ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η σκηνή της Γέννησης στην Παναγία του Άρακα στην Κύπρο. Ανωνύμου αγιογράφου που πολλοί ταυτίζουν με τον Θεόδωρο Αψευδή.

,

«Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι».

……….Τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπίσεως καὶ Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ μία ἀπό τὶς πιὸ συχνὲς σκηνὲς στὴν τέχνη τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν σ’ ὁλόκληρο τὸν βυζαντινὸ κόσμο.  Ἡ Γέννηση ἀπεικονίζεται ὄχι μόνο σὲ ἐντοίχια ψηφιδωτὰ, τοιχογραφίες, φορητὲς εἰκόνες καὶ μικρογραφίες χειρογράφων, ἀλλά καὶ σὲ ἄλλα εἴδη τέχνης ἐκτός ἀπό τὴ ζωγραφικὴ, ὅπως σὲ χρυσοκεντήματα, σὲ εἴδη ἀργυροχοῒας καὶ ξυλόγλυπτα, ὅπου μὲ ἄλλα μέσα καὶ χωρὶς τὴ δυνατότητα τῆς ἀπόδοσης λεπτομερειῶν, ποὺ ἔχει ὁ χρωστήρας δίνεται μὲ πιὸ ἁπλοποιημένο τρόπο τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων.

……….(…) Μέσα ἀπό τὶς ἀπεικονίσεις τῆς Γεννήσεως, μπορεῖ κανεὶς νὰ παρακολουθήσῃ τὴν πορεία τῆς βυζαντινῆς τέχνης καὶ εἰδικότερα τῆς ζωγραφικῆς στὴν Κύπρο. Κατὰ τὸν 11ο καὶ τὸν 12ο αἰῶνα ἡ Κύπρος βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἔχει στενὲς σχέσεις μὲ αὐτή. Αὐτοκράτορες καὶ ὑψηλά ἰστάμενοι ἀξιωματοῦχοι γίνονται ἱδρυτές μονῶν καὶ ἀναλαμβάνουν τὴ δαπάνη ἀνέγερσης καὶ τοιχογράφησης ἐκκλησιῶν. Κωνσταντινουπολίτες ζωγράφοι ἔρχονται νὰ ἱστορίσουν ναοὺς καὶ μοναστήρια. Ἀνάμεσά τους, ζωγραφισμένη στὰ 1192 καὶ ἠ ἐκκλησία τοῦ Ἄρακος στὴν ὁποία σώζεται ἡ πιὸ παλιᾶ ἀκέραιη παράσταση τῆς Γεννήσεως στὴν Κύπρο….

***

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση