ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΗΝ Β.ΑΦΡΙΚΗ, Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

 

455 Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΟΥΣ.

Ἡ αἰχμαλωσία τῆς Αὐγούστας Εὐδοξίας
.

……….Ὅταν πέθανε ὁ Gunderic τὸ 428 μ.Χ., βασιλιᾶς τῶν Βανδάλων ἔγινε ὁ ἀδελφός του, Gaiseric. Ἀναγνωρίζοντας ὅτι οἱ Βησιγότθοι εἶχαν γίνει πολὺ ἰσχυροί γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσει, ἀποφάσισε νὰ μεταναστεύσῃ καὶ νὰ ἀφήσῃ τὴν Ἰσπανία σὲ αὐτούς. Ὁ Βάνδαλος βασιλέας, τὸν Μάϊο τοῦ 428 μ.Χ. ὁδήγησε τὴν φυλὴ του στὴν Ἀφρική, ἐγκαταλείποντας τὴν Ἰβηρική χερσόνησο.

……….Μία δύναμις 80.000 ἀτόμων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 15.000 πολεμιστές, ἐγκατέλειψε τὴν Εὐρώπη διανύοντας 2.000 χιλιόμετρα, πραγματοποιώντας ἕνα ταξείδι στὸ τέλος τοῦ ὁποίου εἶχαν ὑποστεῖ σοβαρὲς ἀπώλειες. Ὁ Gaiseric, προχώρησε στὴν καθιέρωση ἑνὸς ἰσχυροῦ, αὐτόνομου βασιλείου στὴν Βόρειο Ἀφρική. Δημιούργησε ἐπίσης ἕναν ἀξιόλογο στόλο ποὺ χρησιμοποίησε κατὰ κύριο λόγο γιὰ πειρατεία ἐναντίον ἐμπορικῶν πλοίων και γιὰ ἐπιδρομὲς στὴν Σικελία καὶ τὴν Νότιο Ἰταλία. Τὸ 442, τὸ βασίλειο τῶν Βανδάλων, κέρδισε τὴν ἀναγνώριση τοῦ Αὐτοκράτορος Βαλεντινιανοῦ, ὡς κυρίαρχο κράτος, καὶ ἡ βίαιη δραστηριότητά τους παρουσίασε σημαντικὴ ὕφεση.

……….Ὁρισμένες ἱστορικὲς πηγές, ἀναφέρουν ὅτι ὅταν τὸ 455 δολοφονήθηκε ὁ Αὐτοκράτορας Βαλεντινιανός, ἡ χήρα πλέον σύζυγός του Εὐδοξία, κόρη τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας Θεοδοσίου Β’, ζήτησε τὴν βοήθεια τοῦ Gaiseric. Ὅποιο πάντως καὶ ἄν ἦταν τὸ κίνητρο, τὸν Ἰούνιο τοῦ 455, ὁ Gaiseric καὶ οἱ βάνδαλοί του, πῆγαν στὴν Ἰταλία καὶ λεηλάτησαν τὴν Ρώμη. Ἐπὶ δύο ἑβδομάδες, λεηλατοῦσαν μεθοδικὰ τὴν αἰώνια πόλη καὶ ἄρπαξαν τοὺς περισσοτέρους τῶν θησαυρῶν της. Οἱ βάνδαλοι στὴν συνέχεια, ἐπέστρεψαν στὴν Καρχηδόνα, μὲ τὴν Εὐδοξία καὶ τὶς δύο κόρες της σὲ αἰχμαλωσία.

……….Ἡ μία ἀπὸ τὶς κόρες, ὁνόματι Εὐδοκία, παντρεύτηκε τὸν Hunneric, υἱὸ τοῦ Gaiseric, ἐνῷ στὴν Εὐδοξία καὶ τὴν ἄλλη κόρη, ἐπετράπη νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Κωνσταντινούπολη, κατόπιν ἐκτεταμένων διαπραγματεύσεων μὲ τὸν Αὐτοκράτορα, Λέοντα Β’.

……….Ὅταν ὁ Gaiseric πέθανε τὸ 477, τὸν διαδέχθηκε ὁ  γιὸς του, Hunneric (ἤ Huneric), ὁ ὁποῖος ἀπεδείχθη βιαιώτερος τοῦ πατρὸς του. Ἀμφότεροι, πατέρας καὶ υἱός, καθαίρεσαν τοὺς ἐπισκόπους ἀπό τὶς θέσεις τους καὶ διέλυσαν τὶς χριστιανικὲς  κοινότητες, ὅντας Ἀρειανιστές. Ἡ βάναυση βασιλεία τοῦ Hunneric διήρκεσε ἑπτὰ χρόνια. Μετὰ τὸν θάνατό του, ὁ χριστιανὸς γιὸς του ἀπό τὴν Εὐδοκία, Hilderic, ἔχρισε διάδοχό του τὸν Gunthamund, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἀριανιστής. Ὁ Gunthamund (484 – 496) καὶ ὁ ἀδελφὸς του Thrasamund (496 – 523) ἐπίσης Ἀρειανιστής, ἔκαναν ὁρισμένες προσπάθειες προκειμένου νὰ γεφυρώσουν τὸ χᾶσμα μεταξὺ Ἀρείων καὶ Χριστιανῶν. Ἀλλά παρ’ὅλο ποὺ ὑπῆρχαν πολὺ λιγότερες θρησκευτικὲς συγκρούσεις, τὸ βασίλειο τῶν Βανδάλων, ἄρχισε νὰ κλιδωνίζεται ἀπό ἐσωτερικὲς διχόνοιες.

……….Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Thrasamund, ὁ Hilderic – γιὸς τῆς Εὐδοκίας- , ἑξηκοντούτης πλέον, ἀνέκτησε τὸ στέμμα. Παρ’ ὅλο ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ ἐπισήμως στὸν Thrasamund, νὰ μὴν ἀποκαταστήσῃ τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες, μόλις ἀνέλαβε καθήκοντα, ἀνεκάλεσε τοὺς ἐπισκόπους καὶ ἐπέτρεψε σὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἐκκλησιάζονται ἐλεύθερα. Ὅμως λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ περισσότεροι βάνδαλοι ἦταν  Ἀρειανιστές, καὶ ὁ Hilderic ἦταν ἡλικιωμένος καὶ ἀδύναμος, ἔπεσε σὲ δυσμένεια καὶ τὸ 531 φυλακίσθηκε ἀπό τὸν εξάδελφό του, Γελίμερο, ὁ ὁποῖος πῆρε τὴν θέση του στὸν θρόνο.

……….Αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ περίμενε ὁ Ἰουστινιανός γιὰ νὰ στείλῃ τὸν στρατηγὸ Βελισσάριο στὴν Καρχηδόνα· ἑντὸς ἑνὸς ἔτους συνέτριψε τοὺς Βανδάλους, θέτοντας τέλος στὴν παρουσία τους στὴν Βόρειο Άφρική.

Πηγὴ τὸ ἱστολόγιο : http://chilonas.wordpress.com/ 
Ἐπιλογὴ ἀποσπάσματος, ἐπεξεργασία καὶ πολυτονισμὸς κειμένου : Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση