ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ (27/8/1780-8/3/1857)

,

Πικαρέλλης Αύγουστος-Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων (1780-1857)

 

Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὀ ἐξ Οἰκονόμων 
(27/8/1780-8/3/1857)

.

……….Στὶς 27 Αὐγούστου τοῦ 1780, στὴν Τσαρίτσανη τῆς Θεσσαλίας,  γεννήθηκε ὁ Κωνσταντίνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. Ἀπό μικρὴ ἡλικία καὶ ἔχοντας ὡς πρῶτο δάσκαλο τὸν λόγιο ἱερωμένο πατέρα του, παπᾶ Κυρίακο, ῥίχτηκε μὲ δίψα στὴν κατάκτηση τῆς μόρφωσης καὶ τῆς ἀνώτερης παιδείας τῆς ἐποχῆς του, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε’. «Μόνον τὸ φῶς τῆς παιδείας δύναται νὰ σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τὰ ψυχωφελῆ καὶ σωτήρια καὶ βιωφελῆ καὶ περὶ τὸ ζῆν χρήσιμα».

……….Κάθέ τι παλαιὸ καὶ σύγχρονο τῆς ἐποχῆς του ἔγινε ἀντικείμενο ἐπισταμένης μελέτης ἀπό τὸν νεαρὸ Κωνσταντῖνο. Οἱ φιλολογικὲς ῥητορικές καὶ ἐπιστημονικές ἐπιδόσεις του, τὸν ἔκαναν γνωστὸ σὲ εὐρύτατο κόσμο. Μὰ πάνω ἀπ΄ ὅλα, μέσα του ὑπῆρχε ἡ πνευματικὴ φλόγα. Ἡ κλήση του πρὸς τὴν ἐκκλησία καὶ οἱ θεολογικὲς του ἱκανότητες, τὸν ὁδήγησαν σὲ ἡλικία 21 ἐτῶν στὸ ἱερό σχῆμα του κληρικοῦ.

……….Καὶ ἀπό τότε ἄρχισε νὰ ἐκφράζῃ μὲ τὰ λόγια, τὸ παράδειγμα, τὴν ἀεικίνητη δραστηριότητά του, μία φλογερὴ πίστη, ποὺ μέχρι τὰ βαθειᾶ του γεράματα, ἐντυπωσιάζει καὶ ἐκπλήσσει. [] Δὲν ἦταν ὅμως μονάχα ἕνας ἄξιος λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου. Ἧταν κι ἕνας μεγάλος ἀναγεννητής. [] Ἡ κοινωνικὴ του δράση, ἡ καθημερινὴ προσφορὰ του ἧταν ἀδαπάνητη μέριμνα. Γι’ αὐτό, ὅπου κι ἄν πήγαινε, συνέχιζε τὴν φωτεινὴ παράδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κλήρου, ἱδρύοντας Σχολές, Βιβλιοθῆκες καὶ βοηθῶντας ἀπλόχερα ὅσους εἶχαν ὑλικές ἀνάγκες. Μὲ τὸ ἴδιο πάθος, ἀφωσιώθηκε καὶ στὸν ἀγῶνα τῆς Παλιγγενεσίας.


Αφήστε μια απάντηση