ΝΕΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-1824

,

Henri Decaisne Failed Military Operation.Μουσεῖο Μπενάκη
Henri Decaisne Failed Military Operation.Μουσεῖο Μπενάκη

,

Νέος ἐμφύλιος πόλεμος 1824

 

Γ.Θ.ΖΩΡΑ «Ἄγνωστον Ἰταλικόν Χρονικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»

.
……….(…) Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, ὅστις πρὸς στιγμὴν εἶχε κοπάσει, ἠπείλει νὰ ἐκσπάσῃ φοβερώτερος καὶ καταστρεπτικός. Εἰς τὴν μία παράταξιν εὑρίσκοντο οἱ Δεληγιάννηδες, οἵτινες ἀνά πᾶσαν περίστασιν οὐδέν ἄλλο ἐπεδίωκον ἤ νὰ ὑποθάλπουν τὸ μῖσος καὶ τὸν ἐγωϊσμόν τοῦ Κολοκοτρώνη, εἰς τὴν ἄλλην ὁ Κωλέττης καὶ ὁ Φλέσσας, οἵτινες δὲν ἠρκοῦντο εἰς τὴν ἀνακωχήν, ἀλλ’ ἐζήτουν, εἰ δυνατόν, νὰ ἐξολοθρεύσουν ὁλοσχερῶς τὸ ἄλλο κόμμα, ὁ εἷς ἕνεκα ζηλοτυπίας καὶ μανίας κατὰ τοῦ κόμματος ἐκείνου, ὁ ἕτερος ἵνα εἰσαγάγῃ ἐνόπλους τοὺς ὀπαδούς του εἰς τὴν Πελοπόννησον, καὶ μετατρέψῃ τοὺς κατοίκους εἰς «εἵλωτας» (καὶ τοῦτο διότι, ἵνα ἀποβῇ ἀπαραίτητος εἰς τοὺς Ρουμελιώτας καὶ ἰσχυρός, ἐφρόντιζε νὰ ἐμβάλῃ τὴν διχόνοιαν, οὐχί πλέον μεταξύ φατρίας καὶ φατρίας, μεταξύ προσώπων καὶ προσώπων, ἀλλά μεταξύ Ρουμελιωτῶν καὶ Πελοποννησίων, οὕτω δέ, ὡς πολιτικός, νὰ καταστήσῃ ὀπαδούς του πάντας τοὺς Ρουμελιώτας καὶ νὰ ἀναδείξῃ ἑαυτόν ἀρχηγόν κόμματος)· τέλος ὁ Ζαΐμης καὶ ὁ Λόντος, οἵτινες ἔβλεπον ὅτι εἶχον προσκολληθῆ εἰς κόμμα τοῦ ὁποίου κυριωτέρα βλέψις ἦτο ἡ καταστροφή τῆς Πελοποννήσου, ἐξῆλθον τοῦ φρουρίου τοῦ Ναυπλίου, δυσηρεστημένοι κατὰ τῆς Κυβερνήσεως, καὶ μετέβησαν εἰς Καρύταιναν, ἵνα συναντήσουν τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς λοιποὺς δυσηρεστημένους, ἡνώθησαν μετ’ αὐτῶν καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἐπανέλθουν καὶ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς Κυβερνήσεως καὶ ζητήσουν Ἐθνικὴν Συνέλευσιν.

……….Ἐν τῷ μεταξύ οἱ Ἀρκάδες, οἵτινες οὐδέποτε ἐδέχθησαν νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ὑπάρχουσαν Κυβέρνησιν οὐδέ νὰ καταβάλουν τὴν δεκάτην, ἔδωσαν ἀφορμήν ἵνα ἀρχίσουν αἱ ἐχθροπραξίαι. Καὶ τοῦτο διότι, ὅτε ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ἀπεστάλη ὁ Φλέσσας μετὰ ὀκτακοσίων ἀνδρῶν, ἵνα τοὺς ἐξαναγκάσῃ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑποχρεώσεών των, ἐζήτησαν βοήθειαν ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνην καὶ τοὺς συντρόφους του, κατῆλθον δὲ ὁ Πᾶνος, ὁ Ἰωάννης Λόντος, καὶ ὁ Δεληγιάννης μετὰ δυνάμεων, εἰς βοήθειαν τῶν Ἀρκάδων, καὶ ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ Φλέσσα· οὗτος ἡττηθείς, κατέφυγεν εἰς Ναύπλιον μετὰ δέκα μόνον ἀνδρῶν.

……….Μετὰ τὴν φυγὴν τοῦ Φλέσσα [ ], ὁ Λόντος μετέβη εἰς Τρίκκαλα, ἵνα συγκετρώσῃ δυνάμεις κατὰ τῆς Κυβερνήσεως. Μετὰ τὴν ἧτταν τοῦ Φλέσσα, ἡ Κυβέρνησις, φοβουμένη τὸν Νικήταν, ἀπέστειλε κρυφίως ἄνδρας, ἵνα τὸν συλλάβῃ, ἐνῷ οὗτος εὑρίσκετο ἐκεῖ ἀνύποπτος. // Εἰδοποιηθείς ὅμως ὑπό τοῦ Ζαχαρόπουλου, ὅστις ἦτο μὲν μετ’ ἐκείνων, ἀλλά διὰ τὸν ὁποῖον οἱ δεσμοί τῆς συγγενείας καὶ τῆς φιλίας εἶχον μεγαλυτέραν ἰσχύν ἀπό τὴν δύναμιν τοῦ κόμματος, ἀνεχώρησαν ὁμοῦ ἐξ Ἄργους καὶ μετέβησαν εἰς Ἅγιον Γεώργιον, ὅπου συνήντησαν τὸν Ἰωάννην Νοταρᾶν, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπίσης ἐξεγερθῆ κατὰ τῆς Κυβερνήσεως. Ἐπίσης ἀφίχθη καὶ ὁ Μελετόπουλος μετ’ ἄλλων τετρακοσίων, ἀνῆλθον δὲ συνολικῶς εἰς ἀριθμόν χιλίων πεντακοσίων.

……….Ἐκεῖ ἔφθασεν ἡ εἴδησις ὅτι ὁ Πᾶνος Κολοκοτρώνης εἶχε φονευθῆ εἰς Τριπολιτσᾶν. Ἐξοργισθείς ἕνεκα τούτου ὁ Νικήτας, ἐνῷ πρὸ τῆς προδοσίας τὴν ὁποίαν προσεπάθησαν νὰ τοῦ ἐξυφάνουν εἰς τὸ Ἄργος, καὶ πρὸ τῆς δολοφονίας τοῦ ἐξαδέλφου του, δὲν ἐσκέπτετο νὰ συμμετάσχη εἰς τὰς ἐσωτερικάς ἕριδας, ἐρρίφθη τότε ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὸν δεύτερον ἐμφύλιον πόλεμον.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὸν δεύτερο ἐμφύλιο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση