ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΝ ΘΡΑΚΗ (1829-1920)

,

,

Περιεχόμενα:

ΙΙ. Ἔνοπλος δράσις κωμοπόλεων και χωρίων τῆς Θρᾲκης.

  1. Ἔνοπλος δράσις τῶν Ἑλλήνων κατοίκων Σουφλίου.
  2. Ἔνοπλος δράσις τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τοῦ χωρίου Σιμητλῆ.
  3. Ἔνοπλος δράσις τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῶν χωρίων Ιντζέκιοϊ καὶ Κασταμπόλεως.

ΙΙΙ. Ἔνοπλος δράσις Θρᾳκῶν Ὁπλαρχηγῶν.

  1. Καπετὰν Κωστῆς Ιγνάτογλου ἐκ Τσαντῶ Σηλυβρίας.
  2. Καπετὰν Βαγγέλης Ματσιάνης ἐκ Σαλτίκοϊ (Λαβάρων) Ἔβρου.
  3. Καπετὰν Νικόλας ἐκ Σχολαρίου Ἀνατολικῆς Θρᾲκης.
  4. Καπετὰν Μπαχτεβάνογλου ἐκ Κούρναλη Ραιδεστοῦ.
  5. Καπετὰν Στεφανῆς ἐκ Σιμητλῆ Ἀνατολικῆς Θρᾲκης.

……….[ ] Στὴν Θρᾲκη ἐπικρατοῦσαν ἰδιαιτέρως δυσμενεῖς παράγοντες γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἐκδηλωθῇ ἔνοπλη δράση ἀπὸ τοὺς ὑπόδουλους Ἕλληνες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τουρκικῆς δουλείας· οἱ παράγοντες συνίσταντο ἀπὸ τὴν γειτνίαση τῆς Θρᾲκης μὲ τὴν πρωτεύουσα τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους, τὴν διατήρηση στὴν Θρᾲκη μεγάλων τουρκικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικούς, τὴν ἐνδελεχῆ καὶ ἄγρυπνη ἐποπτεία τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως στὴν περιοχή, στὴν ἄσκηση δημογραφικῆς πολιτικῆς μὲ στόχο τὴν μεταβολὴ τοῦ ἐθνολογικοῦ χαρακτῆρα τῆς Θρᾲκης μέσῳ ἐγκαταστάσεως συμπαγῶν τουρκικῶν πληθυσμῶν, καὶ τέλος, στὴν φύση τοῦ ἐδάφους, τὸ ὁποῖο δὲν προσφέρεται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ διάδοση «κλεφτοπόλεμου» μεταξὺ τῶν ἐλαχίστων Ἑλλήνων καὶ τῶν ἀναρίθμητων τουρκικῶν στρατιῶν.

……….Παρὰ τὴν ὕπαρξη τῶν παραπάνω ἀναφερόμενων δυσμενῶν παραγόντων, οἱ Ἕλληνες τῆς Θρᾲκης ἀνέπτυξαν ἀξιόλογη ἔνοπλη δράση κατὰ τοῦ τούρκου κατακτητή, τόσο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μακραίωνης δουλείας τοῦ Ἔθνους, ὅσο καὶ κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

……….Ἡ ἔνοπλη δράση τῶν Θρᾳκῶν ἐναντίον τῶν κατακτητῶν, συνεχίσθηκε ὑπὸ τὶς ἴδιες δυσμενεῖς συνθῆκες καὶ μετὰ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τὸ 1829, ἐπὶ ἕναν περίπου ἀκόμη αἰῶνα μέχρι τὴν (μερικὴ) ἀπελευθέρωσή της καὶ τὴν Ἕνωσή της μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα.

……….[ ] Ἡ Θρᾲκη παραμένουσα ὑπόδουλη ἐπὶ ἕνα ἀκόμη αἰῶνα μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση μέρους τῆς Ἑλλάδος, καὶ παρὰ τὴν προσφορά της στοὺς ἀγῶνες τῶν Πανελλήνων γιὰ τὴν Ἐθνική μας παλιγγενεσία, διεξήγαγε κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, σκληροὺς καὶ αἱματηροὺς ἀγῶνες γιὰ νὰ διατηρήσῃ τὴν Ἑλληνικότητά της καὶ νὰ ἑνωθῇ ἐλεύθερη πλέον, μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα· καὶ αὐτό διότι εἶχε νὰ αντιπαλέψῃ ὄχι μόνο τοὺς τούρκους κατακτητὲς ἀλλὰ καὶ τὰ στίφη τῶν σλάβων τοῦ βορρᾶ….

……….[]Παρακάτω μνημονεύονται ἐνδεικτικῶς ὁρισμένες περιπτώσεις ἐνόπλου δράσεως μερικῶν κωμοπόλεων καὶ χωρίων τῆς Θρᾲκης κατὰ τῶν τούρκων κατακτητῶν, καθῶς καὶ ἐνόπλου δράσεως Θρᾳκῶν Ὁπλαρχηγῶν κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1829 ἔως τὸ 1920.


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση