ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

,

Βυζαντινὴ πανοπλία «κλιβάνιο» 10ου -12ου αἰῶνα. Κατασκευασμένη ἀπό τὸν Δημήτρη Κατσίκη.

,

ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

 

……….Τὰ σχέδια τοῦ Σαμουὴλ ἀπέβλεπαν στὴν ἀνασύσταση τοῦ βουλγαρικοῦ κράτους. «Πολεμικὸς ἄνθρωπος ὡν καὶ οὐδέποτε εἰδῶς ἡρεμεῖν», ἀπασχόλησε γιὰ σαράντα τέσσερα χρόνια σ’ ἕναν πόλεμο φθορᾶς τὸν βυζαντινὸ στρατό. Ἔχοντας ἀρχικά ὡς ἕδρα του τὴν περιοχὴ γύρω ἀπό τὶς Πρέσπες καὶ ἀργότερα τὴν Ἀχρίδα, βορειότερα, κοντὰ στὴν ὁμώνυμη λίμνη, ὁ Σαμουὴλ ἐνεργοῦσε ἐπιδρομές στὶς περιοχὲς τῶν θεμάτων Θρᾲκης, Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης καὶ νοτιότερα: «κατέδραμε πᾶσαν τὴν ἐσπέραν, οὔ μόνον Θρᾲκην καὶ Μακεδονίαν καὶ τὰ τῇ Θεσσαλονίκῃ πρόσχωρα, ἀλλά καὶ Θετταλίαν καὶ Ἑλλάδα καὶ Πελοπόννησον».

……….Οἱ πρῶτες συγκρούσεις μεταξὺ Βασιλείου καὶ Σαμουήλ, ἦταν νικηφόρες γιὰ τοὺς βούλγαρους διότι ὁ Βασίλειος εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τοὺς Ῥῶς καθὼς καὶ κινήματα στὴν Ἀσία. Κάνοντας χρήση τῆς βυζαντινῆς διπλωματίας, πάντρεψε τὴν πριγκίπησα Ἄννα μὲ τὸν ἡγεμόνα τῶν Ρῶς, Βλαδήμηρο, ἀκολούθησε ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Ῥώσων, ὁπότε ἀπερίσπαστος πλέον ὁ Βασίλειος στράφηκε κατὰ τῶν βούλγαρων….

……….(…)  Στὶς 29 Ἰουλίου 1014, στὴν μάχη στὸ Κλειδὶ (μεταξὺ Σερρῶν καὶ Μελενίκου), ὁ βυζαντινὸς στρατός, ὑπό τὸν Βασίλειο τὸν Β΄ ἐπιτέθηκε μὲ σφοδρότητα ἐναντίον τοῦ τσάρου τῶν βούλγαρων Σαμουήλ, ὁ ὁποῖος πρόβαλε πεισματώδη ἀντίσταση μὲ τὶς ἰσχυρότατες δυνάμεις ποὺ ἡγεῖτο. Ἡ μάχη κρίθηκε ὅταν ἐμφανίσθηκε στὰ νῶτα τῶν βούλγαρων, ὁ στρατηγὸς τοῦ θέματος Φιλιππουπόλεως, Νικηφόρος Ξιφίας. Οἱ βούλγαροι, ἔπαθαν μεγάλη πανωλεθρία, ὁ δὲ Σαμουὴλ μόλις κατώρθωσε νὰ σωθῇ, καταφεύγοντας στὸ Περλεπέ.

……….Ὁ Βασίλειος ὁ Β΄, ὁ ἐπονομασθεὶς ἀπό τότε βουλγαροκτόνος, γιὰ νὰ τιμωρήσῃ τὶς σφαγές, δηώσεις καὶ ἐπιδρομὲς τὶς ὁποῖες οἱ βούλγαροι διέπραταν ἐπί χρόνια στὶς βυζαντινὲς ἐπαρχίες, ἰδιαιτέρως τῆς Θρᾲκης, διέταξε νὰ παραταχθοῦν οἱ 15.000 αἰχμαλωτισθέντες βούλγαροι σὲ λόχους τῶν 100 ἀνδρῶν καὶ νὰ τυφλώνονται οἱ 99. Τὸν ἑκατοστό, τύφλωναν μόνο ἀπό τὸ ἕνα μάτι, γιὰ νὰ ὁδηγήσῃ ὁ μονόφθαλμος, τοὺς ὑπόλοιπους, στὰ ὑπό βουλγαρικὴ κατοχὴ ἐδάφη.

……….Ὁ Σαμουὴλ, ὅταν ἀντίκρυσε αὐτό τὸ θέαμα, ὑπέστη ἰσχυρὸ κλονισμὸ (καρδιαγμοῦ ὅπως γράφουν οἱ χρονογράφοι), καὶ πέθανε μετὰ ἀπό σύντομο χρονικὸ διάστημα.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση