ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΥ

,

Ἀθηναϊκό Τετράδραχμο 440-404 π.Χ.
Ἀθηναϊκό Τετράδραχμο 440-404 π.Χ.

.

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΥ

.

Δέσποινας Βαρσάμη-φιλολόγου

.

……….Τὸ 403 π.Χ., ὁ Θρασύβουλος ἀνέτρεψε τοὺς Τριάκοντα τυράννους καὶ παλινόρθωσε τὴν δημοκρατία στὴν Ἀθήνα. Τὸ ὁλιγαρχικὸ καθεστὼς τῶν Τριάκοντα τυράννων (μὲ ἀρχηγοὺς τὸν Θηραμένη καὶ τὸν Κριτία), εἶχε ἐπιβάλλει ἡ Σπάρτη στὴν Ἀθήνα μετὰ τὴν ἥττα της στοὺς Αἰγὸς Ποταμούς.

……….Ἀπό τὶς πρῶτες μέρες τῆς διακυβέρνησής τους, ἐπιδόθηκαν στὸ ἀνελέητο κυνήγι τῶν δημοκρατικῶν μὲ κάθε τρόπο. Ὅμως ὁ Θηραμένης ποὺ εἶχε δεχθεῖ μὲν νὰ γίνῃ ἕνας ἀπό τοὺς Τριάκοντα, δὲν ἀνεχόταν νὰ λάβῃ μέρος σ’ ἕνα πολίτευμα ποὺ στηριζόταν στὴν τυραννία καὶ τὶς βιαιότητες καὶ σύντομα ἦρθε σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Κριτία. «Ἀγανακτῶν ἐπί τοῖς γενομένοις, τῆς μὲν ἀσελγείας αὐτοῖς παρήνει παύσασθαι, μεταδοῦναι δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις». (Ἀριστοτέλους, Ἀθηναίων Πολιτεία).

……….Τότε ὁ Κριτίας, μεταβάλλοντας τοὺς βουλευτὲς σὲ ἄβουλα πιόνια, κατάφερε νὰ συλλάβῃ τὸν Θηραμένη, καὶ νὰ τὸν καταδικάσῃ σὲ θάνατο. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Θηραμένης ἔπινε τὸ κώνειο, ὁ δαιμόνιος Ἀλκιβιάδης προσπαθοῦσε νὰ πείσῃ τὸν Πέρση βασιλιᾶ νὰ ἀποσύρῃ τὴν ὑποστήριξή του στὴν Λακεδαίμονα. Ὁ δὲ Θρασύβουλος στὴν Σάμο, ἔπεισε τοὺς ἄνδρες τῶν πλοίων νὰ συνεχίσουν τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Σπάρτης, καλῶντας σὲ βοήθεια τὸν ἐξόριστο Ἀλκιβιάδη, ὄχι μόνο ἐπειδή εἶχε ἐμπιστοσύνη στὶς ἰκανότητές του, ἀλλά καὶ ἐπειδὴ ἥλπιζε ὅτι μὲ τὴν μεσολάβησή του, θὰ εἶχαν καὶ τὴν βοήθεια τῶν Περσῶν.

……….«Οἱ δὲ προεστῶτες ἐν τῇ Σάμῳ καὶ μάλιστα Θρασύβουλος, αἰεί γε τῆς αὐτῆς γνώμης ἐχόμενος, ἐπειδή μετέστησε τὰ πράγματα, ὥστε κατάγειν Ἀλκιβιάδην, τέλος ἀπ’ἐκκλησίας ἔπεισε τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν, καὶ ψηφισαμένων αὐτῶν Ἀλκιβιάδῃ κάθοδον καὶ ἄδειαν πλεύσας ὡς τὸν Τισσαφέρνην κατῆγεν ἐς τὴν Σάμον τὸν Ἀλκιβιάδην, νομίζων μόνην σωτηρίαν εἰ Τισσαφέρνην αὐτοῖς μεταστήσειεν ἀπό Πελοποννησίων». Θουκυδίδου Ἱστορίαι-βιβλίον η’ παρ.81.

……….Ἔτσι ἀπὸ τὸ 411 π.Χ. ξεκίνησε μία σειρὰ συγκρούσεων, μὲ κατάληξη τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 403 τὴν ἀνατροπή τῶν Τριάκοντα τυράννων.

***

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὸν Θηραμένη καὶ τὴν Ἀθήνα τῆς παρακμῆς (διότι παρηκμασμένη τὴν βρῆκαν οἱ Σπαρτᾶτες), μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση