Η ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

,

Βασίλειο τῆς Θρᾲκης-Λυσίμαχος 305-281 π.Χ. - πορτραῖτο τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου. (Kingdom of Thrace, Lysimachos, 305 - 281 B.C., Portrait of Alexander the Great)
Βασίλειο τῆς Θρᾲκης-Λυσίμαχος 305-281 π.Χ. – πορτραῖτο τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου. (Kingdom of Thrace, Lysimachos, 305 – 281 B.C., Portrait of Alexander the Great)

,

Στὶς 19 Ἀπριλίου 1944 ἤλθε στὸ φῶς ἀκόμη μία ἀρχαιολογικὴ ἀπόδειξη τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Θρᾲκης.Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β’Π.Π. ἀνακαλύφθηκε τυχαία πάνω σὲ λόφο κοντὰ στὴν ἀρχαία θρᾳκικὴ πρωτεύουσα τῆς Σευθόπολης (κοντὰ στὸ σημερινὸ Καζανλὰκ, 190 χιλιόμετρα ἀνατολικὰ τῆς Σόφιας), ταφικὸ μνημεῖο (θολωτὸς τάφος) δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. Εἶναι τμῆμα μιᾶς θρᾳκικῆς νεκρόπολης. Συντίθεται ἀπὸ ὑπαίθριο πρόδρομο, στενὸ διάδρομο (δρόμο) καὶ κυκλικὸ ταφικὸ θάλαμο. Διακοσμεῖται μὲ τοιχογραφίες ποὺ ἀπεικονίζουν ἕνα ζεῦγος Θρᾳκῶν σὲ ἐπικήδειο τελετουργικὸ (νεκρόδειπνος).

Οἱ ἀνασκαφὲς ὁλοκληρώθηκαν τὸ 1946 καὶ ἡ ΟΥΝΕΣΚΟ ἐκτιμῶντας τὴν ἄριστη κατάσταση τῶν τοιχογραφιῶν ποὺ βρέθηκαν, τὸ ἐνέταξε στὴν Παγκόσμια Λίστα Μνημείων μὲ Ἱστορικὴ Σημασία. Στὶς μέρες μας οἱ ἐπισκέπτες τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, μποροῦν νὰ δοῦν ἕνα πιστὸ ἀντίγραφο, διότι τὸ πρωτότυπο ἔχει σφραγισθεῖ γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν φθορὲς στὶς εὐαίσθητες τοιχογραφίες. Οἱ δυνατότητες ποὺ προσφέρει τὸ ταφικὸ μνημεῖο στοὺς ἀρχαιολόγους εἶναι σημαντικὲς μιᾶς καὶ ὁ τύπος του ἀποτελεῖ ἄλλη μία ἀπόδειξη – στὶς πολλὲς προϋπάρχουσες ἀπὸ ἱστορικὰ συγγράμματα ἐνδείξεις – γιὰ τὴν πολιτιστικὴ παρουσία τῶν Ἑλλήνων στὸν εὐρύτερο Θρᾳκικὸ χῶρο. Πολύτιμες ἐπίσης πληροφορίες πάρθηκαν ἀπὸ τὶς σὲ ἀρίστη κατάσταση τοιχογραφίες γιὰ τὴν ζωὴ τῶν Θρᾳκῶν. Στὴν θολωτὴ στέγη τοῦ νεκρικοῦ δωματίου, βρέθηκε τὸ κύριο μέρος τῶν τοιχογραφιῶν. Ἔχουν θέμα τὴν νεκρικὴ γιορτὴ ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν θάνατο τοῦ εὐγενοῦς. Αὐτὴ ἡ ἀνακάλυψη ἔδειξε μὲ σαφήνεια τὴν ὕπαρξη τοῦ ἐθίμου τῆς νεκρικῆς γιορτῆς καὶ στὴν περιοχὴ τῆς Θρᾲκης, ἑνὸς ἐθίμου ποὺ πρωτοεμφανίστηκε στὸν κυρίως Ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ μέσῳ τῶν ἀποικιῶν ἔφθασε σὲ κάθε ἄκρη τῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου, ἀπὸ τὴν Ποσειδωνία τῆς Νοτίου Ἰταλίας ἔως τὴν Ἀπολλωνία τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ μὲ μικρὲς παραλλαγὲς, ἀπαντάται μέχρι σήμερα σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος. Σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Θρᾲκης ἔως καὶ τὴν σύγχρονη ἱστορία μας, οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι τοῦ κεκοιμημένου τρῶνε στὸ μνῆμα ὅπως συνήθιζαν οἱ Ἕλληνες τῶν ἀρχαίων καὶ μεσαιωνικῶν χρόνων.

ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

Διαμαντῆ Τριαντάφυλλου. Ἀρχαιολόγου, Προϊσταμένου Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Κομοτηνῆς.

Ἡ κοινὴ φυλετικὴ καταγωγὴ Ἑλλήνων καὶ Θρᾳκῶν, ὁδήγησε τοὺς δύο λαοὺς σὲ κοινὴ ἱστορικὴ πορεία. Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἀναφέρεται συχνὰ σὲ πρόσωπα καὶ μύθους ποὺ μαρτυροῦν στενὲς σχέσεις τῶν ἑλληνικῶν καὶ θρᾳκικῶν φύλων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐγκατάστασής τους στὴν χερσόνησο τοῦ Αἴμου. Διάσημοι λυρωδοὶ, μουσικοὶ καὶ ποιητὲς τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας καὶ μυθολογίας ἔχουν θρᾳκικὴ καταγωγή, ὅπως ὁ Εὕμολπος, ὁ Ὀρφέας, ὁ Μουσαῖος, ὁ Θάμαρις.

Τὸν 7ο αἰῶνα π.Χ. ἰδρύθηκαν οἱ ἑλληνικὲς ἀποικίες στὰ παράλια τῆς Θρᾲκης ἀπὸ Ἕλληνες ἀποίκους τῶν νησιῶν τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ τῶν Ἰωνικῶν πόλεων τῆς Μ. Ἀσίας, ὅπως τὰ Ἄβδηρα, ἡ Δίκαια, ἡ Στρύμη, ἡ Μαρώνεια, ἡ Μεσημβρία-Ζώνη, ἡ Δρῦς καὶ ἡ Σάλη. Ἡ ἐκμετάλλευση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας τῶν Κικόνων, Βιστώνων, καὶ Σαπαίων, ὁδήγησε στὴν ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας, τοῦ ἐμπορίου, τῆς ναυσιπλοῒας καὶ τῆς ἀλιείας.  Τὰ νομίσματα τῶν ἑλληνικῶν πόλεων τῆς Θρᾲκης κυκλοφορούσαν ὡς τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Μεσοποταμία καὶ δείχνουν τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ἀκμὴ τους.  Ἡ οἰκονομικὴ τους πρόοδος ἔφερε τὴν ἀνάπτυξη τῶν τεχνῶν καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐξαίρετα ἔργα ἰωνικῆς καὶ ἀττικῆς τέχνης, ὅπως εἰδώλια, κοσμήματα καὶ νομίσματα, μαρτυροῦν τὸ καλλιτεχνικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀποίκων. Ἡ ἀνάδειξη σοφιστῶν, φιλοσόφων, ποιητῶν, καὶ ζωγράφων, ὅπως οἱ Ἀβδηρίτες Πρωταγόρας, Ἀνάξαρχος, Λεύκιππος, Δημόκριτος, Νικαίνετος, καὶ οἱ Μαρωνίτες Σωτάδης, Ἀθηνίων καὶ Ἡγεσίας, ἀποκαλύπτει τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀποίκων. Ὅλες οἱ ἀποικίες ἔγιναν κέντρα ἀκτινοβολίας καὶ ἐξάπλωσης τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

(…) Στὰ χρόνια τῶν Μακεδόνων βασιλέων Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.) καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου (336-323 π.Χ.), τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Θρᾲκης ἔγινε τμῆμα τοῦ ἰσχυροῦ Μακεδονικοῦ κράτους….

 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση