ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΝ ΘΡΑΚΗ (1361-1829)

,

Ἡ σημαία τῶν Θρᾳκῶν ἐπαναστατῶν τοῦ 1821.

,

Ἀποστόλου   Εὐθυμιάδου

 

Ι. Γενικὰ.

 

ΙΙ. Ἔνοπλοι ἐξεγέρσεις περιοχῶν.

  1. Ἔνοπλος ἐξέγερσις τῆς Σωζοπόλεως
  2. Ἔνοπλος ἐξέγερσις τῆς Σαμοθράκης
  3. Ἔνοπλος ἐξέγερσις τῆς Αἴνου
  4. Ἔνοπλος ἐξέγερσις τοῦ Σαλτίκιοϊ (Λαβάρων) Ἔβρου
  5. Ἔνοπλος ἐξέγερσις τῆς Χερσονήσου Καλλιπόλεως

 

III.Ἔνοπλος δράσις Ὁπλαρχηγῶν —Ὁπλαρχηγός Ἀθανάσιος   Καράμπελιας  ἐκ  Κορνοφωλέας Ἔβρου.

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 ὑπῆρξεν  ἀπόρροια τῆς ἐπί αἰώνας ὁλοκλήρους συντελεσθείσης ψυχικῆς προπαρασκευῆς τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἄνευ τῆς ψυχικῆς ταύτης προπαρασκευῆς τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων, ἡ ὁποία ἦτο ἀπαραίτητον νὰ προηγηθῇ οἰασδήποτε ἐνόπλου ἐκδηλώσεως, διὰ νὰ γίνῃ κοινὴ συνείδησις καὶ ἀκλόνητος πίστις τῶν Πανελλήνων τὸ αἴτημα τοῦ λυτρωμοῦ τοῦ Γένους, θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ τελεσφορήσῃ οἰαδήποτε ἔνοπλος ἐξέγερσις ἐναντίον τοῦ τυράννου κατακτητοῦ. Ἀλλά καὶ ἡ ψυχικὴ αὐτή προπαρασκευὴ τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ ἀπαραίτητος οὖσα διὰ τὴν ἐξέγερσίν του ὡς καὶ  ἡ ἐπακολουθήσασα ταύτην ἐπαναστατική ὀργάνωσις καὶ ἐξοπλισμός τοῦ ὑποδούλου Ἔθνους, δὲν ἦσαν ἐπαρκῆ διὰ νὰ ἐκδηλωθῇ καὶ νὰ τελεσφορήσῃ ἔνοπλος δράσις τῶν Ἑλλήνων εἰς ὅλας τὰς περιοχὰς τῆς ὑποδούλου τότε εἰς τὴν ὀθωμανικὴν αὐτοκρατορίαν Ἑλλάδος, καὶ τοῦτο διότι εἰς ὡρισμένας ἐξ αὐτῶν, παρὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν ὡς ἄνῳ εὑνοϊκῶν διὰ τὴν ἐπανάστασιν προϋποθέσεων, ὑφίσταντο καὶ δυσμενεῖς παράγοντες ἐπηρεάζοντες ἀποφασιστικῶς τὴν ἐξέλιξιν οἰασδήποτε ἐνόπλου ἐξεγέρσεως καὶ ἀποκλείοντες τὴν εὐόδωσιν ἐπαναστατικοῦ κινήματος τῶν Ἑλλήνων.

(…) Ἡ Θρᾲκη ἀπό τῆς ἀπόψεως ταύτης θεωρούμενη, διετέλεσεν καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς μακραίωνος δουλείας τοῦ Ἔθνους, ἀλλά καὶ κατὰ τὴν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὑπό τὰς πλέον καταθλιπτικὰς συνθήκας, καθ’ ὅσον ἐπεφυλάχθη εἰς αὐτήν, ἡ πλέον χειροτέρα μοῖρα ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὡς ἐκ τούτου, παρὰ τὴν ἔντονον καὶ καθολικὴν ἐπαναστατικήν προπαρασκευὴν τῶν Ἑλλήνων τῆς Θρᾲκης, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ τελεσφορήσῃ εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην οἰαδήποτε ἔνοπλος ἐξέγερσις ἐναντίον τοῦ κατακτητοῦ.

Ἐρείπια τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ νησάκι τῆς Σωζοπόλεως.

Ἡ Θρᾲκη, ὡς ἐκ τῆς προηγηθείσης πνευματικῆς προαγωγῆς της, προηγήθη τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν καὶ ἀφύπνισιν τῆς Ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ. ἠσθάνθη ὅμως, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς της, καταθλιπτικώτερον εἰς τὰ στήθη της τὸ βαρὺ πέλμα τοῦ βαρβάρου κατακτητοῦ. Ἡ Θρᾲκη, ἡ ὁποία κατὰ τὸ 1361, πρώτη ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ἐγεύθη τὴν πίκρα τῆς δουλείας, ἀφοῦ ἐκόρεσε διὰ τοῦ αἵματος τῶν τέκνων της τὴν δίψαν τοῦ αἱμοχαροῦς κατακτητοῦ, πρώτη αὐτή ἔδωσε καὶ τὸ ἔναυσμα διὰ τὴν ψυχικὴν προπαρασκευὴν τοῦ ὑποδούλου Ἔθνους πρὸς ἀποτίναξιν τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Ἡ Θρᾲκη τῶν χρόνων ἐκείνων ἔχουσα πολυπληθῆ Ἑλληνικόν πληθυσμὸν ὡς περιλαμβάνουσα ὄχι μόνον τὴν σημερινὴν Ἑλληνικήν Θρᾲκην, ἀλλά καὶ ὁλόκληρον τὴν Ἀνατολικήν Ῥωμυλίαν καὶ τὴν Ἀνατολικήν Θρᾲκην, κατέστη ἡ πρώτη ἑστία καὶ ὁ πυρῆν τῆς νέας πνευματικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ὑποδούλου Ἔθνους, καθ’ ὅν χρόνον ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός ἦτο βυθισμένος μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν κατάλυσιν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς βαθὺ πνευματικὸν σκότος.

(…) χιλιάδες Ἑλλήνων τῆς Θρᾲκης εἶχον μυηθῆ ἐκ τῶν πρώτων εἰς τὴν Φιλικὴν Ἐταιρείαν καὶ πολλαὶ ἔνοπλοι ὁμάδες ὀργανωθεῖσαι κατὰ τὸ πρότυπον τῆς «Κλεφτουργιᾶς» τῆς Νοτίου Ἑλλάδος, ἔδρων εἰς τὴν Θρᾲκην παρὰ τὰς εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην κρατοῦσας ἰδιαζόντως δυσχερεῖς πρὸς τοῦτο συνθήκας καὶ τοὺς ὑφισταμένους δυσμενεῖς παράγοντας, ὡς κατωτέρω ἀναπτύσσεται…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση