Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ (ΒΑΡΔΑ) ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (17/11/1904)

,

Ὁ καπετάν Βάρδας – Τσόντος Γεώργιος, γενικὸς ἀρχηγός τῆς περιφέρειας Μοναστηρίου, μὲ τὴν ὁμάδα του. Ἀριστερά του βρίσκεται ὁ Μιχαήλ Τσόντος.

,,

Η είσοδος τού ανταρτικού Σώματος Γεωργίου Τσόντου (καπετάν Βάρδα) στην δυτική Μακεδονία (17/11/1904)

.

……….Τὸ Μακεδονικὸν Κομιτάτον, ἀποφασισμένον νὰ ἐνισχύσῃ καὶ νὰ ἐπεκτείνῃ τὸν ἀγῶνα εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, προέβη εἰς τὴν συγκρότησιν νέου σώματος, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποίου ἐτέθη ὁ Ἀνθυπολοχαγός τοῦ Πυροβολικοῦ, Γεώργιος Τσόντος – καπετὰν Βάρδας, (ἀπό τὰ Σφακιᾶ τῆς Κρήτης). .

……….Συγχρόνως ἀνέθεσεν εἰς τοῦτον τὴν Γενικὴν Ἀρχηγίαν τῶν Ἑλληνικῶν σωμάτων εἰς τὸ Βιλαέτιον Μοναστηρίου καὶ διώρισεν ὡς ὑπαρχηγόν του, τὸν Ἀνθυπολοχαγόν Κατεχάκην. Ὁ ἀνθυπολοχαγός Τσόντος, ἐπικεφαλῆς ἰσχυροῦ σώματος ἐκ 40 περίπου ἀνδρῶν, διέβη τὴν Ἑλληνοτουρκικήν μεθόριον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Βελεμιστίου (Ἁγιοφύλλου) τὴν 17ην Νοεμβρίου καὶ ὑπό δριμύτατον ψῦχος ἤρχισε τὴν πορείαν του πρὸς Βορρᾶν, ὁπότε τὴν 24ην Νοεμβρίου ἔφθασεν εἰς τὴν Μονὴν Παναγίας Σισανίου.

……….Εἰς τὸ σῶμα του ὑπῆρχον ἰκανώτατοι ἄνδρες, ὡς οἱ Μιχαὴλ Τσόντος, Εὐάγγελος Φραγκιαδάκης, Γεώργιος Δικώνυμος—Μακρῆς, Ἐμμανουήλ Νικολούδης καὶ ὁ ἱερεύς Παπαδρᾶκος Χρυσομαλλίδης.

……….Κατὰ τὴν πορείαν, ἀποκοπεῖς ἀπό τὸ σῶμα παρὰ τὴν Βρογκίσταν (Καλονέρι) ὁ ἀντάρτης Δημήτριος Ἀνδριανάκης συνελήφθη ὑπό τῶν τούρκων καὶ ἐσφαγιάσθη. Μετὰ τὸ ἀτυχές αὐτό γεγονός, τὸ σῶμα Τσόντου ἔφθασεν εἰς Λόσνιτσαν (Γέρμα), ὅπου εὕρε στρατωνιζόμενα τὰ ἐπιστρέφοντα εἰς Ἑλλάδα σώματα τῶν, Καραλίβανου, Βισβίκη καὶ Πύρζα. Ἀνεκοίνωσε πρὸς τοὺς ὁπλαρχηγούς τούτους τὰς διαταγὰς τῆς διοικήσεως τοῦ Κομιτάτου, καὶ ἔπεισε τοὺς Καραλίβανον καὶ Βισβίκην νὰ τὸν ἀκολουθήσουν.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση