ΟΙ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΟΤΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΤΥΣ Β΄ ΩΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΕΡΣΕΑ

,

Κρᾶνος ἀπό ἔκθεση μὲ θέμα «Θησαυροὶ τῶν Ὀδρυσῶν».

.

Οι 5 βασιλείς Κότυς τής Θράκης και ο Κότυς Β΄ ως Σύμμαχος τού Μακεδόνα βασιλιά Περσέα.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ – ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΤΥΣ Ο Ε΄ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Θ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Ἰατροῦ

,

Περιεχόμενα :

ΚΟΤΥΣ ὁ Α΄ 382-351 π.Χ. ΚΟΤΥΣ Ο Β΄ 168-162 π.Χ., ΚΟΤΥΣ ο Γ΄
57-48 π.Χ., ΚΟΤΥΣ Ο Δ΄ 11 π.Χ.-6 μ.Χ., ΚΟΤΥΣ Ο Ε ΄ 12-17 μ.Χ.

,

……….Τὸ ὅνομα Κότυς φέρουσι πέντε βασιλεὶς τῶν ἀρχαίων Θρᾳκῶν, τῶν ὁποίων ἡ καταγωγὴ ἀνάγεται εἰς τὸν Εὔμολπον, τὸν μυθικὸ ἥρωα τῆς ἀρχαίας Θρᾲκης. Τούτων Κότυς ὁ Ε΄ ἀκμάσας κατὰ τὰς ἀρχάς τοῦ πρώτου τοῦ μ.Χ. αἰῶνος, θεωρείται ὡς εἵς τῶν ἀρίστων ποιητῶν, καὶ ὁ μόνος ἐστεμμένος ποιητὴς τῆς ἀρχαιότητος.

Κότυς Α' Βασιλέας Θράκης 3……….(…) Κότυος τοῦ Α΄ σώζονται ἀργυρᾶ καὶ χαλκᾶ νομίσματα. Τὰ μὲν ἀργυρᾶ ἐπί τῆς μιᾶς πλευρᾶς φέρουσι κεφαλὴν πωγωνοφόρον, ἐπί δὲ τῆς ἄλλης, ἀγγεῖον τοῦ αὐτοῦ σχήματος πρὸς τὸ ἐπί τῶν νομισμάτων τῶν Κυψέλων εἰκονιζόμενον μετὰ τῆς ἐπιγραφῆς: ΚΟΤΥΟΣ ἤ ΚΟΤΥ ἤ ΚΟΤΟ. Τὰ δὲ χαλκᾶ ἐπί τῆς μιᾶς πλευρᾶς, ἱππέα, ἐπί δὲ τῆς ἄλλης ὅπως καὶ τὰ ἀργυρᾶ.

,
ΚΟΤΥΣ Ο Β΄ 168-162 π.Χ.

,
……….Κότυς ὁ Β΄ ἦτο υἱός καὶ διάδοχος τοῦ Σεύθου. Ὑπῆρξεν ὁ ἱσχυρότατος τῶν Θρᾳκῶν ἡγεμόνων, καὶ βασιλεὺς τῶν Ὀδρυσῶν, ἄρχων πάσης τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης, ἀπό τοῦ ποταμοῦ Ἔβρου, μέχρι τῶν παραλίων τοῦ Εὐξείνου καὶ τῆς Προποντίδος. Ἀντιθέτως πρὸς τὸν Κότυν τὸν Α΄ ὑπῆρξε συνετὸς καὶ ἀνδρεῖος βασιλεὺς καὶ ἀπηλλαγμένος τῶν ἐλαττωμάτων τῶν ὑπηκόων του.

……….Κότυς τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς, ὡς ἀναφέρει ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης, «ἦν ἐν πολέμοις ἀνήρ ἐμπράκτως ἐμφερόμενος καὶ γνώμη διαφέρων, ἐν τε τοῖς ἄλλοις σπουδαῖος καὶ φιλίας ἄξιος. Ἦν δὲ νήπτης καὶ σώφρων καθ’ ὑπερβολήν, ἔτι δὲ τὸ μέγιστον πάντων τοῖς Θρᾳξὶ παρακολουθούντων κακῶν ἀλλοτριώτατος

……….Ὅταν ὁ βασιλεὺς τῆς Μακεδονίας Περσεὺς ὁ Β΄ (179-168 π.Χ.) υἱός Φιλίππου τοῦ Γ΄, ἐκήρυξε τὸν πόλεμον κατὰ τῶν ῥωμαίων τῷ 172 π.Χ.,Κότυς συνεμάχησεν εἰλικρινῶς μετ’ αὐτοῦ ἀποστείλας μεγάλην δύναμιν ἱππικοῦ.

……….Ἡ πρώτη μάχη δοθεῖσα παρὰ τὸ Συκούριον (παρὰ τὴν Ὄσσαν) ὑπῆρξεν ὑπέρ τοῦ Περσέως. Ὁ Κότυς ἡγούμενος τοῦ Θρᾳκικοῦ ἱππικοῦ, ἀπέκρουσε καὶ διεσκόρπισε τὸ Ρωμαϊκόν ἱππικόν. Τοιαύτη δὲ ἦτο ἡ ἥττα τῶν Ῥωμαίων, ὥστε  ἀπώλεσαν 2.000 ἱππεῖς νεκροὺς καὶ ἐξακοσίους αἰχμαλώτους. Αἱ ἐμπειροπόλεμοι Μακεδονικαὶ φάλαγγαι καὶ τὸ θαυμάσιον θρακικὸν ἱππικόν ἐνίκησαν τὰς ἀπειροπολέμους ἔτι ῥωμαϊκᾶς λεγεῶνας.

……….(…) (Μετὰ τὴν ἥττα τῆς Πύδνας) ὅσον ἀφορᾶ τὸν Κότυν, οἱ Ῥωμαῖοι δὲν ἠθέλησαν νὰ τὸν τιμωρήσωσιν. Ἀπ’ ἐναντίας τοῦ ἐδόθη συγγνώμη καὶ τὰς κυριευθεῖσας πόλεις ἀφῆκαν ἐλευθέρας, ἀποδώσαντες καὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ ὡς ὅμηρον κρατούμενον υἱόν του, Βίθυν.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com  

Αφήστε μια απάντηση