ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ

.

ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

.

……….[ ] «Οἱ ἀρχαῖοι Θρᾷκες ἦσαν μέγιστον ἔθνος».

……….Τὸ ἔθνος τῶν Θρᾳκῶν, λέγει ὁ Ἠρόδοτος, εἶνε μετὰ τοὺς Ἰνδούς τὸ μέγιστον πάντων τῶν ἐθνῶν. Ἐάν δὲ ἐκυβερνᾶτο ἀπό ἕνα μόνον ἡγεμόνα ἤ ἐάν ἦτο σύμφωνον, θὰ ἦτο ἀκατανίκητον καὶ τὸ ἰσχυρότερον ἀπό ὅλα τὰ ἔθνη. Ἀλλ’ ἡ ἑνότης αὕτη εἶνε ἀκατόρθωτος καὶ εἶνε ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῇ ποτέ. Διὰ τοῦτο οι Θρᾷκες εἶνε ἀδύνατοι καὶ ἀνίσχυροι.

……….[ ] Κατὰ τὸν Πολύαινον, οἱ ἡγεμόνες εἰς τὴν Θρᾲκην εἶνε πολυάριθμοι, διότι καὶ τὰ ἔθνη ἦσαν πολυάριθμα.

……….Ἡ παρατήρησις αὕτη τοῦ ἐξ Ἰωνίας ἱστορικοῦ εἶνε ὀρθότατη. Πρέπει δὲ νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὴν φύσιν καὶ τὸν χαρακτῆρα τῶν ἐθνῶν τούτων, τὰ ὁποία ὡς πολεμικώτατα, ἧσαν αὐταρχικά καὶ ἀνυπότακτα, ἀφ’ ἑτέρου δὲ, ἧσαν κατατετμημένα εἰς διαφόρους μικρᾶς φυλᾶς, διεπομένας μὲ αὐθόρμητον καὶ ἀνεξήγητον ἱστορικόν νόμον ἐν ἀνεξαρτησίᾳ πρὸς ἀλλήλας. Πρὸς τούτοις καὶ πρὸ πάντων ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους τῆς χώρας, τὴν ὁποίαν ἐνέμοντο, διότι αὕτη εἶνε διηρημένη ὑπό πολλῶν καὶ ὑψηλοτάτων ὀρέων, διαχωρίζεται δὲ εἰς πολλὰ τμήματα ὑπό μεγάλων ποταμῶν.

……….[ ] Ὁνόματα δὲ πολλὰ εἶχον οἱ Θρᾷκες κατὰ χώραν καὶ φυλήν.  Ὁ Γερμανὸς Β. Giseke, διαιρεῖ τοὺς Θρᾷκας μόνον εἰς ὀκτώ μεγάλας καὶ διακεκριμένας φυλᾶς, εἰς Λίους, Βησσούς, Σάτρας, Σαπαίους, Μαίδους, Βισάλτας, Τράλλεις καὶ Βιθυνούς. Ὅλοι οὗτοι ἀπετέλουν κατ’ αὐτόν τοὺς Θρᾷκας τοῦ Διακοῦ γένους καὶ ἧσαν συγγενεῖς τῶν Πελασγῶν. Εἰς τὴν οἰκογένειαν αὐτήν τοῦ Διακοῦ γένους, ἀνῆκον καὶ οἱ Ὁδρύσαι.

……….Ὁ περιηγητὴς Παυσανίας, συγγραφεύς, ὡς εἴπομεν, πάρα πολὺ ἀξιόπιστος, ἀκμάσας κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ καὶ ἀποτελὼν πολυτιμότατον ἀρχεῖον τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, λέγει, ὅτι κανέν’ ἄλλο ἔθνος ἐξεταζόμενον χωριστά, δὲν εἶνε πολυαριθμότερον ἀπό τοὺς Θρᾷκας, ἐάν τοὺς λάβωμεν ὡς σύνολον, ἐκτός τῶν Κελτῶν. Καὶ διὰ τοῦτο οὐδείς ποτὲ προηγουμένως κατώρθωσε νὰ καθυποτάξῃ τοὺς Θρᾷκας, ἐκτός τῶν Ῥωμαίων, οἱ ὁποῖοι καθυπέταξαν ὁριστικῶς τὴν Θρᾲκην.

……….Καὶ πράγματι, τὸ Θρᾳκικὸν ἔθνος ἦτο μέγιστον, ἱσχυρότατον καὶ πολυπληθέστατον, πρὸς τούτοις δὲ καὶ μαχιμώτατον, ἀποτελούμενον κυρίως ἀπό εἰκοσι δύο φυλᾶς, εἰμποροῦσε δέ, ἄν καὶ κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους εἶχε πάρα πολὺ καταπονηθῇ καὶ ἐξαντληθῇ ἀπό τοὺς ἀδιάλειπτους πολέμους, νὰ ἀποστείλῃ καὶ παρατάξῃ ἱππεῖς μὲν δεκαπέντε χιλιάδας, πεζοὺς δὲ διακοσίας χιλιάδας.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στόwww.e-istoria.com 
*** ** ***
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΛΕΠΕΤΕ:

……….Ὁ κύριος Σπυρίδης ἀποκωδικοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ παγκοσμίως, τὸ ἐπίγραμμα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. (εὑρέως γνωστοῦ ὡς «ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ»), χρησιμοποιῶντας μόνο ἑλληνικά ἐργαλεῖα, δηλαδὴ τὴν ἀρχαιοελληνική γραμματεία, γραμματικὴ καὶ σύνταξη, καὶ ἀπέδειξε ὅτι πρόκειται περὶ ἀρχαίας ἐκδοχῆς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἡ ὁποία πράγματι ὁμιλεῖτο ἐκείνη τὴν ἐποχή στὴν εὑρεία περιοχὴ τῆς Φιλιππουπόλεως, ἀποστομώνοντας τούς βούργαρους.

……….Ἡ ὁμιλία του ἐπικεντρώνεται «στὸ ἕν καὶ μοναδικόν θρᾳκικόν γραπτὸν μήνυμα τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος, μεγίστης μεταφερομένης, Ἱστορικῆς, Γεωγραφικῆς, Θρησκευτικῆς, Θεολογικῆς, Γλωσσολογικῆς, Λογοτεχνικῆς, Ῥυθμικῆς καὶ Μουσικῆς πληροφορίας, δομουμένου τοῦ κειμένου αὐτοῦ ἐξ ἑξήκοντα ἑνός μεγαλογραμμάτων ἀττικῶν ἀλφαβητικῶν χαρακτήρων, κεχαραγμένων ἐπί πλακὸς χρυσοῦ δακτυλιδίου».

Αφήστε μια απάντηση