ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

,

,

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].
Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].
,

,

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

,

,

Ευαγγέλου Ἀλμπανίδη, «Ἀθλητικοί ἀγῶνες στὴν Θράκη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικούς καὶ ρωμαϊκοὺς χρόνους», Κομοτηνὴ, 1995-1998.

,

,

Ὁ χῶρος ποὺ φέρει τὸ ὅνομα Θράκη ἀπό τοὺς ἀρχαιοτάτους ἀκόμη χρόνους, δὲν εἶχε σαφὴ καὶ καθορισμένα ὅρια. Στὴν ἔρευνά μας, ἡ Θράκη ἐξετάζεται μὲ τὰ εὑρύτερά της ἐθνολογικά καὶ γεωγραφικὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ Στρυμόνας πρὸς δυσμᾶς, ὁ Δούναβης πρὸς βορρὰν, τὸ Θρακικὸ πέλαγος πρὸς νότο, ὁ Εὕξεινος Πόντος καὶ ἡ Προποντίδα πρὸς ἀνατολᾶς.

Σκοπὸς τῆς μελέτης αὐτῆς εἶναι ἡ συλλογὴ καὶ ἐπεξεργασία στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀρχή καὶ στἠν ἐξέλιξη τῶν ἀθλητικῶν ἀγώνων στὴν Θράκη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικούς καὶ ρωμαϊκοὺς χρόνους…

(…) Κατὰ τοὺς προϊστορικοὺς καὶ ἱστορικούς χρόνους, οἱ Ἕλληνες διοργάνωναν ἀγῶνες γιὰ διαφόρους λόγους. Ὁ θάνατος ἐπιφανοῦς ἀνδρός γιὰ παράδειγμα, ἔδινε τὴν εὐκαιρία γιὰ τέλεση ἀγώνων. Οἱ Μινωϊκὲς παραδόσεις, τὰ ταφικὰ μνημεῖα μυκηναϊκῆς ἐποχῆς καὶ τὰ Ὁμηρικά ἔπη μᾶς δίνουν πληροφορίες γιὰ ἐπιτάφιους ἤ ἐπικήδειους ἀγῶνες.

(…) Σύμφωνα μὲ μαρτυρία τοῦ Ἡροδότου, οἱ Θρᾶκες πρὸς τιμὴν τῶν νεκρῶν διοργάνωναν διαφόρους ἀγῶνες, στοὺς ὁποίους τὰ μεγαλύτερα βραβεία τὰ ἔθεταν γιὰ τοὺς νικητὲς στὴν μονομαχία.

(…) Παρόμοια μαρτυρία ἐπιταφίων ἀγώνων, μὲ διαφορετικὸ ὅμως περιεχόμενο, μᾶς παραδίδει καὶ ὁ Ξενοφῶν. Οἱ Ὀδρύσες Θρᾶκες, ἔθαβαν τοὺς νεκροὺς τους καὶ ἀφοῦ ἔπιναν κρασὶ, διοργάνωναν ἱππικούς ἀγῶνες…

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος — http://wp.me/p12k4g-4GD

,

,

 

 

Αφήστε μια απάντηση