Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ)

,

Ἔργο τοῦ ζωγράφου Ῥάλλη Θεόδωρου.

 

……….[ ]Στὶς 5 Μαρτίου 1828, ὁ Κυβερνήτης ἔγραφε ἀπό τὸν Πόρον στὸν Δημήτριον Ὑψηλάντην γιὰ τὴν ρύπανση τῶν χωραφιῶν, ὅπου εἶχε δώσει διαταγὲς νὰ σπαροῦν μὲ τὸ νεοφερμένο προϊὸν τῆς πατάτας καὶ τοῦ ἔδινε συγκεκριμένες ἐντολές, μόλις ἔλαβε τὴν πληροφορία γιὰ τὸ σοβαρὸ πρόβλημα μολύνσεως ποὺ εἶχε προκαλέσει ὁ ἐνταφιασμός τῶν νεκρῶν ἐντός τῶν πόλεων.

……….Στὸν Ἰρλανδό γεωπόνο Στήβενσον εἶχε δώσει «διαταγὴν νὰ ἐπισκεφθῇ, τὴν ἰδίαν ἡμέραν τὴν γύρω περιοχὴν τοῦ Πόρου καὶ τὰς ἀπέναντι ἀκτάς, διὰ νὰ εὐρῇ γαίας ἀρμοδίους εἰς τὴν καλλιέργειαν τῶν γεωμήλων καὶ ἄλλων προϊόντων, ἀναγκαίων, διὰ τὴν τραγικὴν κατάστασιν τοῦ λαοῦ». Ὁ γεωπόνος ἐπισκέφθηκε μεταξὺ πολλῶν ἄλλων τόπων «[ ]καὶ τὴν πλησίον τοῦ χωριοῦ Μαζώματα γῆν. Εἰς τοῦτο τὸ χωρίον, παρὰ εἰς κάθε ἄλλο μέρος, εἶδεν αὐτοπροσώπως στρατιῶτας νὰ ἐκριζώνουν τὰ ἐλαιόδεντρα, προκειμένου νὰ κτίσουν ἐκεῖ παρανόμως τὰ σπίτια των. Εἶδεν ἐπίσης ἐκεῖ τὰ ἄλογα νὰ βόσκουν καὶ νὰ ρυπαίνουν τὰ ἐκεῖ χωράφια, τὰ ἐσπαρμένα καὶ κατάφυτα. Μὲ περίλυπον καρδίαν, ὁ ξένος αὐτός, μ’ ἐδιηγήθη ἀρκετήν ὥραν», γι’ αὐτό τὸ ἀνεπίτρεπτον γεγονὸς καὶ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος ὅπου ἔγινεν αὐτόπτης.

……….«[ ]Σὲ ἀφήνω νὰ κρίνεις, ὁποίαν ἐντύπωσιν καὶ λύπην μ’ ἐπροξένησεν αὐτό τοῦτο» ἔγραφε ὁ Κυβερνήτης στὸν Δ. Ὑψηλάντη. Καὶ τοῦ ἔδινε διαταγή, νὰ ἐξακριβώσῃ σὲ ποιὸ Σώμα στρατιωτικὸν ἀνῆκαν αὐτοί οἱ στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν σ΄ αὐτήν τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα, «[ ]εἰς αὐτό τὸ χωρίον, καὶ ἔργον σου εἶναι νὰ κάμεις ἀμέσως εἰς αὐτούς, τὴν πρέπουσα παιδείαν».

……….Στὶς 31 Μαρτίου 1828, ὁ Κυβερνήτης ἔστειλε στὸν «προσωρινὸν Διοικητὴν Αἰγίνης»[] ἄλλο ἔγγραφο, σχετικὸ μὲ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος:

Ἔργο τοῦ ζωγράφου Alexander Demetrius Goltz.

……….«Διατάτεσαι νὰ ἐκδώσῃς διακήρυξιν, διὰ τῆς ὁποίας ν’ ἀπαγορεύεται τῷ νὰ ῥίπτουν ἀκαθαρσίας εἰς τοὺς δρόμους καὶ πλατείας τῶν πόλεων, αἱ ὁποίαι ἐκαθαρίσθησαν, ἔως τώρα καὶ ἐδιορθώθησαν!..» [ ]«Ὡσαύτως ἀπαγορεύεται, τῷ ν’ ἀφήνουν τοὺς χοίρους νὰ τρέχουν εἰς τοὺς δρόμους καὶ τὰς πλατείας. Αἱ ἀπαγορεύσεις αὗται, πρέπει νὰ φυλάττωνται ἐπίσης, καὶ εἰς τοὺς ἄλλους δρόμους, οἱ ὁποῖοι μένουν ἀκόμη ἀκαθάριστοι καὶ ἀδιόρθωτοι».


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www-e.istoria.com

Αφήστε μια απάντηση