Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

,

.

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

.

.

Ἀποστόλου Β.Δασκαλάκη, τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεώτερης Ἑλλάδος, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου

.

……….Μολονότι ὁ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρεῖας ἡ ὁποία ὠργάνωσε τὴν ὅλην ἐπανάστασιν τοῦ 1821, διαβὰς τὸν Προῦθον, ἤρχισε τὰς ἐπιχειρήσεις καὶ ἐκήρυξεν ἐπισήμως τὴν ἔναρξιν αὐτῆς ἐν Ἰασίῳ ἀπό τῆς 24 Φεβρουαρίου, τὰ ἐν Μολδοβλαχίᾳ πολεμικὰ συμβάντα ἐχαρακτηρίσθησαν ὑπό τῆς κοινῆς συνειδήσεως καὶ βαθμηδὸν καθιερώθησαν ὑπό τῆς ἱστορίας, ὥς τι τὸ μεμονωμένον, τρόπον τινὰ ὁ πρόλογος τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων. Ἡ πλήρης ἀποτυχία τοῦ ἐπιχειρηθέντος ἐκεῖ ἐν μὴ ἑλληνικῇ χώρᾳ ἑλληνικοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος, ἴσως καὶ ἡ ἀπογοήτευσις, τὴν ὁποίαν ἠσθάνθησαν οἱ Ἕλληνες, ὅταν ἀνεκαλύφθη ἡ διασπαρεῖσα ἐπιτηδείως ὑπό τῆς Ἑταιρείας πλάνη περὶ ὑποκινήσεως τοῦ ἐπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος ὑπό τῆς Ῥωσίας, προσεχοῦς εἰς Ἑλλάδα καθόδου ῥωσικῶν δυνάμεων κ.λ.π., ὑπῆρξαν τὰ κύρια αἴτια τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν, ἐν πολλοῖς ἐν τούτοις ἡρωικῶν συμβάντων τῆς Μολδοβλαχίας, ἀπό τῶν ἑν τῇ κυρίως Ἑλλάδι πρώτων ἐπαναστατικῶν γεγονότων.

……….Καὶ αὐτή ἡ Πολιτεία, καθιερώσασα τὴν 25ην Μαρτίου ὡς ἡμέραν ἐθνικοῦ ἑορτασμοῦ διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, ἕνα καὶ πλέον δηλαδὴ μῆνα μετὰ τὴν κήρυξιν τῆς ἐπαναστάσεως ἐν Μολδοβλαχίᾳ ὑπό τοῦ Ὑψηλάντου, ἐπικύρωσε τὸ ἐπικρατοῦν ἐθνικόν συναίσθημα, διὰ τοῦ ὁποίου ἔλαβον πρωταρχικὴν θέσιν τὰ πρῶτα ἐπαναστατικά γεγονότα τῆς κυρίως Ἑλλάδος, τὰ σημειωθέντα ἐν Πελοποννήσῳ.

……….Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ γεγονότα ταῦτα παρίσταται ἀνάγκη νὰ ἐρευνηθοῦν ἐκτενέστερον, ἴνα διὰ τοῦ ἐλέγχου τῶν πηγῶν πρὸς συναγωγὴν ἱστορικῶν δεδομένων καταστῇ δυνατὸς ὁ ἀκριβής χρονολογικὸς καθορισμὸς καὶ τοποθετηθοῦν δεόντως ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἀπαρεγκλίτου ἱστορικῆς ἀληθείας τὰ πρῶτα ἐπεισόδια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

***

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση