Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (26/6/1842)

,

Ἀστεροσκοπεῖον Ἀθηνῶν. Ἔκδοσις τῆς Ἑλληνικῆς Ταχυδρομικῆς Ὑπηρεσίας.
Ἀστεροσκοπεῖον Ἀθηνῶν. Ἔκδοσις τῆς Ἑλληνικῆς Ταχυδρομικῆς Ὑπηρεσίας.

,

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (26/6/1842)

 

……….Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁλικῆς ἐκλείψεως ἡλίου στὶς 08:00 τὸ πρωί, πραγματοποιήθηκε ἡ θεμελίωσις τοῦ νεοκλασικοῦ κτηρίου τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν, βάσει σχεδίων τοῦ ἀρχιτέκτονος Schaubert. Ἔτσι, ἡ χώρα ποὺ γέννησε τὴν ἀστρονομικὴ ἐπιστήμη, καὶ ὀνοματοδότησε τὸ Σύμπαν, ἀπέκτησε τὸ σύγχρονο ἀστεροσκοπεῖο της.

……….Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε μὲ μεγάλη ἐπισημότητα, παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος, μελῶν τῆς κυβερνήσεως καὶ Βούρης Γεώργιος 1790-1860 καθηγητής Αστρονομίας και Φυσικής ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝτῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μὲ πλῆθος κόσμου νὰ ἔχει κατακλύσῃ τὴν περιοχή. Ἡ ἰδέα ἱδρύσεως τοῦ Ἀστεροσκοπείου, ἀνῆκε στὸν ἐκ Μακεδονίας καθηγητὴ Ἀστρονομίας καῚ Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γεώργιο Βούρη, καὶ ὑλοποιήθηκε χάρις στὴν δωρεὰ τοῦ εὐργέτου, βαρώνου Γεωργίου Σίνα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος στὴν Βιέννη, ὁ ὁποῖος  διέθεσε 500.000 δραχμές, ποσὸ σημαντικὸ γιὰ τὴν ἐποχή, γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ βασικοῦ κτηρίου.

……….Ὁ ἴδιος χρηματοδότησε τὸν ἐξοπλισμό του, μὲ αὐστριακῆς προελεύσεως μηχανήματα καὶ ὅργανα, καθὼς καὶ τὶς ἐκδόσεις τοῦ ἱδρύματος, ποὺ εἶναι ἰσότιμο μὲ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

……….Ἡ ἐπιλογὴ τῆς χωροθετήσεώς του στὸν Λόφο τῶν Νυμφῶν, ἔγινε ἀπό τὸν καθηγητὴ κ. Βούρη, συνδέεται δὲ μὲ τὸν θρῦλο ὅτι, στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ἔκανε τὶς παρατηρήσεις του ὁ Ἀθηναῖος ἀστρονόμος Μέτων, κατὰ τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ. Βάσει τῶν γεωγραφικῶν συντεταγμένων τοῦ Αστεροσκοπείου ποὺ προσδιόρισε ὁ καθηγητὴς Βούρης, χαρτογραφήθηκε  ἡ  Ἑλλάδα.

……….Στὴν μετώπη, πάνω ἀπό τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ κτηρίου, κυριαρχεῖ τὸ οἰκόσημο τῆς οἰκογενείας Σίνα. Τὸ ἑλληνικὸ Ἀστεροσκοπεῖο, θεμελιώθηκε δύο χρόνια πρὶν ἀπό τὸ πρῶτο ἀμερικανικὸ ποὺ βρίσκεται στὸ Χάρβαρντ, καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸ 1846.

……….Ἀπό τὸ 1842 μέχρι σήμερα, τὸ κτήριο Σίνα, ἀνακαινίστηκε ἀρκετὲς φορές, ἐνῷ ἡ ἐπιστημονικὴ δραστηριότητά του, ἐπεκτάθηκε σὲ πολλοὺς τομεῖς, ἔτσι ὥστε σήμερα νὰ καλύπτῃ θεματολογία ἀπό τὸ ἐσωτερικὸ τῆς γῆς, μέχρι τὸ μακρινὸ διάστημα. Τὰ πέντε ἰνστιτοῦτα του, ποὺ σήμερα καλύπτουν ἕνα μεγάλο ἐπιστημονικό εὔρος, στεγάζονται πλέον σὲ διάφορα νεώτερα κτήρια, ἐνῷ τὸ κτήριο Σίνα, μετατράπηκε τὸ 2008 σὲ Μουσεῖο, ὅπου φιλοξενεῖται ἡ ἱστορικὴ βιβλιοθήκη καὶ ἡ συλλογὴ παλαιῶν ἐπιστημονικῶν ὁργάνων.

……….Τὸ ὄνομα ἑνὸς μέλους τῆς οἰκογενείας Σίνα, τοῦ Σίμωνος, ἔχει δοθεῖ σὲ κρατῆρα τῆς Σελήνης. Ἀπό τοὺς 1452 κρατῆρες τῆς Σελήνης ποὺ ἔχουν λάβει ὀνόματα, οἱ 72 ἔχουν ἑλληνικὰ καὶ ἔχουν σχέση μὲ θεούς, μυθικὰ πρόσωπα, ὀνόματα φιλοσόφων καὶ ἐπιστημόνων· τέσσερα ἀπό τὰ 72, ἀνήκουν σὲ σύγχρονους Ἕλληνες, τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων εἶναι: Ἀντωνιάδης Εὐγένιος, Φωκᾶς Ἰωάννης, Παρασκευόπουλος Ἰωάννης καὶ Σίνας Σίμων.

Πηγὴ πληροφοριῶν : http://www.noa.gr/
Ἐπιμέλεια  κειμένου : Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

 

Αφήστε μια απάντηση