Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1941-1944

.

Ἕλληνες τῆς Πανελληνίας Ἀπελευθερωτικῆς Ὀργανώσεως [ΠΑΟ]
Ἕλληνες τῆς Πανελληνίας Ἀπελευθερωτικῆς Ὀργανώσεως [ΠΑΟ]
,

Ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση στὴ Μακεδονία 1941-1944

,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ,

Ἡ κατοχὴ στὴν Μακεδονία ἦταν τριπλή. Γερμανικὴ, Ἰταλική καὶ Βουλγάρικη. Οἱ ὀργανώσεις ὅμως, καὶ τὰ τμήματα τῶν ἀνταρτῶν στὴ Μακεδονία, παρ’ ὅτι ἐμφανίστηκαν νωρὶς, δὲν μπόρεσαν νὰ φέρουν εἰς πέρας τὴν ἀποστολή των καὶ νὰ διεξάγουν ἰσχυρές πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν κ.λ.π., διότι εὐρέθησαν ἀντιμέτωπα τῆς Ὀργανώσεως Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑ.Σ., ποὺ ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς,  ἔθεσε ὡς σκοπὸ τὴν διάλυσή των.

Πάντως, διὰ  τῶν κηρυγμάτων των, πέτυχαν νὰ ἀποκαλύψουν ἐγκαίρως τοὺς ἀπώτερους σκοποὺς τῶν ἀνθρώπων τῆς ξενόδουλης αὐτῆς Ὀργανώσεως, (οἱ ὁποῖοι διεκήρυτταν, πρὸς παραπλάνηση τοῦ λαοῦ, ὅτι μάχονται διὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας), νὰ τοὺς καταγγείλουν εἰς τὴν κοινὴ γνώμη, νὰ συγκρατήσουν χιλιάδας ἀτόμων, ἀπό τοῦ νὰ ἐμπλακοῦν στὰ δίκτυα των, καὶ νὰ δημιουργήσουν κατ’ αὐτῶν, ἑκατοντάδας σκληρῶν μαχητῶν, ἐπ’ ὡφελεῖα τοῦ βραδύτερον (1946-49) διεξαχθέντος ἀντισυμμοριακοῦ ἀγῶνος.

Χωροφύλακες, καὶ ἀξιωματικοί τοῦ στρατοῦ , ἀλλά καὶ ἁπλοί πολίτες οἱ ὁποῖοι, ἐξ ἀγάπης καὶ μόνον πρὸς τὴν Πατρίδα κινούμενοι, ἀρνήθηκαν νὰ συμμορφωθοῦν μὲ διαταγὴ τῶν ἀρχῶν κατοχῆς (Γερμανῶν) περὶ ἀφοπλισμοῦ των, καὶ παραδόσεως τῶν ὄπλων των, καὶ ἀκολούθησαν τοὺς ἀρχηγούς των πρὸς διεξαγωγὴ ἀντάρτικου ἀγῶνος κατὰ τῶν κατακτητῶν, ἀπετέλεσαν τοὺς πρώτους πυρῆνας συγκροτήσεως τῶν τμημάτων ἀντάρτικου Μακεδονίας καὶ ὑπέμειναν ἀγογγύστως τὶς στερήσεις, κακουχίας καὶ ταλαιπωρίας τοῦ σκληροῦ τούτου ἀγῶνος καὶ ἀντιμετώπισαν τοὺς ἐχθρούς τῆς Πατρίδος εἰς τὶς μετ’ αὐτῶν μάχες, μετὰ γενναιότητος, αὐτοθυσίας καὶ ἀποφασιστικότητος, μέχρι τέτοιου βαθμοῦ, ὥστε πολλοὶ τῶν συναδέλφων των, νὰ πέσουν ὑπέρ τῆς Πατρίδος.

Οἱ Ἄγγλοι, ἐνῷ ὑποτίθεται ὅτι βοηθοῦσαν μόνο ἀντιστασιακές ὀμάδες, στὴ Μακεδονία βοήθησαν μόνο τὸ ΕΑΜ / ΚΚΕ / ΕΛΑΣ. Δὲν μποροῦμε νὰ ἐξηγήσουμε πλήρως τὸν λόγο, ὅμως ὑπάρχει ἐξήγηση, τὴν ὁποία καὶ παραθέτουμε…..(…)

 ,

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοῦ ἐ.ἀ. Ἀντιστρατήγου Χωροφυλακῆς, ΜΗΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
«Περὶ συμμετοχῆς ἀνδρῶν τῆς Χωροφυλακῆς εἰς τὴν Ἐθνικήν Ἀντίστασιν κατὰ τὴν ἐχθρικήν κατοχὴν 1941-44».

 ,

«Ἀπό τῶν πρώτων μηνῶν τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς 1941-44, ὑπηρέτουν ὡς ἀξιωματικός εἰς τὴν Μακεδονίαν. Αἱ κατὰ τῆς Πατρίδος ἐκδηλωθεῖσαι ξέναι προπαγάνδαι καὶ ἡ ἐν γένει συμπεριφορὰ τῶν κατακτητῶν, ἰδία τῶν Βουλγάρων, ὑπηγόρευσαν τὴν ἀνάγκην εἰδικῆς δράσεως.(…)

(…) Ἀπό διαταγὴν τῆς Α.Δ.Χ.Κ. Μακεδονίας, ἐπληροφορήθην ὅτι εἰς τὴν μὴ βουλγαροκρατουμένην περιοχὴν Νομοῦ Σερρῶν, οἱ Βούλγαροι, συχνότατα παρεβίαζον τὴν μεταξὺ αὐτῶν καὶ Γερμανῶν ὁροθετικήν γραμμὴν, καὶ εἰσήρχοντο εἰς τὴν ζώνην ἀστυνομεύσεως τῆς Ἑλληνικῆς Χωροφυλακῆς.

Ἐκακοποίουν καὶ ἐτρομοκράτουν τοὺς Ἕλληνας, ἐνεθάρρυνον τοὺς βουλγαρίζοντας καὶ ἐδημιούργουν κατάστασιν εὐνοοῦσαν τοὺς σκοποὺς τῶν περαιτέρω ἐπεκτάσεων εἰς τὴν Μακεδονίαν. Ἡ Κασσάνδρα, εἰς τὴν ὁποῖαν ὑπηρέτουν, λόγῳ γεωγραφικῆς θέσεως, δὲν ηὑνόει τοὺς σκοπούς μου. Λαβῶν ἀφορμήν ἐκ τῆς ὡς ἀνωτέρω διαταγῆς τῆς Ἀνωτέρας Διοικήσεώς μου, ἐξεδήλωσα τὴν ἐπιθυμίαν ν’ ἀνατεθῇ εἰς ἐμέ ἡ ἀντιμετώπισις τῶν Βουλγάρων.(…)

Εαμοκομμουνιστικά έργα

Ἀπό τῆς περιόδου αὐτῆς, δραστηριοποιεῖται ὁ ΕΛΑΣ εἰς βάρος τῆς Π.Α.Ο. ἐντός καὶ ἐκτός κατωκημένων χώρων. Οἱ κατακτηταὶ, οὐδέποτε οὐδαμοῦ τὸν ἀπασχόλουν. Ὡς μοναδικὸν στόχον του ἔχει τᾶς ἐθνικᾶς ἀνταρτικᾶς ὀμάδας καὶ τὸν ἄμαχον πληθυσμὸν τῶν μετόπισθεν. Αἱ δολοφονίαι ἐθνικοφρόνων πολιτῶν, διαδέχονται ἀλλήλας. Αἱ λεηλασίαι, οἱ ἐμπρησμοί, εἶναι σύνηθες φαινόμενον. Ὡς κύριον ὄπλον του τὸ ΕΑΜ ἔχει τὴν συκοφαντίαν, τὸ ψεῦδος, τὴν προδοσίαν, τᾶς δολοπλοκίας. Ἡ μετὰ τῶν Βουλγάρων συνεργασία του, διεφάνη ἀπό τῶν πρώτων μηνῶν ἐμφανίσεως τοῦ ΕΛΑΣ, εἰς τὴν Κεντρικὴν Μακεδονίαν.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

2 απαντήσεις στο “Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1941-1944”

 1. Μα δέν ντρέπεστε,δέν έχετε γνώση ποιός ήταν ο διαβόητος οργανωτής,ενορχηστρωτής καί καταδιακασθείς από τα δικαστήρια τής Θεσσαλονίκης γιά τήν δολοφονία τού Γρηγόρη Λαμπράκη στρ.Μήτσου καί μας δείχνετε ήν έκθεση του γιά τήν Εθνική Αντίσταση πλήρης αντικομμουνισμού καί διαστρευλώσεων τής μεγαλειώδους αυτής στιγμής τού αγώνα εναντίον τών κατακτητών;;

  1. Καλώς τον κύριο Μαλαμίδη ….και πάλι!

   Ακούστε αγαπητέ….

   Αυτά που γνωρίζω για τον Κωνσταντίνο Μήτσου είναι ότι τιμήθηκε 3 φορές (τρεις!) επ’ ανδραγαθία καθ’ όλην την διάρκεια της θητείας του. Επίσης, επειδή με έβαλες να ψάξω, βρήκα ότι ο ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης διέταξε την προφυλάκισή του και όχι την καταδίκη του στην υπόθεση Λαμπράκη. Όπως και να έχει, αυτά που γράφεις στο σχόλιο είναι παντελώς άσχετα με το περιεχόμενο του κειμένου -ακριβώς ό,τι έκανες και πριν λίγες ημέρες…- και επίσης σου διέφυγε ότι το υπογράφουν 3 άτομα και όχι ένα.

   Τέλος, προσωπικά δεν ντρέπομαι καθόλου και αν δεν σου αρέσει μια ανάρτησή μας μπορείς να δεις τις υπόλοιπες 2,294 (ως τώρα). Αν δεν σου αρέσει στο σύνολό του το ιστολόγιό μας, μπορείς απλούστατα να μην το παρακολουθείς.

   Καλημέρα και καλήν εβδομάδα.

Αφήστε μια απάντηση