ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Ε.Ο.Ν

,

,

Στὶς 14 Ὀκτωβρίου τοῦ 1939, τὸ Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅρισε ὅτι ὁ χαιρετισμὸς τῶν μαθητῶν θὰ γίνεται πλέον μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ποὺ χαιρετοῦν καὶ οἱ φαλαγγῖτες τῆς ΕΟΝ.

Ἡ Ε.Ο.Ν. (Ἐθνική Ὀργάνωση Νεολαίας), δημιουργήθηκε μὲ σκοπὸ νὰ ξεπεραστῇ τὸ πνεῦμα τοῦ διχασμοῦ καὶ νὰ δοθοῦν ἴσες εὐκαιρίες σὲ ὅλους τοὺς νέους, ἀνεξάρτητα ἀπό τὴν καταγωγὴ τους καὶ τὴν προέλευσί τους.

«Γιὰ νὰ μπορῇ τὸ παιδὶ τοῦ φτωχοῦ νὰ ἀνταγωνισθῇ τὸ παιδὶ τοῦ πλούσιου», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Μεταξᾶς σὲ λόγους του, ὅπως ἐπίσης ἀπευθεινόμενος στὴν Ἑλληνική νεολαία ἔλεγε:

«Πατρὶς μας εἶναι ἡ Ἑλλάς. Δὲν ἡμπορεῖτε νὰ εἶσθε τίποτε ἄλλο παρὰ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἰς ὅλην σας τὴν ζωὴν.  Ἡ Ἑλλάς εἶνε ἡ μεγάλη μάννα ὅλων μας. Εἶσθε πραγματικὰ παιδιὰ της, τὸ αἷμα της εἶνε μέσα εἰς τὰς φλέβας σας, ἡ ψυχὴ της εἶνε μέσα εἰς τὴν ψυχὴ σας. Σεῖς οἱ ἴδιοι ἀγόρια καὶ κορίτσια, εἶσθε ἡ Ἑλλάς. Ὅταν ἀγαπᾶτε τὴν Ἑλλάδα, ἀγαπᾶτε τὸν ἑαυτόν σας».

(…) «Πρέπει νὰ βάλετε ἕνα κανόνα στὴ ζωὴ σας. Ἀγωνίζεσθε ὁ καθένας καὶ ἡ καθεμία σας διὰ τὸν βίον σας, τὴν οἰκογένειά σας καὶ τὴν εὐημερίαν τοῦ σπιτιοῦ σας, διὰ τὰς ἀτομικάς σας ἀνάγκας. Μὴν περιοριστεῖτε ἐκεῖ. Νὰ βάλετε ἕνα ποσοστὸ χρόνου καὶ προσπάθειας διὰ νὰ ἐργασθῇ ὁ καθένας καὶ ἡ καθεμία σας διὰ τὸ σύνολον τοῦ Ἔθνους».

Γιὰ τὴν ΕΟΝ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό www.ioannismetaxas.gr/    
καὶ γιὰ τὴν ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση