ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

,

,

……….Στὶς 15 Αὐγούστου 1821, στὴν Ἀργυρούπολη τοῦ νομοῦ Τραπεζοῦντος καὶ ἕδρα τῆς ἐπαρχίας Χαλδίας, τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς ἐκκλησίας, 25 πρόκριτοι, «….συνελθόντες παρὰ τῷ Μητροπολίτη Χαλδίας καὶ Χερροιάνων Σιλβέστρου Β΄Λαζαρίδη, ἐγένοντο κοινωνοὶ τῆς Ἐθνικῆς ἀποστολῆς καὶ προσέφερον ἀνεξαιρέτως πάντες μετὰ τῶν πολιτῶν τὴν συνδρομὴν των. Ἀπεφασίσθῃ δὲ ὅπως ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καὶ Οἰκονόμος τῆς Μητροπόλεως Π.Τριαντάφυλλος Λαζαρίδης, περιέλθῃ τὴν ἐπαρχίαν καὶ ἀθροίσῃ συνδρομᾶς. Οὕτῳ λοιπὸν, ἐν διαστήματι μηνός, συνηθροίσθῃ τὸ ποσόν 12.000 γροσίων (ποσὸν σημαντικὸν τὴν ἐποχήν ἐκείνην), ὅπερ καὶ παρεδόθῃ τοῖς δύο ἀποστόλοις ἔναντι ἀποδείξεως, χάριν τοῦ μεγάλου ἐθνικοῦ ἔργου, τῆς Ἀναστάσεως τῆς Πατρίδος. Οἱ ἀπόστολοι εἶχαν προσεγγίσει μὲ ἄκρα μυστικότητα τὸν Μητροπολίτη ὡς ἀπεσταλμένοι τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας· μεταξὺ τῶν πειστηρίων τῆς αποστολῆς τους ἦταν καὶ  ἐπιστολές ὑπογεγραμμένες ἀπό τὸν ἀείμνηστο Γρηγόριο Ε΄. 

……….Ἦτο μῆν Αὔγουστος τοῦ 1821. Ὁ ἅγιος καὶ ἐθνομάρτυς μητροπολίτης Χαλδίας καὶ Χερροιάνων Σιλβέστρος ὁ Β΄Λαζαρίδης, ὁ ἐκ τῆς Μεγ. Σίδης τῆς ἐπ. Χαλδίας, ἠγέρθῃ ἀπὸ πρωΐας καὶ νιφθεῖς, προσηυχήθη ἐπὶ μίαν καὶ πλέον ὥραν ὑπὲρ τῆς κραταιώσεως τῆς πίστεως καὶ τοῦ Γένους, τοῦ τότε σφαγιαζομένου, προπηλακισμένου, καταδιωκομένου, ὑβριζομένου, χάριν τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ ἐλευθερίας.

……….Ἀπὸ τινὸς χρόνου, πολλαὶ διαδόσεις διεδίδοντο ἐν Τουρκίᾳ εἰς βάρος τοῦ δούλου καὶ ἐλευθερίαν ἐπιδιώκοντος ἑλληνισμοῦ ὅτε ὁ Μωρέας (ἡ Πελοπόννησος) ἐπαναστάτησεν, ὅτι σφάζονται οἱ ἐν Ἑλλάδι Τοῦρκοι, ὅτι ἀπειλεῖται ἐν Βυζαντίῳ ἡ ζωὴ τοῦ Σουλτάνου, ὅτι ἡ Ῥωσσία ὑποκινεῖ τὸ ἔργον τῶν Ἑλλήνων, ὅτι ἐν ταῖς παριστρίοις χώρας οἱ Ἕλληνες μεγαλέμποροι διαβούλια ποιοῦσι ὑπὲρ τῆς ἐπαναστάσεως καὶ ὅτι ἐπίκειται καὶ ὁ ἀντίκτυπος ἐν Τουρκίᾳ διὰ τῆς σφαγῆς τῶν Χριστιανῶν, ἐπιβεβαίουν δὲ ταῦτα καὶ οἱ ἐπισκεπτόμενοι τὸν Μητροπολίτην Τοῦρκοι ἀγάδες τῆς Ἀργυροπουπόλεως καὶ πολλὰ πρωτάκουστα διέδιδον εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν.

Ὁλόκληρο  τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση