ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Κεφάλας σηκώνει τη σημαία τής ελευθερίας στα τείχη τής Τριπολιτσάς. Έργο τού Πέτερ φον Χες.
23 Σεπτεμβρίου

490 π.Χ.—Σύμφωνα με κάποιες πηγές, σήμερα κατέληξε η μεγάλη μάχη τού Μαραθώνα (βλ.& 12/9).

480 π.Χ.—Σύμφωνα μὲ κάποιες πηγές, ὁ ἑλληνικὸς στόλος ὑπὸ τὸν Θεμιστοκλῆ κατατρόπωσε τὸν περσικὸ στόλο στὴν καθοριστικὴ Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας στὶς 22 ἤ 23 Σεπτεμβρίου. Ἐπικρατέστερη ὅμως ἡμερομηνία εἶναι ἡ 28η Σεπτεμβρίου. Ὁ Βάσκος ἑλληνιστὴς  Χουὰν Χοσὲ Πουχάνα Ἄρθα, ἔχει γράψει γιὰ τὴν σημασία τῆς ναυμαχίας τὰ ἑξῆς, στὸ περιοδικὸ (Halcon) Ἰέραξ, ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας τῆς Βασκωνίας** «[…] Ἡ ἑλληνικὴ νίκη κατὰ τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος ἐπὶ τῶν δυνάμεων τοῦ Ξέρξου ἀποτελεῖ τὸ πλέον ἀξιοσημείωτο γεγονὸς διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ καθὼς ἐκφράζει τὸν ἑλληνικὸ θρίαμβο ἔναντι τῶν ἀπαιτήσεων τῆς Περσικῆς αὐτοκρατορίας. Ἀπαιτήσεις ποὺ δὲν ἦσαν μόνον ἡ ἐκδίκησις γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς περσικῆς στρατιᾶς στὸν Μαραθῶνα, ἀλλὰ ἡ ὑποταγὴ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν μορφὴ μιᾶς ἐπὶ πλέον σατραπίας τοῦ ἀχανοῦς περσικοῦ κράτους. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἐάν νικοῦσε τότε ὁ Πέρσης, οὐδέποτε ἡ Δύσις θὰ ἔφθανε νὰ γίνῃ αὐτὸ ποὺ εἶναι σήμερα. Ἡ 28η Σεπτεμβρίου τοῦ 480, πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἡ ἀληθινὴ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἀφοῦ οἱ ἑλληνικὲς νίκες στὶς Πλαταιὲς καὶ στὴν Μυκάλη δὲν εἶναι παρὰ τὸ τελειωτικὸ κτύπημα ποὺ δέχθηκε ἡ περσικὴ στρατιὰ μετὰ τὴν καταστροφὴ ποὺ ὑπέστη στὴν Σαλαμίνα. Ἡ ναυμαχία λοιπὸν τῆς Σαλαμίνος καὶ τῆς Ἰμέρας, ἔθεσαν τέλος στὶς διεκδικήσεις τῶν Περσῶν καὶ τῶν Καρχηδονίων. Ἐάν διαθέταμε (οἱ Εὐρωπαῖοι) πράγματι Εὐρωπαϊκὴ συνείδηση, αὐτὲς οἱ ἡμερομηνίες θὰ ἔπρεπε νὰ θεωροῦνται καὶ νὰ ἑορτάζονται ὡς οἱ πλέον ἀξιομνημόνευτες ἐπέτειοι καὶ τῆς δικῆς μας, Δυτικῆς ἱστορίας.»   Γιὰ τὴν Νίκη Σαλαμίνας ὁ Σιμωνίδης ὁ Κεῖος ἔγραψε : (ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα) «[…] ἥς οὔθ Ἕλλησιν οὔτε βαρβάροις ἐνάλιον ἔργον εἴργασται λαμπρότερον, άνδρεία μὲν καὶ προθυμία κοινῇ τῶν ναυμαχησάντων, γνώμῃ δὲ καὶ δεινότητι τοῦ Θεμιστοκλέους.» (**Βασκικὸ ἵδρυμα ποὺ ἔχει ὡς στόχο τὴν μελέτη καὶ τὴν διάδοση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὴν Χώρα τῶν Βάσκων).

867.—Ο συμβασιλέας Βασίλειος (ιδρυτής τής Μακεδονικής Δυναστείας), δολοφόνησε τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ (842-867) τής δυναστείας τού Αμορίου, γιά να λάβει την θέση του. Ο Μιχαήλ Γ΄ ήταν γυιός και διάδοχος τού Θεόφιλου, ανήλθε δε στον θρόνο σε ηλικία τριών ετών υπό την εποπτεία τής μητέρας του Θεοδώρας. Χαρακτηρίστηκε καθ’ υπερβολή ως βάναυσος, βίαιος, φιλήδονος και μέθυσος, μέχρι που η έρευνα ορισμένων ιστορικών τον αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό. Επί βασιλείας του και με την καθοδήγηση τού θείου του και Καίσαρα Βάρδα, το Πανδιδακτήριο τής Μαγναύρας  γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση. Επί βασιλείας του επίσης Πατριάρχης ήταν ο Φώτιος, ο οποίος ανέλαβε μία δυναμική πολιτική γιά τον εκχριστιανισμό και επέκταση τού πολιτισμού και τής επιρροής τής Ρωμανίας στους εκτός συνόρων τής Αυτοκρατορίας  λαούς. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν η αποστολή των Κύριλλου και Μεθόδιου στην Μοραβία και ο εκχριστιανισμός των βούργαρων. Τότε ήταν που τους παραχωρήθηκε μετά την συνθήκη ειρήνης τμήμα τής Θράκης, τού οποίου τα όρια ξεκινούσαν από την λεγόμενη Σιδηρά, σύνορο μέχρι τότε ανάμεσα στους δικούς μας και στους βούργαρους, μέχρι την Δεβλετό, η οποία από τότε ονομάστηκε Ζαγορά. Ο άπληστος όμως βασιλιάς τους, Βόγορης, θέλοντας να αποκομίσει κέρδη και από τους Φράγκους, προφασίστηκε αμφιβολίες γιά το Ανατολικό δόγμα και ζήτησε να υπαχθεί η βουργαρία στην δικαιοδοσία τού πάπα, ο οποίος φυσικά δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Στην περιοχή τής Μικράς Ασίας, μετά την πτώση τού Αμορίου – τραυματικό γεγονός γιά τους Ρωμαίους – οι επιδρομές των Αράβων συνεχίζονταν. Χαρακτηριστική νίκη των ρωμαϊκών στρατευμάτων μετά από αυτό, ήταν η καταστροφή τού στρατού τού εμίρη τής Μελιτηνής από τον Δομέστικο των Σχολών Πετρωνά, θείο τού Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄, το 863, νίκη που στέρησε από τους Άραβες μία πολύτιμη βάση επιθέσεως.

.—Στον θρόνο τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανεβαίνει ο Βασίλειος Α’ ο Μακεδών, γενάρχης τής Μακεδονικής δυναστείας. Γεννημένος στην Χαριούπολη Ραιδεστού τής Θράκης, έχοντας μία ανοδική πορεία στην διοικητική ιεραρχία, κατέλαβε την θέση τού Παρακοιμώμενου (ανώτατου διοικητή τής ρωμαϊκής διοικήσεως με μεγάλη εξουσία), κερδίζοντας την εύνοια τού Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄. Όταν έλαβε τον τίτλο τού συμβασιλέα, έδειξε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας την επιμελή διεξαγωγή των υποθέσεων, αποφεύγοντας επιδεικτικά την συμμετοχή στα γλέντια τού Αυτοκράτορα. Κατά την διάρκεια τής βασιλείας του, ο Βασίλειος μεταξύ άλλων κατέλυσε οριστικά το κράτος των Παυλικιανών (θρησκευτική αίρεση), μετά από μακροχρόνιες συγκρούσεις τής Αυτοκρατορίας μαζί τους. Τα υπολείμματά τους, ο Ιωάννης Τσιμισκής μετέφερε αργότερα στην Θράκη, όπου ενώθηκαν με τους απογόνους Παυλικιανών που επίσης είχε μεταφέρει παλαιότερα ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄. Εγκαταστάθηκαν στην Φιλιππούπολη δημιουργώντας νέα προβλήματα, συνεργαζόμενοι με Πετσενέγους και Κουμάνους.

1063.—Σφοδρότατος και φονικός σεισμός, μεγέθους 7,3 Ρίχτερ, έπληξε την Βασιλεύουσα και την ευρύτερη περιοχή. Με επίκεντρο την Προποντίδα, σκόρπισε καταστροφές και θάνατο στην Πόλη, στην Κύζικο και την Νίκαια, μέχρι την Ραιδεστό και το Μυριόφυτο τής Ανατολικής Θράκης. Οι νεκροί και οι υλικές καταστροφές στις κοντινές πόλεις, έφτασαν σε μεγάλο αριθμό.

1570.—Οι τούρκοι πολιορκητές τής Αμμοχώστου, καταφέρνουν να υψώσουν μικρό φρούριο στον σκόπελο έξω από το λιμάνι τής πόλεως.

1605.—Συνεχίζουν οι πειρατικές επιδρομές των Φλωρεντινών στην περιοχή τής ΝΔ Μικράς Ασίας (βλ.19, 21, 22 Σεπτ.), με σημερινή λεία ένα καραμουζάλ (είδος πλοίου) έμφορτο εμπορευμάτων, αλλά και διακοσίων πενήντα τούρκων οι οποίοι σκλαβώθηκαν από τους Δυτικούς.

1672.—Οι τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Νικόλαο από το Καρπενήσι. Ο Νικόλαος ήταν μόλις 15 ετών, ένας από τους νεώτερους νεομάρτυρες τού Γένους των Ελλήνων.

1696.—Απεβίωσε στο Τιργοβίστε τής Βλαχίας ο Πατριάρχης Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (κατά κόσμον Κομνηνός). Το μνήμα του βρίσκεται στο μοναστήρι τού Ραντού Βόδα, μετόχι τής Μονής Ιβήρων, όπου έζησε κατά τα τελευταία του χρόνια. Στον πατριαρχικό θρόνο ανήλθε πέντε φορές, τα διαστήματα 1671-1673, 1676-1679, 1682-1684, 1686-1687 και 1693-1694.

1805.—Ο τσάρος τής Ρωσίας Αλέξανδρος και ο σουλτάνος, υπογράφουν νέα αμυντική συνθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, η Ρωσία εγγυάται την ακεραιότητα τής Επτανήσου, ενώ σε αντάλλαγμα η Πύλη θα επιτρέπει στα ρωσικά πολεμικά πλοία να διαπλέουν τα στενά, σε όλη την διάρκεια τού πολέμου εναντίον τής Γαλλίας.

1814.—Ο Ιωάννης ο εκ Μουσουλμάνων, νεομάρτυρας από την Κόνιτσα, εκτελείται από τους τούρκους.

1821.—«Ἀπελευθέρωσις Τριπόλεως. Ἀρχηγοὶ ἦσαν οἱ Θ. Κολοκοτρώνης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κρεβατᾶς, Γιατράκος, Κεφάλας, Πλαπούτας, Δεληγιάννης, συνταγματάρχης Βουτιέ κ.ἄ.» Οι Έλληνες, μετά από μακροχρόνια πολιορκία, εισέρχονται στην Τρίπολη, όπου είχαν καταφύγει πάνω από 40.000 τούρκοι από διάφορα μέρη τής Πελοποννήσου. Οι πρώτοι αναρριχηθέντες στα τείχη ήταν οι Μ. Δούνιας, Αυραντίτης, Γ. Ρουμάνης, Π. Κεφάλας κ.α. Ο τελευταίος, αφού έστησε την ελληνική σημαία στις επάλξεις, άνοιξε την καλούμενη «Αναπλιώτικη πόρτα», από όπου εισήλθαν τα σώματα των Θ. Κολοκοτρώνη, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Γιατράκου, Α. Κονδάκη, Π. Ζαφειροπούλου και άλλων οπλαρχηγών. Στους αλβανούς που βρίσκονταν στην πόλη, επιτράπηκε κατόπιν συμφωνίας να αποχωρήσουν. Άπειρα λάφυρα περιήλθαν στα χέρια των νικητών. Ο Καϊμακάμης, ο Κεχαγιάμπεης, διάφοροι άλλοι επίσημοι τούρκοι και οι γυναίκες των χαρεμιών, παραδόθηκαν στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ο οποίος ανέλαβε με προσωπική του ευθύνη την φύλαξή τους. Η απελευθέρωση τής Τριπολιτσάς αποτέλεσε βαρύτατο πλήγμα γιά τους τούρκους, οι οποίοι έχασαν το κυριότερο έρεισμά τους στην Πελοπόννησο, γι’ αυτό και το γεγονός πανηγυρίστηκε με μεγάλη χαρά από τους Έλληνες.

.—«Παρεδόθη διὰ συνθήκης εἰς τοὺς τούρκους ὁ ἐντός τῆς Μονῆς Σέκου τῆς Μολδαυίας κλεισθεὶς Φαρμάκης. Μετὰ δὲ τὴν παράδοσιν ἐσφάγησαν πάντες οἱ ὀπαδοὶ αὐτοῦ· ὁ δὲ ἴδιος ἐστάλη εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐθανατώθη. Ἀρχηγοὶ τῶν τούρκων ἦσαν οἱ Σελήχμπεης καὶ Κιουτσοὺκ Ἀλήμπεης». Ο οπλαρχηγός τής Μολδοβλαχίας Φαρμάκης, αφού συνθηκολόγησε με τους τούρκους στο μοναστήρι Σέκου, παραδόθηκε. Οι τούρκοι όμως αθέτησαν την συμφωνία, σκοτώνοντας όλους τους άνδρες του, τον δε Φαρμάκη έσυραν στην Κωνσταντινούπολη όπου θανατώθηκε μαρτυρικά. (βλ.& 22/9).

.—Δυνάμεις τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων τού τουρκικού στόλου, υπό τους Ισμαήλ Μπέη Γιβραλτάρ και Καρά Αλή, καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Γαλαξείδι ως αντίποινα γιά την ήττα τους στην Σάμο και την Καλαμάτα. Το Γαλαξείδι ήταν ναυτικό κέντρο κατά την διάρκεια τής Επαναστάσεως (βλ.& 22/9).

1824.—Στο Βουλγαρέλι Άρτας, οι Έλληνες κατόπιν μάχης τρέπουν σε φυγή τους τούρκους. «Μάχη πλησίον τοῦ Βουργαρελίου, πρωτεύουσα τοῦ Δήμου Θεοδωρίας τῆς Ἐπαρχίας τῆς Ἄρτης. Νίκη Ἑλλήνων, ὧν ἐστρατήγησαν οἱ Ἰ. Ῥάγκος, Στουρνάρας, Σαδῆμας, Λιακατᾶς καὶ Κ. Οἰκονόμου, τῶν δὲ τούρκων ὁ Ὀμὲρ πασᾶς Βρυώνης.»

1825.—Οι Έλληνες καταστρέφουν τα χαρακώματα των τούρκων πολιορκητών τού Μεσολογγίου. «Καταστροφὴ χαρακωμάτων Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶ Κιουταχῆ ἔξω τοῦ Μεσολογγίου ὑπὸ τοῦ ὑπονομευτοῦ Π. Σωτηροπούλου.»

1828.—(π.ημ.) Ο Ιμπραήμ με τον αιγυπτιακό στρατό εκκενώνει την Πελοπόννησο. «Ἀναχώρησις Ἰμβραὴμ πασᾶ μετὰ τοῦ ὑπολοίπου τοῦ στρατεύματός του εἰς Ἀλεξάνδρειαν.» Μετά την αποχώρηση των Αιγυπτίων, ακολούθησε η αμαχητί παράδοση στους Γάλλους των φρουρίων τής Μεθώνης, τού Ναβαρίνου και τής Κορώνης στις 23, 24 και 26 Σεπτεμβρίου αντιστοίχως. (Βάσει  τού νέου ημερ.. 5, 6 και 8 Οκτωβρίου).

.—Με υπόμνημά του, ο Κυβερνήτης Καποδίστριας  επισημαίνει προς τους αντιπρόσωπους των τριών Προστάτιδων Δυνάμεων ότι τα σύνορα τού νέου κράτους είναι ασφυκτικά.

.—Μεγάλη νίκη των Ελλήνων υπό τους Κίτσο Τζαβέλλα, Φωτομάρα και άλλους αρχηγούς, σε μάχη με τούρκους στην Γραμμένη Οξυά (Αν. Στερεά).

1853.—Η Βουλή διαλύεται και ο βασιλέας Όθων προκηρύσσει εκλογές.

1863.—Η ΙΓ΄ Ιόνια Βουλή κηρύσσει την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Το ψήφισμα που απεστάλη στην βασίλισσα τής Αγγλίας ήταν το ακόλουθο: «[…] Η Βουλή τής Επτανήσου διακηρύττει ότι η μόνη και ομόθυμος θέλησις τού Ιονίου λαού υπήρξε και είναι η Ένωσις τής Επτανήσου μετά τού Βασιλείου τής Ελλάδος Η Μεγάλη Βρετανία από την μεριά της, φρόντισε, οι όροι που έθεσε στους Έλληνες γιά την προσφορά βασιλέα και την Ένωση με τα Επτάνησα, να γίνουν πολλαπλά επαχθέστεροι και με συμφωνίες που αποκτούσαν διεθνή χαρακτήρα.

1879.—Γίνονται εκλογές στην χώρα, στις οποίες επικράτησε και πάλι η παράταξη τού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου.

1900.—Ρουμάνοι πράκτορες κατέφθασαν από το Βουκουρέστι στην Μακεδονία, με σκοπό την ίδρυση ρουμανικών σχολείων στην περιοχή. Λίγα χρόνια αργότερα, με τις ευλογίες τού Ελ. Βενιζέλου, θα τα καταφέρουν.

1904.—Ο τότε αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος με τον Διευθυντή τού Ωδείου Αθηνών, Γεώργιο Νάζο, αποφάσισαν την ίδρυση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, η οποία αρχίζει τα μαθήματά της. Πρώτος διευθυντής ο λόγιος Κωνσταντίνος Ψάχος.

1908.—Η βουργαρία ανακηρύσσεται ανεξάρτητο βασίλειο.

1912.—Μετά από εκατονταετίες σκλαβιάς και δηώσεων, ο τουρκικός στρατός αρχίζει να αποχωρεί από την μαρτυρική Σάμο.

.—(π.ημ.) Δημοσίευμα τής εφημερίδας “Ανεξάρτητος” αναφέρει: «Την παρελθούσαν  Τετάρτην  ελήφθη τηλεγραφική απάντησις τού κ. Βενιζέλου  προς την επιτροπήν των Φοιτητών,  δι’  ης  αγγέλλεται  αυτοίς  ότι επετράπη  διά Βασιλικού Διατάγματος η κατάταξις (Κρητών) εθελοντών. Κατόπιν τούτου απεφασίσθη όπως οι δηλώσαντες συμμετοχήν διά την Φοιτητικήν φάλαγγα,  μεταβώσι  εις Αθήνας και καταταχθώσιν εις τον Ελληνικόν στρατόν εν σώματι. Προς τον σκοπόν τούτον διά τηλεγραφήματος προσεκάλεσαν ενταύθα όλους τους Φοιτητάς  των διαφόρων Νομών, ίνα συγκεντρούμενοι μεταβώσιν εις Αθήνας  με την πρώτην ευκαιρίαν.»

1914.—Επανακυκλοφόρησε «κατόπιν τετραμήνου σιγής», η πρώτη μετά την απελευθέρωση σερραϊκή εφημερίδα «ΣΕΡΡΑΙ» που ήταν «εβδομαδιαία, πολιτική, κοινωνική, και δικαστική». Εκδότες ήταν οι Δ.Σ. Παπαντωνίου και Α.Π. Καράμπελας (στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

1915.—Μετά την τραγική απόφαση τού Βενιζέλου να προσκαλέσει 70.000 αγγλογαλλικού στρατού στην Θεσσαλονίκη, υποχρεώνεται σε παραίτηση. (Άλλες πηγές αναφέρουν την 24η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία παραιτήσεως).

