Ο ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΘΥΜΙΑΤΙΖΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ

 

Ο ΚΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΤΩΟΥ 6ος π.Χ. ΑΙΩΝ
Ο Κούρος  τού  Πτώου  6ος π.Χ. αιώνας 
«Ἐθυμιάτιζον τὰ ἀγάλματα»

.

……….Στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1829, προτοῦ ἀκόμη συντελεσθεῖ ἐπισήμως ἡ διεθνὴς ἀναγνώρισις τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ἱδρύει στὴν Αἴγινα τὸ πρῶτο Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, ὅπου συγκεντρώνονται γιὰ πρώτη φορὰ ἀρχαῖα ἔργα τέχνης.

……….Ἀξιοσημείωτη καὶ χαρακτηριστικὴ γιὰ τὴν στάση τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στὴν πολιτιστικὴ τους κληρονομιά, εἶναι ἡ προσφορὰ ἑνός ἱερέα, τοῦ Οἰκονόμου Λεβαντῆ  ἀπό τὰ Θερμιᾶ τῆς Κύθνου.

Γράφει ὁ ἴδιος πρὸς τὸν Κυβερνήτη:

……….«…προσφέρω καὶ ἀφιερῶ εἰς τὸ Μουσεῖον τοῦτο, τὰ δύο ἀγάλματα, τὰ ὁποῖα, ἀναμοχλεύσας τὸ ἔδαφος τῆς νήσου μου καὶ ἀνακαλύψας, μετεκόμισα εὶς τὸν οἶκον μου, καὶ τὰ διεφύλαττον, ὄχι μόνον ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ ἐνθουσιασμόν καὶ τὰ ἐθυμιάτιζον».

Καὶ προσθέτει:

……….«Πολλοὶ κατὰ καιρὸν διαβάντες ἀπό τὴν νῆσον περιηγηταί, μὲ ἐζήτησαν ἐπιμόνως, προσφέροντές μου ἰκανὴν ποσότητα χρημάτων καὶ ὑποσχόμενοι νὰ ἐξαποστείλωσιν ἕνα τῶν υἱῶν μου εἰς τὴν Εὐρώπην νὰ σπουδάσῃ μὲ ἰδικὰ των ἔξοδα, ἀλλὰ ποσῶς δὲν ὑπέμεινα νὰ ἀποξενώσω τὰ μόνα κειμήλια καὶ ὡς ἀληθῶς ἀγάλματα καὶ ἐγκαλλωπίσματα τῆς οἰκίας μου.

……….Ἀλλὰ σήμερον, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, καὶ ηὐδόκησεν ὁ Ὕψιστος νὰ μὲ καταξιώσῃ νὰ ἰδῷ τὸ Ἔθνος μου πάλιν νὰ ἀνατρέχῃ πρὸς τὴν παλαιὰν του δόξαν [ ] νὰ συσταίνωνται καταστήματα καὶ μουσεῖα πρὸς ἐκπαίδευσιν τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, προσφέρω καὶ ὁ δοῦλος σας τὸ ὁποῖον ἔχω πολυτιμότερον…»

Ἠλεκτρονική πηγή : http://logomnimon.wordpress.com/
Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Μανώλη Ἀνδρόνικου,  «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ», Ἐκδόσεις «ΕΡΜΗΣ»
Ἐπιμέλεια  κειμένου καὶ πολυτονισμός :  “ Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο”

Σημείωση :

Τὸ Ὀρφανοτροφεῖο τῆς Αἴγινας, χτίστηκε τὸ 1828 καὶ στὸ ἴδιο κτήριο συστεγάστηκε τὸ 1829 τὸ πρῶτο Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Ἑλλάδος. Διευθυντὴς καὶ ἔφορος τοῦ Μουσείου ἦταν ὁ Κερκυραῖος Λόγιος Ἀνδρέας Μουσταξύδης, πιστὸς φίλος τοῦ Καποδίστρια. Μέσα στὸ ὀρφανοτροφεῖο κτίστηκε ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ πρώτη Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη. Ἐκεῖ στεγάστηκε τὸ πρῶτο Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο, Λιθογραφεῖο καὶ Βιβλιοπωλεῖο καθὼς καὶ τὸ πρῶτο Ἑλληνικό Ὡδεῖο.

Αφήστε μια απάντηση