ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914

, ,

1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας
1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας

 

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914
ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (1914)

, ,

Ἀπόσπασμα ἀπό : ‘’Η κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπό GEORGE HORTON.

……….(…) Ἡ πλήρης καὶ τεκμηριωμένη ἔκθεση τοῦ θηριώδους διωγμοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς Σμύρνης ποὺ ἔγινε στὰ 1914, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ γίνῃ·  θὰ εἶναι ὅμως ἀρκετό σὰν παράδειγμα, νὰ δώσωμε μόνο μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπό μιὰ ἔκθεση τοῦ αὐτόπτου Γάλλου Manciet, ποὺ ἀφορὰ τὶς σφαγὲς καὶ λεηλασίες ποὺ ἔγιναν στὴ Φώκαια, μιὰ πόλη μὲ ὀκτώ χιλιάδες Ἕλληνες καὶ τετρακόσιους περίπου τούρκους κατοίκους, ποὺ εἶναι κτισμένη στὴν παραλία, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπ’ τὴ Σμύρνη. Ἡ καταστροφὴ τῆς Φώκαιας, προκάλεσε μεγάλο ἐνδιαφέρον στὴ Μασσαλία, γιατὶ τὴ Γαλλικὴ αὐτή πόλη εἶχαν ἰδρύσει κάτοικοι τῆς ὁμώνυμης ἀρχαιοτάτης ἑλληνικῆς πόλεως.

……….Ἡ Φώκαια εἶναι ἡ μητρόπολη τῆς Μασσαλίας. Ὁ κ. Manciet ἦταν παρῶν στὴ σφαγὴ καὶ λεηλασία τῆς Φώκαιας, καὶ μαζὶ μὲ τρεῖς ἄλλους Γάλλους, τοὺς κ. κ. Sartiaux, Carlier καὶ Dandria, ἔσωσε ἑκατοντάδες ψυχῶν μὲ τὸ θάρρος καὶ τὴν ψυχραιμία του.

……….Ἡ ἔκθεση ἀρχίζει μὲ τὴν ἐμφάνιση ἀπάνω στοὺς λόφους ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπ’ τὴν πόλη, ὁπλισμένων συμμοριῶν [βασιβουζούκων], ποὺ πυροβολοῦσαν γιὰ νὰ ἐνσπείρουν τὸν πανικὸ.

……….(…) «Στὴ διάρκεια τῆς νύχτας, οἱ ὁργανωμένες συμμορίες, ἐξακολούθησαν τὴ λεηλασία τῆς πόλεως. Κατὰ τὴν αὐγή ἐξακολουθοῦσαν νὰ ρίχνωνται πολὺ δυνατοὶ πυροβολισμοὶ μπροστὰ στὰ σπίτια. Βγήκαμε ἀμέσως ἔξω οἱ τέσσερις μας, καὶ εἴδαμε τὸ πιὸ φρικτὸ θέαμα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀνειρευτῇ κανείς.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση