ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – Τὸ πρῶτο Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος

,

Στολὴ Ἀξιωματικῶν τοῦ πυροβολικοῦ καὶ μαθητῶν τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. Εἰκόνα ἀπὸ τὸ βιβλιο «Στολὲς Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ» τοῦ Ἀραβαντινοῦ Πάνου.
Στολὴ Ἀξιωματικῶν τοῦ πυροβολικοῦ καὶ μαθητῶν τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. Εἰκόνα ἀπὸ τὸ βιβλιο «Στολὲς Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ» τοῦ Ἀραβαντινοῦ Πάνου.

……….«Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Καποδίστριας, στὴν προσπάθειά του νὰ προικίσῃ τὸν Στρατὸ τοῦ νεοσύσταστου Ἑλληνικοῦ Κράτους μὲ ἱκανὰ καὶ ὑψηλῆς κατάρτισης στελέχη γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἔδωσε ἐντολὴ στὸ νεοσυσταθὲν πολεμικὸ Συμβούλιο ὑπὸ τὸν Χέυδεκ, νὰ ὀργανώσῃ Ἵδρυμα γιὰ τὴν στρατιωτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐκπαίδευση νέων, οἱ ὁποῖοι μία μέρα θὰ κατατάσσονταν στὸν στρατὸ ὡς ἀξιωματικοί.

……….Τοὺς μέλλοντες αὐτοὺς ἡγήτορες ὀνόμασε «Εὐέλπιδες», καλὲς ἐλπίδες τοῦ Ἔθνους. Παρ’ ὅλο ποὺ τὸ πρῶτο ψήφισμα «Περὶ συστάσεως λόχου γυμναστῶν Εὐελπίδων» δημοσιεύθηκε τὴν 21η Δεκεμβρίου 1828 στὴν Γενική Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος, ἡ λειτουργία τοῦ Σχολείου τῶν Εὐελπίδων ἄρχισε ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου 1828, ἕξι μῆνες πρωθύστερα.»

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Τὸ πρῶτο Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικὸ Ἴδρυμα τῆς Ἑλλάδος

Κείμενο: Ἀντγος ἐ.ἀ. Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης. Ἐπίτιμος Διοικητὴς τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. (Στρατιωτικὴ Ἐπιθεώρηση. Μάϊος-Ἰούνιος 2005).

……….Στὶς 11 Ἰανουαρίου τοῦ 1828, ἀγκυροβολοῦσε στὴν Αἴγινα, δίπλα σὲ δύο γαλλικὰ πολεμικά, τὸ ἀγγλικὸ δίκροτο War Spite, ποὺ ἔφερε στὴν Ἑλλάδα τὸν πρῶτο Κυβερνήτη. Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ ἐπιτροπὴ ὅπως λεγόταν τότε ἡ προσωρινὴ Κυβέρνηση – τὸ Βουλευτικό, οἱ ἀρχὲς καὶ ὁ λαὸς δέχθηκαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸν Καποδίστρια. Ὁ δρόμος ἀπὸ τὴν παραλία τῆς Αἴγινας ἔως τὴν ἐκκλησία τῆς Παναγίας, ποὺ χρησίμευε καὶ γιὰ Βουλευτήριο, εἶχε στρωθεῖ μὲ δάφνες. Ἡ Βουλὴ ὑπεδέχθη τὸν Κυβερνήτη μὲ τὰ πλέον ζωηρὰ δείγματα τιμῆς καὶ ἀγάπης. Σύμφωνα μὲ τὸ ἔνατο ψήφισμα τῆς Γ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, ὁ Καποδίστριας ἀνελάμβανε τὴν Κυβέρνηση ἑνὸς κράτους, τὰ σύνορα τοῦ ὁποίου δὲν εἶχαν ἀκόμη γεωγραφικῶς προσδιορισθεῖ.

……….Ὁ πόλεμος μὲ τὴν τουρκία ἐξακολουθοῦσε. Ἡ Ἀνατολικὴ Στερεᾶ Ἑλλάδα, μετὰ τὸν ἡρωικὸ θάνατο τοῦ Καραϊσκάκη καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἀκροπόλεως, εἶχε καταληφθεῖ ἀπὸ τὸν Κιουταχῆ. Στὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα ἡ τουρκικὴ παντιέρα ἀνέμιζε πάνω ἀπὸ τὰ ἔνδοξα ἐρείπια τοῦ Μεσολογγίου. Στὴν Πελοπόννησο, ὁ Ἰμπραήμ, ὕστερα ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ Στόλου του στὸ Ναυαρῖνο, καὶ προβλέποντας τὴν σύντομη ἀναχώρησή του ἀπὸ τὸν Μωριά, εἶχε βαλθεῖ μὲ μανία νὰ ξεριζώσῃ ὅ,τι εἶχε ἀφήσει ὄρθιο ὁ πόλεμος ἑπτά χρόνια. (…) Καὶ κοντὰ στὰ ἐρείπια καὶ τὶς καταστροφὲς τοῦ πολέμου, ὑπῆρχε τέλεια διοικητικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξάρθρωση.

……….Ἡ Κυβέρνηση τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀνίσχυρη νὰ ἐπιβληθῇ στὰ ἀσύνταχτα Σώματα, περιπλανᾶτο ἀπὸ τὸν Πόρο στὸ Ναύπλιο καὶ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο στὴν Αἴγινα, γιὰ ν’ ἀποφύγῃ τοὺς ἐξευτελισμούς καὶ τὴν βία.  Ἡ ἄφιξη τοῦ Καποδίστρια στὴν  Ἑλλάδα, ἔδωσε νέα τροπὴ ἐκτὸς ἀπὸ προσπάθεια δημιουργίας κράτους καὶ στὰ στρατιωτικὰ πράγματα τῆς χώρας. Λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἄφιξή του, συγκρότησε πολεμικὸ συμβούλιο ὑπὸ τὴν προεδρία του, γιὰ νὰ ρυθμίσῃ ζητήματα στρατοῦ καὶ στόλου. Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια νὰ μεταβάλῃ σὲ τακτικὸ στρατὸ τὰ ἄτακτα σώματα τῶν διαφόρων καπεταναίων.

……….Μὲ διάταγμα ποὺ δημοσίευσε (13/2/1828), τὰ «ἀεικίνητα» σχηματίζονταν σὲ ὀκτὼ χιλιαρχίες. Φρόντισε μάλιστα, οἱ χιλιαρχίες νὰ σχηματισθοῦν ἀπὸ διαφόρους στρατιῶτες, ὥστε νὰ ἐκλείψῃ ἡ ἄμεση ἐπιρροὴ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς χιλιαρχίας στοὺς στρατιῶτες, ἀπαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ δημιουργία Ἐθνικοῦ Στρατοῦ. Ὁ μετασχηματισμὸς αὐτὸς δὲν ἦταν εὔκολος.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Τὰ πρῶτα στάδια λειτουργία τῆς σχολῆς τῶν Εὐελπίδων

……….Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Καποδίστριας, στὴν προσπάθειά του νὰ προικίσῃ τὸν Στρατὸ τοῦ νεοσύσταστου Ἑλληνικοῦ Κράτους μὲ ἱκανὰ καὶ ὑψηλῆς κατάρτισης στελέχη γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἔδωσε ἐντολὴ στὸ νεοσυσταθὲν πολεμικὸ Συμβούλιο ὑπὸ τὸν Χέυδεκ, νὰ ὀργανώσῃ Ἵδρυμα γιὰ τὴν στρατιωτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐκπαίδευση νέων, οἱ ὁποῖοι μία μέρα θὰ κατατάσσονταν στὸν στρατὸ ὡς ἀξιωματικοί. Τοὺς μέλλοντες αὐτοὺς ἡγήτορες ὀνόμασε «Εὐέλπιδες», καλὲς ἐλπίδες τοῦ Ἔθνους. Παρ’ ὅλο ποὺ τὸ πρῶτο ψήφισμα «Περὶ συστάσεως λόχου γυμναστῶν Εὐελπίδων» δημοσιεύθηκε τὴν 21η Δεκεμβρίου 1828 στὴν Γενική Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος, ἡ λειτουργία τοῦ Σχολείου τῶν Εὐελπίδων ἄρχισε ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου 1828, ἕξι μῆνες πρωθύστερα.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση