕναν ξεχωριστὸ οἰκισμό, ποὺ τὸν ὀνόμασαν Ἐρεγλί, ἐνῶ ἡ παλιὰ Ἡράκλεια πῆρε τὸ ὄνομα Γκιαοὺρ Ἐρεγλί ἤ Τεπέκιοϊ.

Ὅταν αὐξήθηκε ὁ χριστιανικὸς πληθυσμὸς της, ἔγινε ἡ ἀνασύστασις τῆς ἐπισκοπῆς Ποντοηρακλείας (στα 1672).

Αφήστε μια απάντηση