ΑI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗ

,

Promete-na-Pegas-Vazovo  Rhyton with protome Pegasus certainly belonged to a Thracian ruler whose kingdom was located in what is now northeastern Bulgaria.

Rhyton with protome Pegasus certainly belonged to a Thracian ruler whose kingdom was located in what is now northeastern Bulgaria. Ἀρχαιολογικό εὑρημα ποὺ ἀνῆκε σὲ Θρᾷκα ἡγεμόνα, τοῦ ὁποίου τὸ βασίλειο ἐντοπίζεται στὴν περιοχὴ ποὺ τώρα εἶναι βρίσκεται ὑπό βουργαρική κατοχή.

,

ΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ

.
.
.
Περιεχόμενα : Η ΑΧΑΝΗΣ, ΕΠΕΙΤΑ Η ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΘΡΑιΚΗ – ΣΤΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ -Η ΘΡΑιΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ – Η ΠΑΛΑΙΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΡΑιΚΗ – ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΡΑιΚΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑιΚΗΣ.

Ἡ κατὰ μέγα μέρος ἄγνωστος παρὰ τοῖς ἀρχαῖοις πρὸς Βορρᾶν τῆς κυρίως Ἑλλάδος χώρα, ἀπό τὴν ὁποῖαν κατῆλθεν ὁ Ὁρφεύς καὶ οἱ ἄλλοι μυθολογούμενοι ἀοιδοί, φέροντες τὴν παναρχαῖαν ἱερᾶν ποίησιν καὶ τὰς φοιβολήπτους λατρευτικὰς τελετᾶς, ἦτο ἡ ὑπό γενικωτάτην ἔννοιαν κατὰ τὴν ἀρχαιότητα καλουμένη Θρᾲκη.

Πολὺ ἀργότερα, κατὰ τὸν Μεσαίωνα, ἔλαβε τὸ ὅνομα Θρᾲκη ἡ ὡρισμένην ἐδαφικήν ἔννοιαν, ἔχουσα περιωρισμένη χώρα, ἡ παρὰ τὸν Εὔξεινον Πόντον περιοχὴ ἡ ἔχουσα τὴν ὑπέροχον ἱστορικήν τιμὴν, ὅτι εἰς τὴν Ἀνατολικωτάτην αὐτῆς ἄκραν ἤκμασε μία ἀπό τὰς μεγάλας μητροπόλεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ συγχρόνως μία ἀπό τὰς μεγάλας ἱστορικάς πόλεις τῆς ἀνθρωπότητος. Δὲν ὑπάρχει δὲ ἐν τῷ κόσμῳ χώρα, τῆς ὁποῖας ἡ ὁνομασία νὰ ἔλαβε τόσον ποικίλας καὶ περιπετειώδεις ἐννοίας, ὁπως ἡ ὁνομασία Θρᾲκη…
,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

****************************************************************************

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὴν ἐξαιρετική ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ Χαράλαμπου Σπυρίδη – http://users.uoa.gr/~hspyridis/, – στὴν ὀποία παρουσιάζει τὰ ἀποτελέσματα τῆς πολυετοῦς του ἔρευνας (ἀπό τὸ 1988), μετὰ τὴν ἀποκωδικοποίηση τοῦ ἐπιγράμματος χρυσοῦ δακτυλιδίου, ἀνακαλυφθέντος στὴν περιοχὴ τῆς Θρᾲκης, ποὺ σήμερα, καλείται Ἐζέροβο.

Μεταξὺ πολλῶν σημαντικῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς τῆς ἔρευνας, ἀποστομώνονται καὶ ὅσοι ἀμφισβήτησαν ὅτι ἡ θρᾳκικὴ εἶναι ἀρχαία ἐκδοχή τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.

Στὸ 03:29 ἀναφέρονται οἱ Ἀγριάνες, Ἱππόμαχοι =Πομᾶκοι.

*****************************************************************************

Περισσότερα ἀπό τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Σπυρίδη μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε στό :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNSgsdSECvGID9AxtHkuzYdjni_OgTTnL
.

Αφήστε μια απάντηση