1918.—Η ΧΙΙ Μεραρχία ανακαταλαμβάνει με το 3ο Σύνταγμα το Ροδολίβο (Ν.Σερρών) και με το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων την Καβάλα. Η αποφασιστική στάση των Ελληνικών δυνάμεων, εξαναγκάζει τους βούργαρους να αποσυρθούν.

1919.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μ. Ασία δρα με περιπόλους.

1920.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία επικρατεί ηρεμία.

.—Τα τρία μικτά αποσπάσματα τής Μεραρχίας Σμύρνης και Αρχιπελάγους, επέστρεψαν από την Νίκαια στην βάση εξορμήσεώς τους, χωρίς καμμία ενόχληση.

1921.—Παρά τον σκληρό και αιματηρό αγώνα και την κατάληψη τού δασώδους υψώματος Ολγιά Τεπέ από το 1ο Σύνταγμα Πεζικού, οι απώλειές του ήταν τόσο μεγάλες ώστε δεν μπόρεσε να αντέξει στην τουρκική αντεπίθεση, με αποτέλεσμα το ύψωμα να επανακαταληφθεί από τους τούρκους.

.—Η IV Μεραρχία, συμπλήρωσε την αμυντική της διάταξη, καταλαμβάνοντας με το 35ο Σύνταγμα τα βορείως τού Σεϊτέλ υψώματα, χωρίς να επεκτείνει (με την έγκριση τού Α΄Σ.Σ.) την διάταξή της προς Μιχαήλ.

.—Το Β΄ Σώμα Στρατού οργάνωσε δύο φάλαγγες, έχοντας εντολή να επιτεθεί κατά τού δεξιού των τούρκων στην κατεύθυνση Ιντζέ Καραχισάρ ή και ανατολικότερα.

.—Ολοκληρώνεται από το Γ΄ Σώμα Στρατού, η εκκαθάριση τού Μποζ Νταγ από τις τουρκικές δυνάμεις. Η καταδίωξη των τούρκων συνεχίστηκε μέχρι και τον Σαγγάριο. Η Ανεξάρτητη Μεραρχία ανέλαβε το κέντρο αντιστάσεως στο Αταλάν Τεπέ.

1922.—Η Ελληνική αντιπροσωπεία στα Μουδανιά, καλείται γιά τρίτη φορά από τους Στρατηγούς των λεγόμενων «Συμμαχικών» Δυνάμεων, μετά την επιστροφή τους από την Κωνσταντινούπολη. Η απάντηση που έδωσε ήταν ότι δεν έλαβε οδηγίες από την κυβέρνηση των Αθηνών γιά αλλαγή στάσεως στο θέμα εκκενώσεως τής Ανατολικής Θράκης. Αυτή η καθυστέρηση οφειλόταν στις παλινδρομούσες οδηγίες που έδινε ο Βενιζέλος από το Λονδίνο.  

1927.—Νέες συλλήψεις και απελάσεις στα νησιά, Παγκαλικών αξιωματικών, που ενέχονται σε κίνημα κατά τού πολιτεύματος.

1928.—Υπογράφηκε στην Ρώμη από τους Ελευθέριο Βενιζέλο και Μπενίτο Μουσολίνι διμερής συνθήκη «φιλίας, συνδιαλλαγής και δικαστικού διακανονισμού», μεταξύ τής Ελλάδος και τής Ιταλίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, έστω γιά λόγους τακτικής, το Δωδεκανησιακό Ζήτημα να τεθεί στο περιθώριο, γιά να μην δημιουργούνται τριβές μεταξύ των συμβαλλομένων. Η Συμφωνία αφορούσε στήριξη και από τα δύο μέρη, στην διατήρηση τής παγιωμένης καταστάσεως («Status Quo»), ουδετερότητα σε θέματα τρίτων χωρών και στενότερη διπλωματική επαφή. Προφανώς είχε την όψη μιάς «χλιαρής» θα λέγαμε επαφής αλλά και απαντήσεως -τρόπον τινά-, στις σημαντικότατες Συμφωνίες τις οποίες υπέγραψαν Ρουμανία και τουρκία με τους Ιταλούς τους προηγούμενους μήνες, δίχως όμως να υπάρχει κάτι το ουσιώδες με άμεσο κέρδος (όπως αυτό που αποκόμισαν οι άλλες χώρες). Γιά τα Εθνικά θέματα δε, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι: «[…] Δωδεκανησιακό Ζήτημα μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας δεν υφίσταται….», «[…] μετά την υπογραφήν τής Συνθήκης τής Λωζάννης, το ζήτημα τούτο υφίσταται μόνον μεταξύ των Δωδεκανησίων και τής Ιταλίας, ως ακριβώς το Κυπριακόν είναι ζήτημα όχι μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας, αλλά μεταξύ Αγγλίας και τού Κυπριακού λαού» (!..) και ότι «[…] Δεν δύναται και δεν πρέπει η Δωδεκάνησος να εμποδίσει την ανάπτυξιν και εμπέδωσιν των σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας….». Παράλληλα, ως ένδειξη φιλίας προς την Βρετανία, αποθάρρυνε τις πρωτοβουλίες των Κυπρίων γιά Ένωση με την μητέρα Ελλάδα, οι οποίες επί δεκαετίες ήταν σε έξαρση […]

1929.—Γεννιέται ο θρύλος τής παγκόσμιας αρχαιολογίας, ο Έλληνας Ποντιακής καταγωγής από την Τασκένδη, Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης. Ο Σαρηγιαννίδης, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στο φως τον «Χρυσό τής Βακτριανής», καθώς επίσης διεξήγαγε τεράστιας εκτάσεως και σημασίας έρευνες γιά τον Ελληνισμό τής Ασίας τής περιόδου βασιλείας τού Μεγάλου Αλέξανδρου, και των μετέπειτα Ελληνιστικών χρόνων.

1935.—Το Συμβούλιο τής Κοινωνίας των Εθνών, δέχεται με πλήρη ομοφωνία, τον σχολικό κανονισμό που είχε υποβάλει η αλβανία γιά το θέμα τής ελεύθερης ελληνικής παιδείας τής ομογένειας στην Βόρειο Ήπειρο. Η αλβανία, μετά την καταδίκη της γιά το κλείσιμο 500 ελληνικών σχολείων και τον εξαναγκασμό των Ελληνόπουλων να φοιτούν σε αλβανικά σχολεία, είχε υποβάλει στις 30 Αυγούστου τον νέο σχολικό κανονισμό στην ΚτΕ.  Δυστυχώς όμως, η δικαίωση τού δύσμοιρου Ελληνισμού κράτησε ελάχιστα, μιάς και οι ανθέλληνες αλβανοί ποτέ δεν τήρησαν τον λόγο τους και τους διεθνείς κανόνες.

1942.—Νέο θύμα δολοφονίας από αιμοσταγείς Τσάμηδες, ο Έλληνας  από την Αγία Μαρίνα (τότε Κουσοβίτσα) Θεσπρωτίας, Ηλίας Δ. Μίχου. Δολοφονήθηκε αγρίως στην θέση «Βούρκο», από τους Χάμζο και Ναζίφ Ρετζέπ.

.—Ημερομηνία θανάτου τού εφημέριου Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, Ανδρέα Κυριακίδη. Ο άτυχος ιερέας συνελήφθη από τους Γερμανούς και καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση, μαζί με τα παιδιά του, γιατί έκρυβαν Βρετανούς στρατιώτες. Απεβίωσε στις φυλακές από τις κακοπάθειες και την θλίψη του.

1943.—Κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ επιτίθεται σε αντιστασιακές ομάδες τής οργανώσεως «Ελληνικός Στρατός», στην Κρύα Βρύση Πελοποννήσου. Οι αντάρτες μας, αφού εξάντλησαν τα πυρομαχικά τους, αποσύρθηκαν και τελικά διαλύθηκαν πλήρως.

.—Ο Γερμανός αντιστράτηγος Φρίντριχ Βίλχελμ Μύλλερ λαμβάνει εντολή να καταλάβει την Κω και την Λέρο. Ο Μύλλερ ήταν διοικητής τής 22ης Μεραρχίας Πεζικού που φρουρούσε το «Φρούριο Κρήτη».

1946.—Οι αντάρτες καταλαμβάνουν την Δεσκάτη Γρεβενών.

1954.—Η Γενική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν προσφυγής η οποία υποβλήθηκε στις 24 Αυγούστου, με επιστολή τού πρωθυπουργού Αλ. Παπάγου, αποφάσισε να συστήσει την Πρώτη Επιτροπή γιά την εγγραφή τού θέματος τής Κύπρου στην ημερησία διάταξη τής Γενικής Συνελεύσεως. Την επόμενη μέρα, η εν λόγω Επιτροπή επικύρωσε την εγγραφή τής προσφυγής τής χώρας μας, με ψήφους 30 υπέρ, 19 κατά και 11 αποχές.

1955.—Στην Κύπρο, μετά τα δυσάρεστα νέα τής απορρίψεως τής ελληνικής προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη, ο λαός ξεσηκώνεται σε συλλαλητήρια και μαχητικές διαδηλώσεις. Οι Άγγλοι αντιμετωπίζουν το γεγονός στέλνοντας στην νήσο ενισχύσεις, με αποτέλεσμα οι ένοπλες δυνάμεις τους να αυξηθούν από πέντε χιλιάδες σε σαράντα πέντε.

.—Δραπέτευσαν από το φρούριο τής Κερύνειας 16 πολιτικοί κρατούμενοι.  Συνελήφθησαν 7, αλλά οι άλλοι 9 κατόρθωσαν να ενωθούν με ανταρτικές ομάδες τής ΕΟΚΑ. Μεταξύ αυτών που δραπέτευσαν ήταν και ο ηρωομάρτυρας τής ΕΟΚΑ Μάρκος Δράκος, ο οποίος μαζί με άλλους συναγωνιστές του κατέφυγε στα βουνά τού Κύκκου, όπου και σχημάτισε την πρώτη ανταρτική ομάδα τής περιοχής με την επωνυμία «Ουρανός». Κατόπιν τούτου επικηρύχτηκε με το ποσό των 5.000 λιρών.

