Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

,

Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess
Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess

,

Η μάχη τού Δραγατσανίου – 7 Ιουνίου 1821 

,

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’σελ. 122-125

,

……….Φθάσας δὲ ὁ Ὑψηλάντης είς Πιτέστι ἔμαθεν, ὅτι οἱ ἐπερχόμενοι Τοῦρκοι ἐκ Βουκουρεστίου εἶχαν φανερὸν συναγωνιστὴν τὸν Σάββαν, καὶ ἀπέστειλεν εὐθύς τὸν Φαρμάκην μετὰ 300 εἰς Ἀρζησίαν [κόρτε δὲ Ἀρζέσι] ἐπί τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ ἐντός ὑψηλῶν ὀρέων, πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς θέσεως ἐκείνης· αὐτός δ’ἔφθασεν τὴν 1 ἰουνίου εἰς Ῥύμνικον, πόλιν ἐπί τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Ὄλτου, ὅπου ἦλθαν καὶ οἱ ὑπό τοὺς ὁπλαρχηγούς Μακεδόνσκην, Χατσῆ-Πρόδαν, Διαμαντῆν Σερδάρην, Σολωμὸν καὶ Μανάκην· ὥστε αἱ ὑπό τὰς διαταγὰς τοῦ Ὑψηλάντου δυνάμεις τὴν ὥραν ἐκείνην ἦσαν 2500 ἱππεῖς καὶ 4500 πεζοὶ συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἱεροῦ λόχου, καὶ 4 κανόνια. Ὁ Ὑψηλάντης διέταξε πλεῖστα τῶν σωμάτων νὰ προχωρήσωσι πρὸ τὸ Δραγασάνι καὶ καταλάβωσι θέσεις τινὰς ἔως οὗ φθάσει καὶ αὐτός.

……….Τὴν 3 ἰουνίου ἐκίνησαν τὰ σώματα ὅπως διετάχθησαν· τὴν δὲ 5 παρηκολούθησε καὶ ὁ Ὑψηλάντης μετὰ τῆς ὀπισθοφυλακῆς. Ὀκτώ ὥρας ἀπέχει τὸ Δραγασάνι τοῦ Ῥυμνίκου· ἀλλά τὰ σώματα ταῦτα ὑπέρ τὸ σύνηθες ἠργοπόρησαν, ούδ’ ὁμοῦ ὅλα ἔφθασαν, πεσούσης καθ’ ὁδόν ῥαγδαίας καὶ διαρκοῦς βροχῆς· μόλις δὲ σύνηλθαν εἰς τὸν πρὸς ὅν ὅρον ἀλληλοδιαδόχως μέχρι τῆς αὐγῆς τῆς 7.

……….Ὁ συστρατεύων Γεωργάκης ἐσκόπευεν, ἐξ αἰτίας τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπό τὴν ἑλληνικήν σημαίαν, ν’ ἀποκλείσῃ τοὺς ὀλίγους ἐχθρούς πανταχόθεν, καὶ ἔστειλε διάφορα σώματα καὶ κατέλαβαν τὰς περὶ τὸ χωρίον ἐπιτηδείας εἰς τὸν σκοπὸν τοῦτον θέσεις.

……….Ὁ δὲ Καραβιᾶς μετὰ τῶν περὶ αὐτόν ἱππέων καὶ ὁ Νικόλαος Ὑψηλάντης, ὁ ἐπί τοῦ ἱεροῦ λόχου καὶ τοῦ πυροβολικοῦ ταχθεὶς ἐσχάτως, ἐτοποθετήθησαν ἐντεῦθεν χαράδρας ἀντικρύ τοῦ Δραγασανίου, ἧς τὰ δύο χείλη συζευγνύει γέφυρα· εἰδοποιήθησαν δὲ ὅλοι νὰ ἑτοιμασθῶσιν εἰς μάχην τὴν ἐπαύριον, καθ’ἥν ἐσκόπευε νὰ παρευρεθῇ καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος μετὰ τῆς ὀπισθοφυλακῆς ἐκ δισχιλίων. Ὁ δὲ Γεωργάκης, ὅστις διέθεσε τὰ πάντα, ἐτοποθετήθη ἀπώτερον ἐπί τῆς ὁδοῦ τοῦ Ῥυμνίκου, ὅπως διαλέχθῇ πρὸ τῶν ἄλλων μετὰ τοῦ αὐθημερόν ἀναμενομένου ἀρχιστρατήγου.

……….Οἱ ἐν Δραγασανίῳ Τοῦρκοι, κατέχοντες καὶ τὴν παρακειμένην μονὴν, ἠσθάνθησαν πόσον δεινὴ ἦτον ἡ θέσις των καὶ ἐπεχείρησαν, ἀλλ’ εἰς μάτην, νὰ διώξωσιν τοὺς περὶ τὸν Ἀργυροκαστρίτην, μεταβάντας ἐκεῖ μετὰ τὰ ἐν τῷ Νοτσέτῳ συμβάντα καὶ καταλαβόντες γήλοφον πλησίον τοῦ χωρίου ἐν μέσῳ ἑλώδους θέσεως· προβλέποντες δὲ, ὅτι ἡ μάχη ἢτον ἄφευκτος καὶ ἐγγύς, ἤρχισαν νὰ καίωσι τὰς εὐτελεῖς τοῦ χωρίου οἰκίας ὡς περιττὰς ἤ ἐπιζημίους.

……….Ἀλλ’ ὁ θερμουργὸς Καραβιᾶς ἐθεώρησε τὸν ἐμπρησμόν πρόδρομον φυγῆς, καὶ φοβούμενος μήπως τοῦ φύγῃ ἡ βεβαία, ὡς ἐφαντάζετο, νίκη ἐξ αἰτίας τῆς ἀπραξίας του, διέβη μετὰ μεσημβρίαν σὺν τοῖς περὶ αὐτόν πέραν τῆς χαράδρας πρὸς τὸ χωρίον, μὴ προειδοποιήσας τοὺς ἄλλους ὁπλαρχηγούς, ὡς θέλων νὰ σφετερισθῇ ὅλην τὴν δόξαν μόνος αὐτός· παρηκολούθησαν δὲ ἐπί τῇ προτροπῇ αὐτοῦ ὁ ἱερός λόχος καὶ τὸ πυροβολικὸν.

……….Οἱ Τοῦρκοι ἐδειλίασαν ὑπολαβόντες, ὅτι θὰ ἐφώρμων οἱ Ἕλληνες ἐκ συνθήματος πανταχόθεν· διὰ τοῦτο, ἐν ᾦ ἤρχισε τὸ πυροβολικὸ νὰ τοὺς κτυπᾷ, δὲν ἐξῆλθαν καὶ ἐσκέπτοντο διὰ ποίας ὁδοῦ νὰ φύγωσιν· ἀλλά βλέποντες, ὅτι ἄλλοι δὲν ἐκινήθησαν, καὶ ὅτι τὰ κανόνια δὲν τοὺς ἔβλαπταν διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν κανονοβολιστῶν, ἐξῆλθαν ἔφιπποι καὶ ἔπεσαν ξιφήρεις ἐπί τοὺς ἐχθρούς· καὶ οἱ μὲν περὶ τὸν Καραβιᾶν ἐλειποτάκτησαν, οἱ δὲ ἱερολοχῖται ἔδειξαν ὅτι φλόγες πατριωτισμοῦ ἔκαιαν τὴν καρδίαν των καὶ ἐπέμεναν μαχόμενοι· ἀλλ’ ἦσαν ἀπειροπόλεμοι, καὶ τὸ ἱππικόν τοῦ ἐχθροῦ ἐπιπεσόν πανορμεὶ διέῤῥηξε τὰς τάξεις, ἐκυρίευσε τὰ κανόνια, καὶ τοὺς κατέκοψεν.

……….Ἀκουσθείσης τῆς βοῆς τοῦ πολέμου, ἔτρεξεν εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης ὁ Γεωργάκης καὶ τινες ἄλλοι ὁπλαρχηγοί μεθ’ ὅσων ἐδυνήθησαν ἐκ τοῦ προχείρου, ἐτουφέκισαν τοὺς Τούρκους καταδιώκοντας καὶ κατακόπτοντας ἀνηλεῶς τοὺς ἱερολοχίτας, τραπέντας ἐπί τέλους εἰς φυγὴν, καὶ τοιουτοτρόπως ἐλύτρωσαν τῆς σφαγῆς καὶ τῆς αἰχμαλωσίας πολλοὺς, ἐν οἷς καὶ τοὺς ἀδελφούς τοῦ ἀρχιστρατήγου κινδυνεύοντας νὰ συληφθῶσιν.

……….Ὅλοι δὲ οἱ ἱερολοχῖται θὰ ἠφανίζοντο, ἄν δὲν ἐπρόφθαναν οἱ ἐπιβοηθοί οὗτοι, ἐν οἷς διέπρεψεν ὁ Βλάχος ὁπλαρχηγός Ἰωαννίτσας Χόρκας.

……….Οἱ Τοῦρκοι, καταδιώξαντες τοὺς ἡττηθέντας μέχρι τῆς χαράδρας, ἐπανῆλθαν εἰς τὸ χωρίον νικηταὶ, ἀποροῦντες καὶ αὐτοί δι’ὅσα παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα κατώρθωσαν. Ὑπερδιακόσιοι Ἕλληνες ἐφονεύθησαν, ὅλοι σχεδὸν ἱερολοχῖται, πεσόντες ὡς εὐθαλεῖς κλάδοι ὑπέρ τὴν κοπτερὰν ἀξίνην στιβαροῦ ξυλοκόπου· ἐφονεύθησαν καὶ οἱ ἐπ’ ἀνδρίᾳ μεταξὺ τῶν ἀνδρείων τούτων διακριθέντες ἑκατόνταρχοι, Δημήτριος Σοῦτσος, καὶ Σπυρίδων Δρακούλης, 40 δὲ ἠχμαλωτίσθησαν.

……….Πανικὸς φόβος κατέλαβε τότε ὅλα τὰ σώματα, καὶ τὰ πλεῖστα ἐν τῷ ἅμα διελύθησαν καὶ κακὴν κακῶς διεσκορπίσθησαν. Ὁ δὲ Ὑψηλάντης, ἔμαθε τὸ γεγονὸς καθ’ὁδόν τρεῖς ὥρας μακρὰν τῆς θλιβερᾶς σκηνῆς, καὶ ἰδών τὸν διασκορπισμὸν τῶν στρατιωτῶν ἐπανερχομένων εἰς Ῥύμνικον ὠπισθοδρόμησε, καὶ διέμεινεν ἐκεῖ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἀκόλουθον ἡμέραν· τὴν δὲ 9 μετέβη εἰς Κόζιαν, μοναστήριον ἐπί τῶν Καρπαθίων ὀρέων δύο ὥρας ἀπέχον τοῦ Ῥυμνίκου.


Αφήστε μια απάντηση