Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΩ ΕΝ ΘΡΑΚΗι

,

,

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΠΥΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟ 1988

α΄ μέρος.

 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ

Η ΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΑιΚΙΚΟ ΧΟΡΟ «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟ» 6/8

Ὁ κύριος Σπυρίδης ἀποκωδικοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ παγκοσμίως τὸ ἐπίγραμμα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. χρησιμοποιῶντας μόνο ἑλληνικά ἐργαλεῖα, δηλαδὴ τὴν ἀρχαιοελληνική γραμματεία, γραμματικὴ καὶ σύνταξη. Ἡ πολυετής του ἔρευνα, βασίστηκε σὲ πέντε γνωστικὰ του ἀντικείμενα, μεταξύ τῶν ὁποίων – γιὰ τὴν μουσικὴ ἐκδοχή – τὴν δομή τῶν Μετρικῶν Ποδῶν τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Ῥυθμοποιίας. Ἡ ἀρχαιοελληνική ἦταν μία τονικὴ γλῶσσα, δηλαδὴ μία μελικὴ γλῶσσα, ἄρα ὡς μία ἐκδοχή τῆς Ἑλληνικῆς, μελικὴ εἶναι ΚΑΙ ἡ Θρᾳκική. Οἱ νότες ἐνυπάρχουν στὰ κείμενα.

Στὸ πρῶτο ἀπόσπασμαὁ καθηγητὴς κύριος Σπυρίδης ἀναφέρεται στὴν ἀρχική του προσπάθεια ἀποδόσεως τοῦ κειμένου ποὺ ἔγινε το 1988, κατὰ τὴν ὁποία ἀντιστοίχησε γράμματα μὲ νότες καὶ ἀποκάλυψε γιὰ πρώτη φορὰ ἀκέραια μουσικὴ καταγραφὴ μελωδίας σὲ ἀρχαιοελληνική παρασημαντική, ἀποκλειστικῶς διὰ φωνητικῶν χαρακτήρων, παλαιοτέρα τοῦ διασωθέντος ἀποσπάσματος τοῦ Εὐρυπίδου ἀπό τὴν τραγωδία «Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι». Ὁ ῥυθμός εἶναι σὲ 6/8, ὅπως ὁ θρᾳκικὸς ζωναράδικος.

Τὴν ἐργασία του μὲ τίτλο : «ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑιΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ἤ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ;»,

ἐξεφώνησε στὸ πρῶτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ἑνώσεως Βαλκανικῶν Φυσικῶν ποὐ πραγματοποιήθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μεταξὺ 26 καὶ 28 Σεπτεμβρίου τοῦ 1991, καὶ τὸ ὁποῖο Συνέδριο ἔκλεισε μὲ τὴν μουσικὴ ἐκδοχή τοῦ ἐπιγράμματος τοῦ Ἐζέροβο, ἐκτελεσμένη σὲ παγκόσμια πρώτη μὲ βιολοντσέλο, ἀπό τὸν καθηγητὴ κύριο Γεώργιο Μανῶλα, στὶς 28/9/1991 καὶ ἡμέρα Σάββατο, στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Ο ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΑΡΕΑ

( Ἴαμβος + τρίβραχυς, ἴαμβος + τρίβραχυς καὶ ὡς κατάληξη ἐμφανίζεται ἡ ἀναστροφή, τρίβραχυς + ἴαμβος)

Ἀπό τότε ἡ ἔρευνα τοῦ καθηγητοῦ συνεχίστηκε καὶ μεταξὺ ἄλλων κατέληξε σὲ μία  οὐσιωδεστάτη ἐθνομουσικολογική ἀνακάλυψη. Μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι κάθε λέξη ἀποτελεῖ καὶ ἕνα μετρικὸ πόδα, τότε κάθε δυσύλλαβη λέξη μπορεῖ νὰ δομῇ ἕνα ἴαμβο (βραχὺ-μακρὸν) καὶ κάθε τρισύλλαβη λέξη ἕνα τρίβραχυ ἤ βραχυσύλλαβο πόδα (βραχύ-βραχύ-βραχύ). Ἔχουμε λοιπὸν τὴν μοναδικὴ στὸν κόσμο ἀκεραία καὶ πλήρη μουσικὴ καταγραφὴ μελωδίας ἐπί δεδομένου θρᾳκικοῦ κειμένου, ἀποκλειστικῶς διὰ φωνητικῶν χαρακτήρων τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παρασημαντικῆς.

Τὰ ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα προέρχονται ἀπό τὴν ἐξαιρετική ὁμιλία τοῦ κυρίου Σπυρίδη Χαράλαμπου  μὲ θέμα τὰ ἀποτελέσματα τῆς πολυετοῦς του ἔρευνας ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοση τοῦ ἐπιγράμματος σὲ χρυσὸ δακτυλίδι τὸ ὁποῖο βρέθηκε σὲ ἀνασκαφὲς τμήματος τοῦ  εὐρύτερου Θρᾳκικοῦ χώρου.  Μὲ τὴν ἐξαιρετικὴ του ἔρευνα καὶ τὰ ἀποτελέσματά της, μέσῳ φιλολογικῶν, γλωσσολογικῶν, ἱστορικῶν, γεωγραφικῶν καὶ μουσικῶν στοιχείων, ἀποστομώνει διαφόρους, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν Θρᾳκικὴ γλώσσα ὡς ἐκδοχή τῆς Ἑλληνικῆς.

Τὸ δεύτερο μέρος καὶ τὴν ἀπόδοση τῶν δύο πρώτων σειρῶν τοῦ ἐγχάρακτου κειμένου, μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε ἐδῶ 

 

hspyridisὉ κύριος Σπυρίδης εἶναι, καθηγητὴς στὸ τμῆμα μουσικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Θρᾷξ,  ἐκ Θρᾳκός πατρὸς καὶ Θρηίσσας (Θρᾲσης) μητρός, ἐκ τοῦ Πούρναλικ τῆς Θρᾳκίας Ξάνθης. Σπούδασε Φυσικός, καὶ ὑπηρέτησε γιὰ ἀρκετά χρόνια στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ἐπί εἴκοσι ἔτη εἶναι μέλος ΔΕΠ (Διδακτικὸ Ἐρευνητικό Προσωπικό), στὸ τμῆμα μουσικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ καθηγητὴς μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο, «Μουσικὴ-Ἀκουστική-Πληροφορική».

Διευθυντὴς τοῦ ἐργαστηρίου Μουσικῆς-Ἀκουστικῆς-Ἠχοληψίας-Πληροφορικῆς, στὸ τμῆμα Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ Διευθυντὴς τοῦ τρίτου τομέως τοῦ τμήματος, ποὺ συμπεριλαμβάνει τὰ γνωστικὰ ἀντικείμενα τῆς μουσικῆς πληροφορικῆς, τῆς μουσικῆς παιδαγωγικῆς καὶ τῆς βυζαντινῆς μουσικολογίας.

Ἡ ἐρευνητική του δραστηριότητα, στὴν ἐκτός τῆς Φυσικῆς ἐπιστήμης Μουσικολογία, κυρίως τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς,  ἔχει καταθέσει πολλὰ ἐπιστημονικά δημοσιεύματα.

Κείμενο παρουσιάσεως (μὲ πηγὴ τὴν ὁμιλία τοῦ κυρίου Καθηγητοῦ) καθὼς καὶ  ἐπιλογή ὀπτικοακουστικῶν ἀποσπασμάτων: Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση