ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 

Διδυμότειχο, ἐξωτερική πύλη τοῦ τείχους τὴς πόλεως
Διδυμότειχο, ἐξωτερική πύλη τοῦ τείχους τῆς πόλεως

,

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

,
……….Τὸ σημαντικότερο κάστρο στὴ σημερινὴ (ἑλληνική) Θρᾲκη, εἶναι τοῦ Διδυμοτείχου. Βρίσκεται στὸ μέσον περίπου τοῦ «κάθετου» στὸν χάρτη νομοῦ Ἔβρου (καὶ τοῦ πρώτου καὶ μοναδικοῦ ἔως πρὶν λίγα χρόνια μὲ ἀρσενική ὀνομασία, «ὁ Ἔβρος»), ἐλέγχει τὴ συμβολὴ δύο ποταμῶν ( τοῦ Ἐρυθροπόταμου στὸ σημεῖο ποὺ ἐκβάλει στὸν Ἔβρο) καὶ ἔχει δεύτερη στρατηγικὴ στήριξη ἀπό παρακείμενο λόφο στὴν ἴδια περιοχή, ἐπί τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε ἡ ρωμαϊκὴ πόλη Πλωτινούπολη, τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Ῥωμαῖος αὐτοκράτορας Τραϊανὸς (117-98 π.Χ.).

……….Τὸ κύριο τείχος του, ἐκτείνεται σὲ μῆκος 1.300 μέτρων, ἐνῷ στὰ μεσοδιαστήματα καὶ ἀνά 30-80 μέτρα, ὑπάρχουν πύργοι διαφόρων σχημάτων καὶ τρόπου δομῆς τους. Τὰ δείγματα τοῦ τρόπου οἰκοδόμησης τῶν τειχῶν, μαρτυροῦν ὕπαρξη κάστρου πολὺ πρὸ τῶν βυζαντινῶν χρόνων. Κατὰ τὸν Προκόπιο, τὰ τείχη τοῦ Διδυμοτείχου, ἀνακατασκευάσθηκαν καὶ ἐνισχύθηκαν ἐπί Ἰουστινιανοῦ. Εἶναι ἡ πρώτη φάση τῆς οὐσιαστικῆς ἐνίσχυσής τους καὶ ἡ κατασκευὴ μαρτυρεῖ ἐπιμέλεια στὴ δόμηση.

……….Τὰ ἴδια τείχη ἐνισχύθηκαν ἀργότερα καὶ ἐπί Κωνσταντίνου Ε’ τὸ 751. Ὅπως καὶ τὸν 14ο αἰῶνα ποὺ τὰ τείχη ἐνισχύθηκαν σημαντικὰ ἀπό τὸν πρωτοστράτορα Ταρχανειώτη. Οἱ κατοπινὲς – πλὴν τῆς πρώτης οὐσιαστικῆς ἐπισκευῆς – δείχνουν προχειρότητα καὶ βιασύνη, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖ ὅτι ἡ ὅλη ἐργασία ἔγινε κάτω ἀπό τὴν πίεση ἐπειγόντων περιστατικῶν.

Διδυμότειχο Καλιόπορτες……….Ἕνα ἀπό τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ κάστρου τοῦ Διδυμοτείχου εἶναι τὰ μονογράμματα πολλῶν πύργων του, μὲ κυριότερο τὸ μονόγραμμα τοῦ «κουλᾶ τῆς βασιλοπούλας ποὺ ἀποτελεῖται ἀπό σύμπλεγμα τῶν γραμμάτων ΤΡΧΣ, καὶ παλαιότερα οἱ κάτοικοι θεωροῦσαν ὅτι πρόκειται γιὰ σύμφωνα τοῦ ὀνόματος «Χριστός».

……….Ἡ ἔρευνα τῶν βυζαντινολόγων ὅμως, θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ πρωτόγραμμα τοῦ πρωτοστράτορα Ταρχανειώτη, ἀλλά δὲν εἶναι σαφὲς ἄν πρόκειται γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Ταρχανειώτη, ποὺ διετέλεσε στρατιωτικὸς διοικητὴς τοῦ Διδυμοτείχου, ἀλλά καὶ ἀρχηγός τοῦ Βυζαντινοῦ Ναυτικοῦ (1351-1352), ἤ ἄν πρόκειται γιὰ τὸν Μιχαὴλ Γλαβᾶ Ταρχανειώτη, ποὺ τὸ 1303 περιόδευσε τὴ Θρᾲκη καὶ προχώρησε σὲ ἐπισκευές κάστρων τῆς περιοχῆς.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση