ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (5/10/610 – 11/2/641)

.

Ἡράκλειος - Αὐτοκράτωρ τῆς Ῥωμανίας

……….Ὁ Ἡράκλειος, γεννήθηκε στὴν Καππαδοκία. Ὁ πατέρας του, Ἡράκλειος καὶ αὐτός, πιθανῶς ἀρμενικῆς καταγωγῆς, ἦταν στρατηγὸς ὁ ὁποῖος εἶχε διακριθεῖ γιὰ τὴν γενναιότητά του στοὺς πολέμους ἐναντίον τῶν Περσῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Μαυρικίου καὶ πρὶν ἀπό τὴν ἀνάρρηση τοῦ Χοσρόη B’ στὸν θρόνο τῆς Περσίας.

…………Ὁ Αὐτοκράτορας Μαυρίκιος τίμησε τὸν πατέρα Ἡράκλειο μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἑξάρχου τῆς Ἀφρικῆς. Ὅταν ὁ Φωκᾶς ἐκθρόνισε καὶ δολοφόνησε τὸν Μαυρίκιο καὶ αὐτοαναγορεύθηκε Αὐτοκράτορας, ὁ Ἡράκλειος πατέρας, δὲν τὸν ἀναγνώρισε. Διοικοῦσε τὴν Ἀφρικὴ αὐτόνομα καὶ ὅταν ὁ γαμβρὸς τοῦ Φωκᾶ, Πρίσκος, καὶ ἡ παράταξις τῶν Πρασίνων ζήτησαν τὴν βοήθειά του γιὰ νὰ ἀπαλλάξουν ἐπιτέλους τὴν Αὐτοκρατορία ἀπό τὴν ἀνίκανη καὶ τυραννικὴ διακυβέρνηση τοῦ Φωκᾶ, ὁ Ἔξαρχος τῆς Ἀφρικῆς ἔστειλε τὸν γιὸ του Ἡράκλειο μὲ σημαντικὸ στόλο στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὸν ἀνεψιό του Νικῆτα, γιὸ τοῦ στρατηγοῦ Γρηγορᾶ, μὲ στρατὸ ἀπό τὴν Ἀλεξάνδρεια.

……….Ὁ Ἡράκλειος, ὁ ὁποῖος ἦταν τότε ἤδη 36 ἐτῶν, κατέπλευσε στὸ λιμάνι τῆς Ἀβύδου, ἐνισχυμένος μὲ πλῆθος ἄλλων δυσαρεστημένων ἀπό τὸν Φωκᾶ καὶ στὶς 3 Ὀκτωβρίου τοῦ 610, ἀφοῦ νίκησε τὸν σχεδὸν ἀνύπαρκτο στόλο τοῦ Φωκᾶ, μπῆκε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα, στὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Φωκᾶ μὲ τὴν συνδρομὴ καὶ τοῦ πατριάρχη Σεργίου, εἶχαν ἐξεγερθεῖ. Ὁ Φωκᾶς συνελήφθη καὶ ἀφοῦ βασανίστηκε καὶ διαπομπεύτηκε, ἐκτελέστηκε στὴν ἀγορὰ τοῦ Βοός, ὅπου θανατώνονταν οἱ κακοῦργοι.

……….Στὶς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 610, ὁ Ἡράκλειος, στέφθηκε Αὐτοκράτορας στὴν Ἁγία Σοφία καὶ παντρεύτηκε τὴν μνηστὴ του Φαβία – ἡ ὁποία μετονομάστηκε Εὐδοκία – μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ πατριάρχη Σεργίου καὶ ὑπὸ τὶς ἐπευφημίες τοῦ λαοῦ. Μετὰ τὴν τελετὴ τῆς στέψης, ὁ Ἡράκλειος συνειδητοποίησε ἀμέσως τὴν τραγικὴ κατάσταση τοῦ κράτους τὸ ὁποῖο εἶχε νὰ κυβερνήσῃ. Τὰ ταμεῖα ἦταν ἄδεια, στρατὸς δὲν ὑπῆρχε καὶ οἱ Πέρσες ἀπό τὴν Ἀνατολὴ καὶ οἱ Ἄβαροι καὶ οἱ Σλᾶβοι ἀπό τὸν Βορρᾶ, ἔσφιγγαν ὅλο καὶ περισσότερο τὸν κλοιὸ γύρω ἀπό τὴν ἐξαθλιωμένη πρωτεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com  
  • Γιὰ τὶς νικηφόρες μάχες τοῦ Αὐτοκράτορα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 
  • Πληροφορίες εἰκόνας:  Ἀνάγλυφο σὲ επιχρυσωμένο χαλκό πάνω σὲ σταυρό. 1160-1170. Μουσεῖο Λούβρου. Ἀριστερά: Χερουβείμ (ἀπὸ τὸ ὄραμα τοῦ Ἰεζεκιήλ) – Δεξιά: Ὁ Αὐτοκράτορας Ἡράκλειος δέχεται τὴν ὑποταγὴ τοῦ Σασσανίδη βασιλέα Χοσρόη ΙΙ. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/

Αφήστε μια απάντηση