Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ

,

.

Τὸ 1463, ὁ πάπας Πίος ὁ Β’ μὲ ἐπιστολές του καλοῦσε τὶς χριστιανικὲς ἐθνότητες νὰ λάβουν μέρος στὸν ἀγώνα γιὰ ἀνάκτηση ἐδαφῶν ποὺ περιῆλθαν στὰ χέρια τῶν ὀθωμανῶν.

Οἱ γενναῖες προσπάθεις τοῦ Γεωργίου Καστριώτη [Σκεντέρμπεη] εἶχαν συγκρατήσει τὶς μουσουλμανικὲς ὁρδές γιὰ μία εἰκοσαετία καὶ ὁ Οὐνιάδης παρὰ τὴν καταστρεπτικὴ ἧττα στὸ Κοσσυφοπέδιο, ἀπώθησε καὶ αὐτός τὴν τουρκικὴ στρατιὰ πέρα ἀπό τὸν Δούναβη ἐν ὅσῳ ζοῦσε.

Ὅταν πέθανε τὸ 1456, οἱ τοῦρκοι εἶχαν πραγματοποιήσει τὴ φιλοδοξία ποὺ κυριαρχοῦσε στὸ ἱσλᾶμ. Ὁ νέος σουλτάνος, Μουρᾶτ, ἔθεσε ὡς πρῶτο ἀντικειμενικό του στόχο τὴν κατάκτηση τῆς Βασιλεύουσας. Παρ’ ὅλη τὴν φθίνουσα πορεία τῆς Ρωμανίας, ὁ θάνατός της ἦταν ἡ μόνη ἐγγύηση ὅτι οἱ τοῦρκοι θὰ παρέμεναν στὴν Εὐρώπη καὶ θὰ κυριαρχοῦσαν στὸ Αἰγαῖο.

Μετὰ τὴν Ἅλωση ἔγινε ξανὰ προσπάθεια ἀπό τὸν Αἰνεῖα Σίλβιο νὰ συνεγείρῃ τὴ Δύση, ἀλλά χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τὸ 1458 ὅταν ὁ Πίος Β’ χρήσθηκε πάπας, ξεκίνησε μία προσπάθεια ποὺ κράτησε σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς θητείας του νὰ ξαναδημιουργήσῃ μία σταυροφορία ἀντάξια μ’ ἐκεῖνες τῶν προκατόχων του

 

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση