ΤΙΒΕΡΙΟΣ Β΄(TIBERIUS II CONSTANTINUS) 26/9/578-14/8/582

,

,

Χρυσὸ γαμήλιο κόσμημα, τυπωμένο ἐπί Τιβερίου Β’ σὲ ἀνάμνησι τῶν γάμων τῆς κόρης του Χαριτοὺς καὶ τοῦ Μαγίστρου τῆς Utriusque Militae, Γερμανοῦ. Ἡ εἰκονογραφία του ἔχει ὡς πηγὴ τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο καὶ χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο ὁ Ἀρχάγγελος ἀναγγέλει στὴν Παρθένο Μαρία ὅτι θὰ γεννήση τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἐγχἀρακτο: «XAIPE KEXAPITOMENH O K[YRIO]C META COV».
Χρυσὸ γαμήλιο κόσμημα, τυπωμένο ἐπί Τιβερίου Β’ σὲ ἀνάμνησι τῶν γάμων τῆς κόρης του Χαριτοὺς καὶ τοῦ Μαγίστρου τῆς Utriusque Militae, Γερμανοῦ. Ἡ εἰκονογραφία του ἔχει ὡς πηγὴ τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο καὶ χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο ὁ Ἀρχάγγελος ἀναγγέλει στὴν Παρθένο Μαρία ὅτι θὰ γεννήση τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἐγχἀρακτο: «XAIPE KEXAPITOMENH O K[YRIO]C META COV».

……….Στὶς 14 Αὐγούστου τοῦ 582, πέθανε ὁ γεννημένος στὴν Θρᾲκη,Τιβέριος Β΄ (TIBERIUS II CONSTANTINUS), Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἀπό τὸ 578· κατάφερε νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν αὐτοκρατορία ἔναντι τῶν Περσῶν στὴν Ἀνατολή, ἀλλά δέχθηκε ἐπιθέσεις καὶ ἀπό τοὺς Ἀβάρους και Σλαύους στὸν Βορᾶ καὶ τὴν Δύση.

……….Εἶχε ὑπηρετήσει στὶς ἐκστρατεῖες κατὰ τῶν Ἀβάρων στὰ Βαλκάνια ὑπό τὸν Αὐτοκράτορα, Ἰουστῖνο Β΄, ποὺ τὸν υἱοθέτησε ὡς γυιὸ του, καὶ στὶς 7 Δεκεμβρίου 574 τὸν ὀνόμασε Καίσαρα, ἐνῶ τὸν ἔστεψε Αὐτοκράτορα στὶς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 578, λίγο πρὶν τὸν θάνατό του.

……….Οἱ διπλωματικὲς προσπάθειες τοῦ Τιβέριου γιὰ σύναψη εἰρήνης μὲ τοὺς Πέρσες, Ἀβάρους καὶ Σλαύους, δὲν εἶχαν μακροπρόθεσμα ἀποτελέσματα, καὶ μετἀ ἀπό μικρὴ ἀνάπαυλα, οἱ ἐχθροπραξίες ἐπαναλήφθηκαν μὲ τοὺς Σλαύους νὰ εἰσβάλλουν στὴν Θρᾲκη, Θεσσαλία, Ἰλλυρία καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος. Ὅντας ἑτοιμοθάνατος, στὶς 13 Αὐγούστου τοῦ 582, μία ἡμέρα πρὶν τὸν θάνατό του, ἔστεψε αὐτοκράτορα τὸν Μαυρίκιο, διοικητὴ τοῦ Στρατοῦ στοὺς Περσικοὺς πολέμους.

……….Ὡς ἡμερομηνία θανάτου του, ἀναφέρεται καὶ ἡ 6η Αὐγούστου, καὶ βάσει αὐτῆς ὁ Μαυρίκιος χρήσθηκε Αὐτοκράτορας στὶς 5 αὐγούστου. Ἄλλες πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι στὶς 5/8 ὅρισε τὸν Μαυρίκιο ὡς διάδοχό του καὶ μία ἡμέρα πρὶν τὸν θάνατό του, στέφθηκε Αὐτοκράτορας.

……….Ὁ Μαυρίκιος, κλήθηκε νὰ δώσῃ λύση σὲ στρατιωτικὰ προβλήματα, ὅπως ἡ ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ σε βάσεις οἰκονομικά ὑγιεῖς σὲ μακροπρόθεσμο στάδιο. Ἡ ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν τόσο στὸ ἀνατολικὸ σύνορο, ὅσο καὶ στὰ Βαλκάνια, προϋπέθετε τὴν διοικητικὴ ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ καὶ τὴν οἰκονομικὴ εὑρωστία τοῦ δημοσίου ταμείου, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ὑφίστατο. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μαυρίκιος κατόρθωσε νὰ ἐπιτύχῃ στὸν στρατιωτικὸ τομέα, ἀποτέλεσε προσωπικὸ του ἐπίτευγμα.

***

Μεταγλώττιση βιογραφίας ἀπό τὴν Βρετανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια. Ἐπιμέλεια  κειμένου: Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση