ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

,

Ποντιακὸ Βασίλειο Μιθριδάτης VI 120-63 π.Χ. Ἀργυρό τετράδραχμο, μὲ κεφαλὴ τοῦ Μιθριδάτου στὴν μία πλευρὰ καὶ τὸν Πήγασο στὴν ἄλλη.
Ποντιακὸ Βασίλειο Μιθριδάτης VI 120-63 π.Χ. Ἀργυρό τετράδραχμο, μὲ κεφαλὴ τοῦ Μιθριδάτου στὴν μία πλευρὰ καὶ τὸν Πήγασο στὴν ἄλλη.

,

……….Τὸ 1461, ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητής, κατέλαβε τὴν Τραπεζούντα καὶ κατέλυσε τὴν ὁμώνυμη Αὐτοκρατορία.

……….Ἡ Τραπεζούντα κατὰ τὶς ἀκριβέστερες πληροφορίες τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν, χτίστηκε κατὰ τὸ 756 π.Χ., δηλαδὴ λίγο νωρίτερα ἀπό τὴν Ῥώμη καὶ τὸ Βυζάντιο. Οἰκιστὴς τῆς πόλης θεωρεῖται ὁ Ἄσκρης, προφανῶς Μιλήσιος, γιατὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἀποικιακὸ δίκτυο τῶν Ἑλλήνων ὁ οἰκιστὴς ἔπρεπε νὰ προέρχεται ἀπό τὴν μητρόπολη.

……….Κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες μετὰ τὴν ἵδρυσή της ἡ πόλη φαίνεται νὰ εἶχε οἰκονομικὴ εὑμάρεια ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνεται καὶ κατὰ τὴν ἔλευση τῶν Μυρίων τοῦ Ξενοφῶντος στὴν Τραπεζούντα τὸ 400 π.Χ. Ἡ ἀνάπτυξή της συνεχίστηκε καὶ κατὰ τοὺς Ἑλληνιστικοὺς χρόνους, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν βασιλεία τοῦ τελευταίου βασιλιᾶ Μιθριδάτη ΣΤ΄ τοῦ Εὐπάτορα άλλὰ καὶ κατὰ τοὺς Ῥωμαϊκοὺς χρόνους. Ἐπὶ Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἡ πόλη εἶχε καταστεῖ βάση ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση