ΔΙΑΤΙ Η ΜΗΛΙΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΗΛΕΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ)

 ΔΙΑΤΙ Η ΜΗΛΙΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΗΛΕΑ

Γ. Μ. Βιζυηνού


……….Αγαθή τύχη, ανεκινήθη εσχάτως το περί νεοελληνικής γλώσσης ζήτημα, το ουσιωδέστερον κατ’ εμέ των όσα έπρεπε να απασχολούν το ημέτερον έθνος, ουσιωδέστερον ίσως και αυτού ακόμη τού ανατολικού ζητήματος.

……….Πλην, αναγνώσται και αναγνώστριαι, όσοι υπολείπεσθε ακόμη τής Μεγάλης ημών Ιδέας θιασώται, μη εκπλαγήτε διά την άμεσον ταύτην συσχέτισιν τού ζωτικωτέρου των ζητημάτων με την γραμματικήν των σχολαστικών τής Ελλάδος. — Το γνωρίζω: Οι καλόγηροι φρονούν, ότι θα υπάγωμεν όλοι εις τον διάβολον όσοι δεν αποκληρούμεν τούς υιούς και τας θυγατέρας ημών, δια ν’ αφιερώσωμεν τα κτήματά μας εις τα μοναστήρια προς ψυχικήν σωτηρίαν οι συγγραφείς πρεσβεύουν ως άρθρον πίστεως ιδίας, ότι πρόοδος εθνική δεν είναι δυνατόν να γίνει ενόσω έκαστος των Ελλήνων δεν σπεύδει να εγγραφεί συνδρομητής εις τα βιβλία των, προπληρώνων, εννοείται, την συνδρομήν του.

……….Και εγώ λοιπόν ημπορώ να φανώ υποθέτων, ότι η Ελλάς δεν θα λύσει το ανατολικόν ζήτημα υπέρ εαυτής ει μη διά των απολύτων γενικών και των απαρεμφάτων, και έρχομαι επομένως ενταύθα να παραστήσω το σύνθημα τού μέλλοντος μεγαλείου τής πατρίδος ως συνιστάμενον εις ουδέν άλλο, ει μη εις λέξεις, λέξεις, λέξεις.

……….Όχι. Ο λόγος, διά τον οποίον συνδέω το γλωσσικόν τής Ελλάδος ζήτημα με το άλλο, το αποβλέπον τούτ’ αυτό την ύπαρξίν της είναι — αλλά καλλίτερα να τον μαντεύσετε μόνοι σας εν τω μεταξύ αναγινώσκοντες.— Το ανάγνωσμα όμως, όπερ σάς προσφέρω, δεν είναι παρά μία ιστορία. Μία ιστορία τόσον απλή και συνήθης, ώστε απορώ πώς δεν, την έχει καμία εκ των μεγάλων επιφυλλίδων, κανέν’ από τα ογκώδη βιβλία όσα εγράφησαν εσχάτως περί τού ποία πρέπει να είναι η γλώσσα των σημερινών Ελλήνων. Ιδού η ιστορία.

Την συνέχεια τής ιστορίας που διηγείται ο Βιζυηνός μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση