Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Ο σαλπιγκτής του 5 42 Συντάγματος Ευζώνων στη Μικρά Ασία. Φέρει αραβίδα μάνλιχερ.
Σαλπιγκτὴς τοῦ 5/42 Συντάγματος Εὐζώνων στὴν Μικρᾶ Ἀσία.

,

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

…………Ὁ πόλεμος τῶν «Συμμάχων» θὰ διακρίνεται πάντοτε διὰ τοῦ μεγάλου ρόλου, τὸν ὁποῖον ἔπαιξεν ἡ λόγχη εἰς τὰς διαφόρους μάχας. Εἶνε γνωστότατον ὄτι καὶ κατὰ τοὺς δύο πολέμους, οἱ Βούλγαροι ἐξεδήλωσαν τὴν ἐθνικήν των κλίσιν πρὸς τὴν ψυχρὰν λεπίδα ὡς ὄργανον ὄχι μόνον ἐπιθέσεως, ἀλλά καὶ ἀμύνης.

……….Εἰς τὸ σημεῖον ὅμως τοῦτο, ἀντιθέτως πρὸς τὰς προεσχηματισμένας ἤδη ἀντιλήψεις – διότι ὁ Ἕλλην δὲν ἐθεωρεῖτο κοινῶς ὡς λογχομάχος – οἱ Βούλγαροι εὕρον τοὺς διδασκάλους των εἰς τοὺς Ἕλληνας. Ἡ ἐξήγησις τοῦ φαινομένου τούτου πρέπει ν’ ἀναζητηθῇ εἰς τὴν καταπληκτικὴν ὁρμήν τοῦ Ἑλληνικοῦ πεζικοῦ, περὶ οὗ ἐγένετο ἤδη ἡ προσήκουσα μνεία, καὶ εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχεν ἐνταθῇ εἰς τὸ ἀκρότατον ὅριον ἡ πατριωτικὴ προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων, συνεπείᾳ τῆς προδοτικῆς Βουλγαρικῆς ἐπιθέσεως καὶ τῶν φρικαλεοτήτων, τὰς ὁποίας διέπραττε καθ’ ὁδόν ὁ κατατροπωθεὶς στρατός.

……….(…) Κατὰ τὴν νικηφόρον των προέλασιν, [Β’ Βαλκανικὸς πόλεμος], οἱ Ἕλληνες συνέλαβον καὶ ἐκυρίευσαν:

Αἰχμαλώτους πολέμου (ἐν οἶς καὶ 71 ἀξιωματικούς) 5.330, τηλεβόλα 84, κάρρα πολεμοφοδίων 215, πολυβόλα 9, ἐπαναληπτικά ὅπλα ( μὴ ὑπολογιζομένων τῶν παλαιοτέρου τύπου τοιούτων). 7.900, μεταγωγικὰ κάρρα ὑπέρ τὰ 500, ὀβίδας 7.910, ἄκαπνα βλήματα 589, φυσίγγια 1.200.000.

……….(…) Ἰδέτε ἀντί ποίου τιμήματος ἐξηγόρασεν ἡ Ἑλλάς τὴν δόξαν της:

Ἀξιωματικοί φονευθέντες ἐν μάχῃ 140, ἀξιωματικοί πληγωθέντες 429, στρατιῶται φονευθέντες 1.857, στρατιῶται πληγωθέντες 18.888, ἀξιωματικοί ἀποθανόντες ἐξ ἀσθενειῶν 26, στρατιῶται ἀποθανόντες ἐξ ἀσθενειῶν 540.

Ἐν συνόλῳ δηλαδὴ ἄνδρες ἐκτός μάχης ἐντός ἑνός τριακονθημέρου 21.880.


  • Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Κρώφορδ Πράϊς: «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ»

Αφήστε μια απάντηση