ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

,

Ὦ ΞΕΙΝ,

ὦ ξεῖν’ ἀγγέλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

……….(…) Ὅταν ὁ περσικὸς στρατὸς πλησίασε στὸ πέρασμα τῶν Θερμοπυλῶν, οἱ Ἕλληνες ἀμφιβάλλοντας ξαφνικὰ γιὰ τὸ ἄν εἶχαν τὴν δύναμη νὰ ἀντισταθοῦν, ἔκαναν συμβούλιο συζητῶντας τὴν προοπτικὴ τῆς ὑποχώρησης. Οἱ Πελοποννήσιοι ὑποστήριξαν τὴν ἄποψη ὅτι ὁ στρατὸς ἔπρεπε νὰ ἀποσυρθῇ καὶ νὰ ὁργανώσῃ τὴν ἀντίστασή του στὸν Ἰσθμό. Ἀγανακτισμένοι τότε οἱ Φωκεῖς καὶ οἱ Λοκροί, διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ σχεδίου. Ὑποστηρικτὴς στὴν διαμαρτυρία τῶν Φωκαίων καὶ Λοκρῶν στάθηκε ὁ Λεωνίδας ποὺ εἶπε ὅτι θὰ ἔμενε ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν, στέλνοντας παράλληλα ἔκκληση γιὰ βοήθεια σὲ ὅλες τὶς συμμαχικὲς πόλεις, γνωρίζοντας ὅτι ὁ ἀριθμὸς τους ἦταν πολὺ μικρὸς γιὰ νὰ ἀποκρούσῃ τὸν περσικὸ στρατό.

……….Ὅσο γινόταν τὸ συμβούλιο, ὁ Ξέρξης ἔστειλε ἕναν ἱππέα γιὰ νὰ κατασκοπεύσῃ πόση ἦταν ἡ δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ ποιὲς οἱ κινήσεις του. Ὁ Πέρσης ἱππέας, κατάπληκτος ἀπ’ ὅσα εἶδε καὶ ἀπό τὸ γεγονὸς ὅτι κανεὶς δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ κατασκοπεύσῃ, εἶπε στὸν Ξέρξη ὅτι εἶδε τοὺς Σπαρτιᾶτες, ἄλλους νὰ γυμνάζονται καὶ ἄλλους νὰ χτενίζουν τὰ μαλλιὰ τους.

……….Τότε ὁ Ξέρξης κάλεσε τὸν Δημάρατο, νὰ τοῦ ἐξηγήσῃ τί σήμαινε αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ. Καὶ ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: «….Αὐτοὶ οἱ ἄνδρες βρίσκονται ἐδῶ γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ πέρασμα καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ μάχη. Εἶναι συνήθεια τῶν Σπαρτιατῶν νὰ περιποιοῦνται σχολαστικὰ τὰ μαλλιὰ τους ὅταν πρόκειται νὰ διακινδυνεύσουν τὴν ζωὴ τους. Σὲ διαβεβαιῶ ὅμως ὅτι ἄν νικήσεις αὐτοὺς τοὺς ἄνδρες καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Σπαρτιᾶτες ποὺ βρίσκονται ἀκόμη στὴν πατρίδα τους, δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἔθνος στὸν κόσμο ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ σοῦ ἀντισταθῇ ἤ νὰ κάνῃ τὴν παραμικρὴ κίνηση ἐναντίον σου. Βρίσκεσαι ἀντιμέτωπος μὲ τὸ καλύτερο βασίλειο τῆς Ἑλλάδος, αὐτό ποὺ ἔχει τοὺς γενναιότερους ἄνδρες».

……….Στὸ πεδίο τῆς μάχης, ὁ Λεωνίδας ἔπεσε ἀπό τοὺς πρώτους καὶ οἱ ὑπόλοιποι Σπαρτιᾶτες μαζὶ μὲ τοὺς Θεσπιεῖς, πολέμησαν μέχρι τὸν τελευταῖο μὲ τὰ ξίφη τους, ὅσοι τύχαινε νὰ ἔχουν ακόμη, καὶ μὲ τὰ χέρια καὶ τὰ δόντια τους ὅσοι δὲν εἶχαν ξίφη, ὥσπου ὅταν οἱ Πέρσες τοὺς περικύκλωσαν, ἔπεσαν μέχρις ἑνὸς (βλ 20/8 κ΄ 23/8).  Τάφηκαν στὸ σημεῖο τῆς ὑπέρτατης θυσίας.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὴν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com,

Αφήστε μια απάντηση