.—Σκοτώθηκε ο πιλότος Εμμ. Αγοραστάκης στα Σελλήνια Αττικής, όταν, εκτελώντας διατεταγμένη εκπαιδευτική πτήση ακροβατικών «SOLO», το αεροσκάφος του κατέπεσε και βυθίστηκε στην θάλασσα. Γεννήθηκε το 1934 στα Χανιά. 

1956.—Ο αγωνιστής τής ΕΟΚΑ Πετράκης Κυπριανού, πήρε μέρος στην επιχείρηση εκτελέσεως Άγγλου λοχία. Επειδή αναγνωρίστηκε, καταφέρνοντας να διαφύγει την σύλληψη, ενώθηκε με τούς αντάρτες στην ορεινή περιοχή τής Λάρνακας, όπου πήρε μέρος σε πολλές αποστολές και επιθέσεις εναντίον των κατοχικών δυνάμεων.

1957.—Επιδημία ασιατικής γρίπης ενσκήπτει στην Ελλάδα, με θύματα. «[…] Τα χαρακτηριστικά εκείνης τής γρίπης μοιάζουν πολύ με την πανδημία τού κορωνοϊού το 2020. Με την διαφορά ότι η ασιατική γρίπη έπληττε τα δύο άκρα τού πληθυσμού, ήτοι τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών και τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Αντιθέτως, ο ενδιάμεσος πληθυσμός νοσούσε ελαφρά ή χωρίς συμπτώματα. […] Η ανοσία στον γενικό πληθυσμό και η εξασθένηση του ιού ουσιαστικά επήλθαν αφού νόσησε περίπου το 60%-70%, στη διάρκεια τριών ετών. […] Το σύνολο των θυμάτων παγκοσμίως, υπερέβη το 1.100.000.»

.—Ο διευθυντής τού Δημόσιου Ταμείου Σκοπέλου, σκοτώνει τον επιθεωρητή την ώρα τού ελέγχου, και στην συνέχεια αυτοκτονεί.

1958.—Η Μπάρμπαρα Κασλ, Αντιπρόεδρος τού Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, επιστρέφοντας στο Λονδίνο από την Αθήνα όπου είχε συνομιλίες με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δήλωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν αποκλείει την ανεξαρτησία τής Κύπρου με εγγύηση τού Ο.Η.Ε., αφού προηγηθεί ορισμένη περίοδος αυτοκυβερνήσεως.

1968.—Κατόπιν δηλώσεων τού ίδιου τού Γεώργιου Παπαδόπουλου, στις οποίες τους ανέφερε ονομαστικά, αφήνονται ελεύθεροι οι Γ. Παπανδρέου, Π. Κανελλόπουλος, Δ. Παπασπύρου, Γ. Ράλλης, Γ. Μαύρος, I. Διαμαντόπουλος και Σ. Αλαμανής, όλοι τους πολιτικοί αρχηγοί.

.—Άφιξη τού Αστυνόμου Πέτρου Κλουδά στο Πασαλιμάνι Πειραιά, αφού πραγματοποίησε με πλοιάριο το λεγόμενο, δρομολόγιο τού Οδυσσέα (Τροία- Ιταλία- Κέρκυρα). Στο λιμάνι τον υποδέχθηκε ο Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων Β. Σακελλαρίου, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Ιωάννης Χολέβας, ο Δήμαρχος Πειραιά Αριστείδης Σκυλίτσης και άλλοι επίσημοι.

1974.—Αρχίζει στην Λευκωσία ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στους τουρκοκύπριους και τους Έλληνες τής Κύπρου, υπό την εποπτεία τού Ο.Η.Ε.

1987.—Χάνει την ζωή του ο πιλότος μας Σταύρος Ζωγράφος, όταν το αεροσκάφος που χειριζόταν προσέκρουσε στο ύψωμα Ορκάνα τού όρους Όσσα.

1990.—Διακόπτεται στο 77ο λεπτό, και ενώ το σκορ είναι 3-0, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Παναθηναϊκού- ΠΑΟΚ, όταν ο πρόεδρος τού ΠΑΟΚ Θωμάς Βουλινός μπήκε στο γήπεδο, πήρε την ομάδα του και έφυγε διαμαρτυρόμενος γιά την διαιτησία τού Καραμάνη. Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών.

1997.—Κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, το αεροσκάφος τύπου F-16C με κυβερνήτη τον Χρήστο Αγγελόπουλο, έπεσε στην περιοχή δυτικά – νοτιοδυτικά τής νήσου Αγίου Ευστρατίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο τού πιλότου.

1999.—Μετά την προχθεσινή πτωτική πορεία τού ΧΑΑ (όταν επί ένα σχεδόν χρόνο ακολούθησε μία ξέφρενη ανοδική πορεία), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τής κυβερνήσεως Σημίτη (ΠαΣοΚ), Δ. Ρέππας, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα ορισμένων εφημερίδων ότι κυβερνητικά στελέχη με δηλώσεις τους επέτειναν το προχθεσινό κλίμα συγχύσεως, υποστηρίζοντας με πολύ προσεγμένη διατύπωση ότι, «[…] σεβαστή είναι η άποψή τους – των εφημερίδων – αλλά δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα». Κύκλοι τής Ν.Δ. έθεταν το ερώτημα γιατί δεν ανησυχεί ο διοικητής τής Εθνικής Τράπεζας Καρατζάς, γιά το γεγονός ότι η μετοχή τής θυγατρικής τού ομίλου «Γενική Αποθηκών» έχει αυξηθεί μέσα στο έτος από 2.000 δραχμές σε 60.000 δραχμές. Την ίδια ώρα, ερωτηθείς ο Δ. Ρέππας εάν είναι θεμιτό να παίζουν στο ΧΑΑ υπουργοί, δήλωσε ότι «δεν είναι κάτι παράνομο ή αντισυνταγματικό».

2000.—Τοποθετείται στην θέση του το πέλμα τού πρώτου πυλώνα τής γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Το πέλμα έχει διάμετρο 90 μέτρα και βάρος 70.000 τόνους.

.—Στους Ολυμπιακούς Αγώνες τού Σίδνεϋ, ο Πύρρος Δήμας κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών. Αρχικά είχε σηκώσει στην τρίτη του προσπάθεια στο «αρασέ», 175 κιλά, μένοντας πίσω από τον Γεωργιανό Ασανίτζε και τον Γερμανό Μαρκ Χούστερ. Στο «ζετέ» με την πρώτη προσπάθεια σήκωσε 210 και 215 κιλά, παίρνοντας έτσι την πρώτη θέση. Προσπάθησε με μία τρίτη προσπάθεια στα 217,5 να κάνει παγκόσμια επίδοση, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο σύνολο σήκωσε 390 κιλά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τού Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου.

.—Στην ίδια διοργάνωση, στον τελικό των 100 μέτρων, η Κατερίνα Θάνου κέρδισε το Αργυρό Μετάλλιο. Επειδή στην πρώτη εκκίνηση ήταν άκυρη, μη θέλοντας να διακινδυνεύει αποκλεισμό της, αντέδρασε καθυστερημένα στο σήμα εκκινήσεως. Μέχρι τα 20 μέτρα προηγείτο η Τζαμαϊκανή Λόρενς, αλλά στα 60 μ. την πέρασε η Τζόουνς και λίγο αργότερα και η Θάνου. Έτσι με επίδοση 11,12 σε μία κούρσα με αντίθετο άνεμο -0,4, η Θάνου κέρδισε το Ασημένιο Ολυμπιακό Μετάλλιο.

2004.—Έφυγε από την ζωή πλήρης ημερών, η συγγραφέας Διδώ Σωτηρίου.

2015.—Συγκροτείται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνοντας στις αρμοδιότητές του τα θέματα παιδείας, εκπαιδεύσεως, έρευνας, καινοτομίας και θρησκευμάτων. Υπουργός διορίζεται ο Νίκος Φίλης, Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας η Σία Αναγνωστοπούλου, Αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας ο Κώστας Φωτάκης, και  υφυπουργός ο Θεοδόσης Πελεγρίνης.

2019.— Σαν σήμερα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, μετά το πέρας τής Θείας Λειτουργίας επευλόγησε την έναρξη εκταφής των ιερών λειψάνων των πατέρων τής Ιεράς  Μονής Παναγίας Καλαμούς Ξάνθης τελέσας Νεκρώσιμον Τρισάγιον. Οι τριάντα τρείς τον αριθμό (33) πατέρες τής Ιεράς Μονής Παναγίας Καλαμούς Ξάνθης, υπήρξαν θύματα των θηριωδιών των βουλγάρων κατακτητών  κατά την περίοδο τής κατοχής 1913 – 1919. Οι σοροί τους ρίχτηκαν στο πηγάδι τής Ιεράς Μονής. Το 1955, ο μακαριστός Μητροπολίτης Ξάνθης κυρός Αντώνιος, ανέσυρε τα σώματα των πατέρων και τα ενεταφίασε σε τάφο εντός τής Μονής, πλησίον τού βορείου περιβόλου αυτής. Η εκταφή των πατέρων διήρκεσε τέσσερεις ημέρες και συμμετείχαν σε αυτή πατέρες τής Ιεράς Μητροπόλεως. Τα λείψανά τους φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς και η Ιερά Μητρόπολις έχει ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες εκείνες που προβλέπονται από το Κανονικό Δίκαιο τής Ορθοδόξου Εκκλησίας γιά την αγιοκατάταξή τους υπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

.—Η ανακοίνωση καταρρεύσεως τού παλαιότερου και μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού τής Μεγάλης Βρετανίας Thomas Cook, με 22 χιλιάδες υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο και 22 εκατομμύρια πελάτες ετησίως, έχει προκαλέσει χάος και στον ελληνικό τουρισμό. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ανέφερε ότι περίπου 50.000 περιηγητές είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα μετά από την πτώχευση τής  Thomas Cook. Ο Πρόεδρος τής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, δήλωσε ότι «[…]αυτή τη στιγμή βασική προτεραιότητα είναι ο επαναπατρισμός των πελατών που έχουν μείνει στην Ελλάδα».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση