Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (β΄)

,

Έργο του Jaroslav Cermak

,

Ἀθαν. Ε. Καραθανάση

……….(…) Ἐκεῖνες οἱ ἡμέρες, τέλη Φεβρουαρίου, ἀρχὲς Μαρτίου 1822, ἦσαν τραγικὲς γιὰ τὴν Βέροια καὶ τὴν Νάουσα· ὁ τρόμος καὶ ἡ ἀνασφάλεια, ἀνάμικτα μὲ τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀναγέννηση, ἡ δειλία ὁρισμένων, ἡ φυγὴ πολλῶν πρὸς τὴν Ἔδεσσα, ἀλλὰ καὶ μακρύτερα πρὸς τὶς Σέρρες, τὴν Δράμα, τὸ Μελένικο, ἡ ἀκατάπαυστη δραστηριότητα τοῦ Καρατάσου καὶ τοῦ Γάτσου, ἡ πρώτη ἑλληνικὴ νίκη στὴν μονὴ τῆς Δοβρᾶς, οἱ λυσσαλέες ἐπιθέσεις τοῦ Μεχμὲτ Ἐμὶν ἀποτελοῦν τὰ κύρια γεγονότα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν· ὁ Μεχμὲτ μάλιστα εἶχε προτείνει στὸν Ζαφειράκη, τὸν αὐτοαποκαλούμενο Ἀχιλλέα ἤ Ἐπαμεινῶνδα, κατὰ τὴν εἰρωνικὴ ἔκφραση τοῦ Ἄγγλου προξένου τῆς Θεσσαλονίκης, μέσῳ τριῶν ἱερῶν ὁμήρων του, γενικὴ ἀμνηστεία.

……….Τὴν ἐξαιρετικὰ δυσχερὴ θέση τῶν ἐπαναστατῶν ἐπεδείνωνε καὶ ἡ προδοτικὴ στάση τῶν ἀντιπάλων τοῦ Ζαφειράκη, τοῦ προκρίτου Μάμαντη καὶ τοῦ γιατροῦ του, Μεχμὲτ Ἀντωνάκη, ποὺ ὄχι μόνον ἐνεργοῦσαν ὡς Πέμπτη φάλαγγα μὲς στὴν πόλη, ἀλλὰ καὶ ποὺ στὸ τέλος, πρόδωσαν μυστικὸ πέρασμα στὰ ὀχυρᾶ, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ τοῦρκοι νὰ ξεχυθοῦν στὴν μαρτυρικὴ Νάουσα. Τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν γνωστά· οἱ φόνοι, οἱ λεηλασίες, οἱ βιασμοί, ἡ καταστροφὴ πενῆντα καὶ πλέον εὑημερούντων χωριῶν τῆς περιοχῆς, ἡ θυσία τῶν δεκατριῶν νεανίδων τῆς Νάουσας στὴν Ἀράπιτσα, ἡ σφαγὴ 1500-2000 αἰχμαλώτων στὴν θέση Κιόσκ, ἔξω ἀπό τὴν πόλη, ἔμπροσθεν τοῦ νικητοῦ Μεχμὲτ ποὺ κάπνιζε ἀτάραχος τὸν ναργιλὲ του…


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση