ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

……….(…)  Καὶ ὁ Φίλιππος λοιπὸν ἦτο Ἕλλην καὶ Μακεδών, μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ ὁ Δημοσθένης ἦτο Ἕλλην καὶ Ἀθηναῖος, ὁ Λεωνίδας, Ἕλλην καὶ Σπαρτιάτης, ὁ Ἐπαμεινῶνδας, Ἕλλην καὶ Θεσσαλός. (…) Γιὰ τὸν Δημοσθένη ἦταν εὔκολο νὰ θεωρῇ τὸν Φίλιππο βάρβαρο καὶ νὰ παρουσιάζει τὴν ἐξουσία του στοὺς Ἀθηναίους δημοκράτες ὡς ἕνα καταπιεστικὸ καὶ αὐταρχικὸ καθεστώς.

……….Ἐν τούτοις, ὅταν κάποιος μελετήσει προσεκτικά, χωρὶς προκατάληψη καὶ χωρὶς πάθος, τοὺς ἴδιους τοὺς λόγους τοῦ ἄσπονδου ἐχθροῦ του, τοῦ Δημοσθένη, θὰ ἰδῆ νὰ ξεπηδᾷ ἕνας ἀπαράμμιλος ἄνδρας, ποὺ στὶς ἰδέες του, στὶς ἐπιδιώξεις του, στὶς φιλοδοξίες του καὶ στὸν τελικὸ εὐγενή σκοπό του, προσέφερε τὸ πᾶν, ἀκόμη καὶ τὴν σωματικὴ του ἀκεραιότητα «ὥστε τῷ λοιπῷ μετὰ τιμῆς καὶ δόξης ζῆν».

……….Ὑπῆρξε βράχος ἐπιμονῆς στὸν σκοπὸ ποὺ ἐχάραξε, ἀλλὰ καὶ σταθμὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνισμοῦ, τὸν ὁποῖον μεταμόρφωσε καὶ ἀνεζωογόνησε. Ἔθεσε τὶς βάσεις στὸν γυιὸ του τὸν Ἀλέξανδρο, γιὰ νὰ δημιουργήσῃ ἐκεῖνος τὴν νέα περίοδο τοῦ ἑλληνισμοῦ, (τοῦ μετα-κλασικοῦ ἑλληνισμοῦ).

……….Ἀνάμεσα στοὺς λόγους τοῦ Δημοσθένη, θὰ ἰδοῦμε νὰ προβάλλουν ἐμμέσως τὰ προσόντα τοῦ Φιλίππου. Ἡ ἱκανότης του νὰ ἀγορεύῃ πρὸς τοὺς στρατιῶτες καὶ νὰ τοὺς προτρέπει στὸν ἀγῶνα.

……….Ἡ παλικαριᾶ του, ποὺ πάντοτε τὸν ὠδήγει ἐπικεφαλῆς τῶν «ἑταίρων» του, σὲ ὅλους τοὺς κινδύνους. Ἡ ἐπιθετικότης ποὺ τὸν διέκρινε στοὺς ἀγῶνες του, ἀλλά καὶ ἡ ὑποχωρητικότης του, ὅταν αὐτό τὸ ἀπαιτοῦσε ἡ ἀνάγκη. Ἡ ἀκάθεκτη ὁρμή ἀλλά καὶ ἡ σωφροσύνη του. Ἡ ὑπομονή, ἀλλά καὶ ἡ ἐπιμονὴ του γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἀντικειμενικῶν του σκοπῶν, τοὺς ὁποίους ἐνίοτε, σὲ στιγμὲς ἀδυναμίας ἀνέβαλε, γιὰ νὰ ἐπανέλθῃ τὴν κατάλληλη στιγμὴ καὶ νὰ τοὺς ἐπιτύχη.

……….Ἡ γοητεία τὴν ὁποία ἀσκοῦσε στοὺς ξένους, μὲ τὴν μεγαλοπρέπεια τῶν ἀνακτόρων του, ἀλλά καὶ ἡ προσήνεια καὶ ἡ ἁπλότης του, ὅταν ἐκάθητο νὰ γευματίσῃ μὲ τοὺς στρατιῶτες του μετὰ τὴν μάχη. Οἱ διπλωματικὲς ἱκανότητές του καὶ οἱ ἐμφυεῖς ἐλιγμοί, ἀλλὰ καὶ ἡ δεινότης του στὴν οἰνοποσία μετὰ τὴν μάχη μὲ τοὺς νικητὲς στρατιῶτες του.

***
Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση